Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis2009 Konferencija: Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė
LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC PRIESTS’ LEAGUE OF AMERICA
The oldest priests’ association in the United States, founded in 1909
(Plačiau... | 4313 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: JAV LB KRAŠTO VALDYBOS KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS: JAV Lietuvių Archyvai Amerikoje
JAV LB Kultūros taryba rūpinasi JAV Lietuvių archyvų surinkimu ir išsaugojimu. Pranešame kad asmenys turintys archyvinės medžiagos gali kreiptis į mūsų esančius ir veikiančius archyvus del tos medžiagos perdavimo.
(Plačiau... | 1868 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: Dalė Lukienė: Parapijos archyvai – kodėl ir kaip juos išlaikyti?
Archyvinė medžiaga yra vertinama ir saugoma tam kad ateities generacijos turėtų galimybę ją studijuoti ir susižinoti kas ištikrūjų praėjusiais laikais vyko. Archyvai yra autentiškų žiniu pirminiai šaltiniai todėl juos yra svarbu išlaikyti ir apsaugoti ilgam laikui. Istorijos ir biografijos yra rašomos iš archyvuose ir bibliotekose laikomų dokumentų. Surinkti ir suorganizuoti archyvinės medžiagos dokumentai yra labai naudingi mokslininkams ir plačiai visuomenei. Archyvai, kurie technologiniai pažangūs sukuria paieškų sistemas, kurių pagalba greitai surandama ieškomą informaciją. Tačiau, tą informaciją suranda tik tuomet jei ji yra į archivą atiduota ir ten saugoma.
(Plačiau... | 12209 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: SIELOVADOS KONFERENCIJA BOSTONE - konferencijos užrašai
Trečioji JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija įvyko 2009 kovo 28, Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos salėje. Susirinko maždaug 50 žmonių, jų tarpe dalyviai iš Pennsylvanijos, Floridos, Illinojaus, New Yorko, Kanados ir Massachusettso valstyjų. Konferenciją ruošė Lietuvos vyskupų konferencijos išeivijos lietuvių katalikų delegatūra. Ją rėmė Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija ir Šv. Petro lietuvių parapija.

Konferencija prasidėjo rytmetinėm mišiom. Jas atnašavo prelatas Edmunas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams. Jam asistavo prelatas Albertas Kontautas, Bostono šv. Petro lietuvių parapijos klebonas emeritas ir Amerikos lietuvių kunigų vienybės pirmininkas; kunigas Steponas Žukas, Bostono šv. Petro lietuvių parapijos klebonas; kunigas Albinas Janiūnas, buvęs Lawrenco šv. Pranciškaus parapijos klebonas bei kunigas Bernardas Talaišis, St. Petersburg Beach, Floridos, Šv. Kazimiero misijos, Pranciškonų vienuolyno administratorius.
(Plačiau... | 8553 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: Dr. Ritty - To whom does the church belong?
During the Lithuanian Pastoral Conference in Boston on Mar. 28, 2009, Dr. J. Michael Ritty, J.C.L., Ph.D, of Canon Law Professionals, was invited to speak to the question, “To whom does the Church belong?”

Dr. Ritty explained that it was necessary to first differentiate between “Church” and “church”. According to Canon law (C 777), the word “Church” indicates a convocation or gathering to form the People of God and become the Body of Christ. The “Church” is both visual and spiritual – a hierarchical society and the Mystical Body of Christ, i.e. it is formed of two components, human and divine (C779). On the other hand, “church” refers to a sacred building intended for divine worship (C1214).
(Plačiau... | 2098 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: 2009 III Konferencijos intro - prel. Putrimas
Sveikinu visus šios III Sielovados konferencijos dalyvius, atvykusius iš įvairių JAV valstijų, parapijų bei misijų, bendruomenių ir organizacijų. Mus visus susirinkusius riša mūsų tikėjimas ir mūsų kilmė. Deja šiais laikais kalbos ryšys susