Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis Atgal  Atgal  Argentina Airija Australija Belgija Brazilija Kanada Prancūzija Didžioji Britanija Vokietija Italija Norvegija Lenkija Rusija Šveicarija Urugvajus Jungtinės Amerikos Valstijos 
Atnaujinta 2014 rugsėjo 20 d.

Užsienio lietuvių KATALIKŲ sielovada

 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

(Lithuanian Bishops’ Conference Delegate for the Lithuanian Catholic Apostolate Abroad)

Prel. (Msgr.) Edmundas J. Putrimas 1959 09 03*1985 06 02*2003 08 18

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, Canada M9A 5G1,

tel. (+1) 416 233 7819, faks. (+1) 416 233 5765,

el. paštas: putrimas@sielovada.org,

raštinė: admin@sielovada.org,

www.sielovada.org

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS IR MISIJOS UŽSIENYJE

Airija (Ireland)

LITHUANIAN CATHOLIC MISSION IN IRELAND (Lietuvių katalikų misija Airijoje)

48 Westland Row, Dublin 2, Ireland,

mob. tel. (+353) 87 747 7554,

el. paštas: arnasius@gmail.com

Kun. Egidijus Arnašius, lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas

Argentina

PAROQUIA MADRE DE MISERICORDIA (Aušros Vartų), įk. 1942 m.

C. Mendoza 2080, 1870 Avellaneda, Buenos Aires, Argentina,

tel. (+54) 011 4208 5327

PAROQUIA SANTO CASIMIRO (Šv. Kazimiero)

Nuestra Seāora de Rosario, 1552 Avenida Rosario 2000, Santa Fe, Argentina,

tel. (+54) 04 183 0946

AUSTRALIJA (Australia)

ST. CASIMIR LITHUANIAN CHAPEL (Adelaidės Šv. Kazimiero koplyčia)

6 Third Avenue St. Peter‘s, SA 5069, Australia

Tel. (+61) 8 8362 1633

Kun. Juozas Petraitis MIC

MELBOURNE LITHUANIAN MISSION (Melburno Lietuvių katalikų misija)

18 Henry Street, Kensington

Victoria 3031, Australia

Tel. (+61) 4 0454 4745

el. paštas: juozas.deveikis@cam.org.au

Kun. Juozas Deveikis

 

SYDNEY  LITHUANIAN MISSION (Sidnėjaus Lietuvių katalikų misija)

      P.O. Box 76, Kenthurst, NSW 02156,

mob. tel. (+61) 04 2277 0791

el. paštas: hankstank@yahoo.com.au

Kun. Jonas Stankevičius

Belgija (BelgiUM)

Prisikėlimo parapija

Rue Van Merlaent 22-24, 1040 Bruxelles, Belgium,

el. paštas: kesmilgevic@yahoo.de,

www.resurrection.be

Belgijos LB: kontaktams – Jurgita Žemaitytė,

el. paštas: jurgosa@yahoo.com,

www.belglietuviai.eu

Brazilija (BRAZIL)

PAROQUIA DE SÅO JOSÉ (Šv. Juozapo)

Rua Inacio 671-Vila Zelina 03142-001, Sao Paulo SP, Brazil,

tel. (+55) 16 341 1886, faks. (+55) 16 341 3945

el. paštas: audris@uol.com.br 

kontaktams – Audris Tatarūnas

Danija (DENMARK)

SANKT KNUDS STIFTELSE  (Jėzaus Širdies bažnyčia)

Stenosgade 4 A, DK 1616 Kųbenhavn V,

tel. (+45) 33 26 97 04; faks (+45) 33 25 07 38,

el. paštas: stenosgade@mail.dk

kontaktams – Rev. Gerhard Sanders, SJ

Sielovados komiteto pirm. Danguolė Dovidavičienė

el. paštas: dangvala@gmail.com

islandija (iceland)

Dómkirkja Krists konungs (Kristaus Karaliaus katedra)

Havallagotu 16, 101 Reykjavik,

tel. (+354) 552 5388, faks. (+354) 562 3878,

el. paštas: serapatrick@catholica.is

Rev. Patrick Breen, Generalinis vikaras

Kontaktams – Lolita Urbonienė,  lolitaurb@yahoo.com

ITALIJA (ITALY)

Pontificio Collegio Lituano S. Casimiro (Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija)

Via Casalmonferrato 20, I-00182 Roma, Italia,

tel. (+39) (06) 702 4908, faks. (+39) (06) 701 1659,

Kun. teol. lic. Audrius Arštikaitis, rektorius

el. paštas:   audrius_ar@yahoo.com

 

SVEČIŲ NAMAI, VILLA LITUANIA

Piazza Asti, 25 00182 Roma, Italia

El.paštas: cefas@libero.it

www.villalituania.com

 Mons. teol.lic. Petras Šiurys, Italijos lietuvių katalikų sielovados delegatas ir Villa Lituania direktorius

JUNGTINĖ KARALYSTĖ (UNITED KINGDOM)

LONDON (Westminsterio arkivyskupija)

St. Casimir Lithuanian Church (Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia)

21 The Oval, London E2 9DT, United Kingdom,

tel. (+44) 20 7739 8735, mob. (+44) 7939 126 505,

el. paštas: lithuanianchurch@btinternet.com

www.londonas.co.uk

Kun. Petras Tverijonas, lietuvių kapelionas

BIRMINGHAM (Birminghamo arkivyskupija)

Lithuanian Mission in Birmingham  (Lietuvių katalikų misija Birminghame)

St. Paul Catholic Church (Šv. Povilo bažnyčia)

Sisefield Road, Nings Norton, Birmingham, B38 9JB,

United Kingdom,

tel. (+44) (0)121 458 1139

mob. (+44) 759 149 2059

el. paštas: klimiskks@gmail.com

Kun. Donatas Klimišauskas, lietuvių kapelionas

NOTTINGHAM (Aušros Vartų) įk. 1965 m.

Židinys, 16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH, 
tel.: (+44) 0115 982 1892

kun. Petras Tverijonas,  lietuvių kapelionas

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

(UNITED STATES OF AMERICA)

FLORIDOS valstija (Florida)

ST. CASIMIR LITHUANIAN MISSION (Šv. Kazimiero misija)

Sankt Peterburgo vyskupija (St. Petersburg)

      (Šv. Mišios lietuviškai)

555 68th Ave., St. Pete Beach, FL 33706, tel. (+1) 727 367 2408,

el. paštas: bernardui@hotmail.com

Kan. Bernardas Talaišis

INDIJANOS valstija (Indiana)

ST. ANN OF THE DUNES (Beverly Shores misija)

PO BOX 727, Beverly Shores, IN 46301-0727,

tel. (+1) 219 879 7565,

www.st-ann-of-the-dunes.org

T. Antanas Gražulis SJ, lietuvių kapelionas

ILINOJAUS valstija (Illinois)

BLESSED JURGIS MATULAITIS LITHUANIAN MISSION (Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija), įk. 1990 m.

      Čikagos arkivyskupija (Chicago)

(Šv. Mišios lietuviškai)

14911 127th St., Lemont, IL 60439-7417,

tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5640,

el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net

www.matulaitismission.com             

T. Antanas V. Saulaitis SJ, lietuvių kapelionas

IMMACULATE CONCEPTION PARISH (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija), įk. 1914 m.,

Čikagos arkivyskupija (Chicago), (Brighton Park)

      (Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632-1999,

tel. (+1) 773 523 1402, faks. (+1) 773 523 8465,

www.icchurch-chicago.org

Rev. Robert Coleman, Pastor

Kun. Gediminas Keršys, lietuvių kapelionas

IMMACULATE CONCEPTION PARISH (Nekaltojo Prasidėjimo parapija), įk. 1895 m.

Belvilio vyskupija (Belleville)

(Šv. Mišios angliškai)

1509 Baugh Ave., East Saint Louis, IL 62205,

tel. (+1) 618 -277-8181

Rev. Kenneth J. York,  Administrator

JESUIT CHAPEL (Tėvų Jėzuitų koplyčia ir Jaunimo centras)

      Čikagos arkivyskupija (Chicago)

(Šv. Mišios lietuviškai)

      2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636,

      tel. (+1) 737 737 8400

T. Antanas Gražulis SJ, Administrator

NATIVITY OF THE B.V.M. PARISH (Švč. M. Marijos Gimimo parapija), įk. 1927 m., (Marquette Park)

Čikagos arkivyskupija (Chicago)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629,

tel. (+1) 773 776 4600, faks. (+1) 773 776 0677

Kun. Jaunius Kelpšas, klebonas

ST. ANTHONY PARISH (Šv. Antano parapija), įk. 1911 m., (Cicero)

      Čikagos arkivyskupija (Chicago)

(Šv. Mišios lietuviškai, angliškai ir ispaniškai)

1510 S. 49th Court, Cicero, IL 60804,

tel. (+1) 708 652 0231, faks. (+1) 708 652 0228,

www.stanthonycicero.com

Rev. Sergio Solis, Pastor  

T. Antanas Gražulis SJ, lietuvių kapelionas

KALIFORNIJOS valstija (California)

ST. CASIMIR PARISH (Šv. Kazimiero parapija), įk. 1941 m.

      Los Anželo arkivyskupija (Los Angeles)

      (Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

2718 St George St., Los Angeles, CA 90027,

tel. (+1) 323 664 4660, faks. (+1) 323 664 8729,

el. paštas: st.casimir@gmail.com

Kun. Tomas Karanauskas, klebonas

KONEKTIKUTO valstija (Connecticut)

HOLY TRINITY PARISH (Švč. Trejybės parapija), įk. 1900 m.

      Hartfordo arkivyskupija (Hartford)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106-1798,

tel. (+1) 860 246 4162, faks. (+1) 860 246 5662,

el. paštas: holytrinity53@yahoo.com

Rev. Charles E. Jacobs,  Administrator

ST. ANDREW PARISH (Šv. Andrėjaus parapija), įk. 1895 m.

Hartfordo arkivyskupija (Hartford)

(Šv. Mišios angliškai)

396 Church St., Box 515, New Britain, CT 06050-0515,

tel. (+1) 860 223 3667, faks. (+1) 860 826 6201

Fr. Ronald T. Smith, Pastor, saintjohn655@yahoo.com

Parapijos kontaktams: Irena Belanger, pqbel@hotmail.com

 

ST. ANTHONY PARISH (Šv. Antano parapija), įk. 1915 m.

Hartfordo arkivyskupija (Hartford)

      (Šv. Mišios angliškai)

10 Father Salemi Dr. Ansonia, CT 06401-3227,

tel. (+1) 203 734 4759

ST. GEORGE PARISH (Šv. Jurgio parapija), įk. 1907 m.

      Bridžeporto vyskupija (Bridgeport)

      (Šv. Mišios angliškai ir ispaniškai)

443 Park Ave., Bridgeport, CT 06604,

tel. (+1) 203 335 1797, faks. (+1) 203 334 6359

ST. JOSEPH PARISH (Šv. Juozapo parapija), įk. 1894 m.

      Hartfordo arkivyskupija (Hartford)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

PO BOX 271., Waterbury, CT 06720,

tel. (+1) 203 756 1557, faks. (+1) 203 756 4690

Rev. Norman Brockett, Pastor

MASAČIUSETSO valstija (Massachusetts)

ST. FRANCIS CHAPEL (Šv. Pranciškaus koplyčia)

Bostono arkivyskupija (Boston)

(Šv. Mišios angliškai)

800 Boylston St. - Suite 1001,
Boston MA 02199,
tel. 617 437 7117
el. paštas: director@stfrancischapel.org

Rev. Dave Yankauskas OMV, Director

ST. PETER LITHUANIAN PARISH (Šv. Petro lietuvių parapija),

įk. 1904 m.

      Bostono arkivyskupija (Boston)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

50 Orton Marotta Way, South Boston, MA 02127-2006,

tel. (+1) 617 268 0353, faks. (+1) 617 268 2585,

el. paštas: klebonas@me.com

Kun. Stephen P. Žukas, klebonas

MERILENDO valstija (Maryland)

ST. ALPHONSUS SHRINE (Šv. Alfonso šventovė), įk. 1845 m.

Baltimorės arkivyskupija (Baltimore)

      (Šv. Mišios lietuviškai, angliškai ir lotyniškai)

114 W Saratoga St., Baltimore, MD 21201,

tel. (+1) 410 685 6090, faks. (+1) 410 244 1670,

el. paštas: alphonsus@verizon.net

Rev. Msgr. Arthur W. Bastress, Pastor

MEINO valstija (Maine)

St. Anthony Friary

PO Box 980 Kennebunkport, 04046-0980

Tel. (+1) 207 967-2011, faks (+1) 207 967-5721

Br. kun. Aurelijus Gricius OFM, Monastery superior 

el. paštas: aurelijus_ofm@hotmail.com

MIČIGANO valstija (Michigan)

DIVINE PROVIDENCE PARISH (Dievo Apvaizdos parapija), įk. 1908 m.

Detroito arkivyskupija (Detroit)

      (Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033-3933,

tel. (+1) 248 354 3429, faks. (+1) 248 354 1773,

el. paštas: gjonikas@gmail.com,

www.divineprovidencechurch.com

Kun. Gintaras Jonikas, klebonas

SS. PETER & PAUL PARISH (Šv. Petro ir Povilo parapija), įk. 1904 m.

Grand Rapids vyskupija

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

520 Myrtle St. NW, Grand Rapids, MI 49504-3277,

Klebonijos raštinė: 1440 Quarry St. N.W.

tel. (+1) 616 454 6000, faks. (+1) 616 454 4532

Rev. Dennis W. Morrow, Pastor

NAUJOJO DŽERSIO valstija (New Jersey)

OUR LADY OF SORROWS PARISH (Skausmingosios Švč. Mergelės Marijos parapija), įk. 1915 m.

      Niuarko arkivyskupija (Newark)

      (Šv. Mišios angliškai)

136 Davis Ave., Kearny, NJ 07032,

tel. (+1) 201 998 4616, faks. (+1) 201 997 8659

SAINTS PETER & PAUL PARISH (Šv. Petro ir Povilo parapija), įk. 1895 m.

Niuarko arkivyskupija (Newark)

(Šv. Mišios lietuviškai, paskambinti į kleboniją dėl Mišių tvarkos)

211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ 07206,

tel. (+1) 908 352 2271, faks. (+1) 908 353 2851

Kun. Daniel Staniškis, lietuvių kapelionas

ST. CASIMIR PARISH (Šv. Kazimiero parapija), įk. 1911 m.

Patersono vyskupija (Paterson)

      (Šv. Mišios angliškai)

147 Montgomery St., Paterson, NJ 07501,

tel. (+1) 973 279 1922

ST. MICHAEL PARISH (Šv. Mykolo parapija), įk. 1907 m.

Niuarko arkivyskupija (Newark)

(Šv. Mišios angliškai)

15 E Twenty Third St., Bayonne, NJ 07002,

tel. (+1) 201 436 1412, faks. (+1) 201 436 5979

NEBRASKOS valstija (Nebraska)

ST. ANTHONY (Šv. Antano lietuvių parapija)

Omahos arkivyskupija (Omaha)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

5402 South 32rd St., Omaha, NE 68107

Klebonijos raštinė: 5912 S. 36th Street

tel. (+) 402 733 2423, faks. (+1) 402 733 9033,

el. paštas: fejindra@gmail.com

 Rev. Frank E. Jindra, AS, Pastor

NIUJORKO VALSTIJA (New York)

ANNUNCIATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY PARISH (Apreiškimo parapija), įk. 1914 m.

Bruklino vyskupija (Brooklyn)

(Šv. Mišios lietuviškai ir ispaniškai)

259 N 5th St., Brooklyn, NY 11211,

tel. (+1) 718 384 0223, faks. (+1) 718 384 5838,

el. paštas: olmcm8th@aol.com,

tinklalapis: www.annunciation-ny.com

Msgr. Joseph A. Calise, Administrator

el. paštas: volertas@aol.com

Kun. Vytautas Volertas, lietuvių kapelionas,  tel. (+1) 718 326 2236

OUR LADY OF THE ISLAND

(Šv. Mišios lietuviškai sykį per metus)

Manorville, NY

Kun. Vytautas Volertas, lietuvių kapelionas

St. George Roman Catholic Lithuanian Parish Community (Šv. Jurgio lietuvių katalikų parapijos bendruomenė), įk. 1907 m. įk. 1907 m.

     Ročesterio vyskupija (Rochester)

Masses celebrated at Our Lady of Lourdes Church
(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai, pagal susitarimą)
150 Varrina Drive, Rochester, NY 14618
Kontaktinis asmuo (contact person) Raymond Liutkus (oolah5@gmail.com)

ST. JOHN THE EVANGELIST

Diocese of Rockville Centre

(Šv. Mišios lietuviškai sykį į mėnesį)

546 St. Johns Place, Riverhead, NY, 11901

Rev. Lawrence Duncklee, Pastor

Tel. (+1) 631 727 2030

Kun. Vytautas Volertas, lietuvių kapelionas

TRANSFIGURATION PARISH (Atsimainymo parapija), įk. 1908 m.

Bruklino vyskupija (Brooklyn)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

64-14 Clinton Ave., PO Box 326, Maspeth, NY 11378,

tel. (+1) 718 326 2236, faks. (+1) 718 326 2249

Rev. Paul A Wood, Pastor

Kun. Vytautas Volertas, lietuvių kapelionas

OHAJO valstija (Ohio)

ST. CASIMIR PARISH (Šv. Kazimiero, sujungtos Šv. Jurgio ir Marijos, Nuolatinės Pagalbos, parapijos), įk. 2009 m.

      Klyvlendo vyskupija (Cleveland)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119 2699,

tel. (+1) 216 481 3157, faks. (+1) 216 481 3734

Rev. Joseph Bacevice, Pastor

PENSILVANIJOS valstija (Pennsylvania)

HOLY CROSS PARISH (Šv. Kryžiaus, buvusi Švč. Jėzaus Širdies, parapija), įk. 2008 m.

Alentauno vyskupija (Allentown)

(Šv. Mišios angliškai)

101 Valley St., New Philadelphia, PA 17959,

tel. (+1) 570 277 6800

Rev. Joseph J. Kweder, Pastor

SAINTS PETER AND PAUL PARISH (Šv. Petro ir Povilo parapija), įk. 1911 m.

Alentauno vyskupija (Allentown)

(Šv. Mišios angliškai)

307 Pine St., Tamaqua, PA 18252-1412,

tel. (+1) 570 668 1150, faks. (+1) 570 668 6933

Rev. William J. Linkchorst, Pastor

ST. ANDREW PARISH (Šv. Andriejaus parapija), įk. 1924 m.

Filadelfijos arkivyskupija (Philadelphia)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

1913 Wallace St, Philadelphia, PA 19130,

tel. (+1) 215 765 2322, faks. (+1) 215 765 0124,

el. paštas: salrcc@aol.com

Kun. Peter Burkauskas, klebonas

WORSHIP SITE OF ST. ANDREW PARISH (Šv. Kazimiero ), įk. 1893 m.

Filadelfijos arkivyskupija (Philadelphia)

(Šv. Mišios angliškai)

324–338 Wharton St., Philadelphia, PA 19147,

tel. (+1) 215 468 2052, faks. (+1) 215 468 0354,

el. paštas: salrcc@aol.com

Kun. Peter Burkauskas, klebonas

ST. GEORGE LITHUANIAN PARISH (Šv. Jurgio lietuvių parapija),

įk. 1902 m.

Filadelfijos arkivyskupija (Philadelphia)

(Šv. Mišios angliškai)

3580 Salmon St., Philadelphia, PA 19134-6187,

tel. (+1) 215 739 3102, faks. (+1) 215 739 7217

Rev. Msgr. Joseph J. Anderlonis, Pastor

ST. JOHN the EVANGELIST PARISH (Šv. Jono evangelisto sujungta su Šv. Kazimiero, įk. 1890 m. ir Šv. Juozapo parapijomis)                            

Skrantono vyskupija (Scranton)

(Šv. Mišios angliškai)

35 William St., Pittston, PA 18640,

tel. (+1) 570 654 0053, faks. (+1) 570 654 3751,

el. paštas: bendik@juno.com

Rev. Msgr. John J. Bendik, Pastor

HOLY ROSARY Worship Site (Švč. Rožančiaus sujungta su Marija, Dievo Motinos parapija, įk. 1901 m.)

Skrantono vyskupija (Scranton)

(Šv. Mišios angliškai)

316 William St., Scranton, PA 18508,

tel. (+1) 570 342 4881, faks. (+1) 570 342 4881,

el. paštas:     mmog.secretary@verizon.net

Pastor: Reverend Cyril D. Edwards

ST. MICHAEL’S (LITHUANIAN) PARISH (Šv. Mykolo lietuvių parapija)

      Skrantono vyskupija (Scranton)

(Šv. Mišios angliškai ir lotyniškai)

      1703 Jackson St., Scranton, PA 18504-3412,
tel: (+1) 570 961 1205, faks: (+1) 570 961 2284, 

 

[Uždarytos lietuviškos parapijos Skrantono vyskupijoje pagal vyskupijos sąrašus: St. Joseph Church (Lithuanian), Duryea, PA (closed 3/21/2010); SS. Peter and Paul (Lithuanian) Church, Hazleton, PA (closed 7/15/2009); St. Mary’s Annunciation (Lithuanian) Church, Kingston, PA (closed 11/22/2009); St. Casimir (Lithuanian) Church, Pittston, PA (closed 2008);   St. Joseph (Lithuanian) Church, Scranton, PA (closed 6/5/2011); Holy Trinity (Lithuanian) Church, Wilkes-Barre, PA (closed 5/30/2010); St. Casimir (Lithuanian) Church, Lyndwood, PA  (closed 8/29/2010); St. Francis of Assisi (Lithuanian) Church, Miners Mills, PA (closed 6/26/2011); St. Joseph (Lithuanian) Church, Wilkes-Barre Township, PA (closed 7/26/2009)]

ROD AILENDO valstija (Rhode Island)

ST. CASIMIR PARISH (Šv. Kazimiero parapija)

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

Providenco vyskupija (Providence)

350 Smith St., Providence, RI 02908,

tel. (+1) 401 331 1051

Rev. James T. Ruggieri, Administrator

Kun. Izodorius Sadauskas SDB,  lietuvių kapelionas

Vašingtonas, JAV sostinė (Washington, D.C.)

EPIPHANY CATHOLIC PARISH

Vašingtono arkivyskupija (Washington)

      (Šv. Mišios lietuviškai paskutinį mėnesio sekmadienį)

2712 Dunbarton St., NW, Washington, DC 20007-3321,

tel. (+1) 202 965 1610, faks. (+1) 202 337 8377,

el. paštas: epiphanydc@verizon.net

Rev. Paul D. Lee STD, Pastor

 

Pagal susitarimą šv. Mišios atnašaujamos kelis kartus per metus: Atlanta, GA (kun. Gintaras Jonikas); Fort Myers, FL (kan. Bernardas Talaišis); South Hampton, NY (kun. Vytautas Volertas)

Kanada (CANADA)

GOOD SHEPHERD LITHUANIAN MISSION (Gerojo Ganytojo misija), įk. 1955 m.

Toronto arkivyskupija

(Šv. Mišios lietuviškai)

2121 Mosley Street, Wasaga Beach, ON, L9Z 1X6,

el. paštas: revvytas@yahoo.com

Kun. Vytautas Staškevičius, klebonas

LITHUANIAN MARTYRS’ CHURCH (Lietuvos kankinių parapija (persikėlė 1974 m.), buvusi Šv. Jono Krikštytojo, įk. 1928 m.)

      Toronto arkivyskupija

(Šv. Mišios lietuviškai)

494 Isabella Avenue Mississauga, ON, L5B 2G2,

tel. (+1) 905 277 4320, faks. (+1) 905 277 1336

Kun. Vytautas Staškevičius, klebonas

OUR LADY, GATE OF DAWN CHURCH (Aušros Vartų parapija),

įk. 1950 m.

Montrealio arkivyskupija (Montreal)

      (Šv. Mišios lietuviškai)

1465 rue de Seve, Montreal, QC, H4E 2A8,

tel. (+1) 514 766 5755,

el. paštas: ausrosvartai@gmail.com

Kun. Paulius Mališka, klebonas

OUR LADY OF MERCY CHURCH (Aušros Vartų parapija), įk. 1949 m.

      Hamiltono vyskupija (Hamilton)

(Šv. Mišios lietuviškai)

58 Dundurn Street North, Hamilton, ON, L8R 3E1,

tel. (+1) 905 522 5272, faks. (+1) 905 521 9618,

el. paštas: rudinskas@hotmail.com

Kun. Paulius Rudinskas OP, klebonas

OUR LADY OF ŠILUVA – PARISH COMMUNITY (Šiluvos Marijos misija – parapijos bendruomenė), įk. 1964 m.

(Šv. Mišios lietuviškai Mary Immaculate parapijos patalpose)

1980 Trafalgar Street,

c/o 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2,

tel. (+1) 905 277 4320

Prel. Jonas Staškevičius, administratorius

RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST CHURCH (Prisikėlimo parapija), įk. 1953 m.

      Toronto arkivyskupija

(Šv. Mišios lietuviškai ir angliškai)

1 Resurrection Road,Toronto, ON, M9A 5G1,

tel. (+1) 416 533 0621, faks: (+1) 416 533 7247,

el. paštas: prisikelimo.parapija@gmail.com;  jonas.sileikaofm@gmail.com

Br. kun.Jonas Šileika OFM, klebonas

Br. kun. Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM, gvardijonas

ST. ALFRED LITHUANIAN PARISH COMMUNITY (Šv. Alfredo lietuvių parapijinė bendruomenė)

St. Catherines vyskupija

(Šv. Mišios lietuviškai šeštadieniais)

Tel. (+1) 905 522 5272, faks. (+1) 905 521 9618,

 el. paštas: rudinskas@hotmail.com

Kun. Paulius Rudinskas OP, lietuvių kapelionas

ST. CASIMIR CHURCH (Šv. Kazimiero parapija), įk. 1959 m.

Londono vyskupija (London)

(Šv. Mišios lietuviškai)

41 Talbot Rd., Delhi, ON  N4B 1Z7,

tel. (+1) 905 277 4320

Prel. Jonas Staškevičius, administratorius

ST. CASIMIR PARISH (Šv. Kazimiero parapija), įk. 1907 m.

Montrealio arkivyskupija (Montreal)

(Šv. Mišios lietuviškai)

3426 rue Parthenais, Montreal, PQ H2K 3T7,

tel. (+1) 514 521 9930

Kun. Paulius Mališka,  klebonas

Pagal susitarimą šv. Mišios atnašaujamos lietuviškai: Sudbury, ON; Sault Ste. Marie, ON; Calgary, AB; Edmonton, AB

Lenkija (POLAND)

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PAĖMIMO Į DANGŲ PUNSKO PARAPIJA

Ul. Mickewicza 55, 16-515 Punsk, Polska,

tel. (+48) 87 516 1102, (+48) 87 516 1017

      Prel. Czeslavas Bagdanas, klebonas

       Kun. Marius Talutis, vikaras

el. paštas:  mtalutis@gmail.com

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APREIŠKIMO SEINŲ BAZILIKA ir

ŠV. IZIDORIAUS KOPLYTĖLĖ

Elko vyskupija

16-500 Sejny, Plac św. Agaty 1,
tel./faks. 87 516 2141,

Kun. Petras Gucevičius, atsakingas už lietuvių sielovadą

Norvegija (norway)

OSLO VYSKUPIJA, LIETUVIŲ SIELOVADOS BIURAS

Šiuo metu šv. Mišios lietuvių kalba yra aukojamos 8 Norvegijos miestuose (Oslo, Bergen, Stavanger, Sandefjord, Drammen, Kristiansand, Trondheim ir Ålesund)

Informacija apie sielovadą: www.katalikai.no www.facebook.com/katalikai.norvegijoje

Sielovada rūpinasi du kunigai:

kun. Valdemaras Lisovskis, tel. +47 456 92 662, el. paštas: valdemaras.lisovskis@katolsk.no

kun. Oskaras Petras Volskis, tel. +47 977 52 528, el. paštas: oskaras.volskis@katolsk.no

Prancūzija (FRANCE)

MISSION CATHOLIQUE LITUANIENNE EN FRANCE (Lietuvių misija Paryžiuje), įk. 1948 m.

Kapelionas Kazimieras Ambrazas SJ,

el. paštas: kambraza@hotmail.com

Misijos kontaktams – Rūta Kareckaitė-Gouriou, r.gouriou@forest-international-school.com

Rusija (RUSSIA)

ŠV. LIUDVIKO BAŽNYČIA (Šv. apaštalų Petro ir Povilo),

lietuvių misija

Ul. Malaja Liubianka 12, 101000 Moscow, Russia,

tel. (+7) 095 925 2034

ŠV. ŠEIMOS PARAPIJA

Lesopilnaya 72, Kaliningrad, Russia,

tel./faks. (+7) 74012 536 162, mob. tel. (+7) 991 1489 5004,

el. paštas: spicynv@mail.ru

Kun. Vitaliy Spitsyn

KRISTAUS PRISIKĖLIMO PARAPIJA

Ul. Yskri 22a, Sovietsk, (Tilžė), Kaliningradskaya obl., Russia,

tel./faks. (+7) 840 1 613 7158, mob. tel. (+7) 896 225 00552,

el. paštas: franupras@mail.ru

G. Kan. Anupras Gauronskas, klebonas

SANKT PETERBURGAS

Ul. 1st Krasnoarmeyskaya 11, 190005 St. Petersburg, Russia,

tel. (+370) 650 26429, faks. (+7) 812 316 1294

Kun. Rimantas Gudelis, lietuvių kapelionas

 

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO PARAPIJOS

Ul. M. Gorkogo 100, Novosibirsk 630099

tel./faks. (+7) 38357 69204,

el. paštas: vbilotas@gmail.com

Kun. Viktoras Bilotas, vikaras ir vyskupijos rekolekcijų namų direktorius

Šveicarija (switzerland)

LITHUANIAN MISSION

Kontaktams – Jūratė Caspersen, el. paštas: jurate@caspersen.ch

Urugvajus (uruguay)

PARROQUIA DA NUESTRA SE©ORA DE FATIMA (Fatimos Marijos)

Belgica 1765, Montevideo, Uruguay,

tel. (+598) 02 31 1674

T. Jorge Crovara SJ, klebonas

Vokietija (germany)

PRIVATES LITAUISCHES GYMNASIUM (Vasario 16-osios gimnazija)

Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Huttenfeld,

tel. (+49) 06 25 6322 (gimnazijos)

Darius Subačius, katechetas

vokietijos lietuvių katalikų sielovados delegatas

ir lietuvių katalikų kapelionas

      Bahnhofstrasse 142,  46562 Voerde, Niederrhei, Niederrhein, Germany

tel. (+49) 02855/3049941,

      el. paštas: litauische-mission@bistum-muenster.de

      Kun. Vidas Vaitiekūnas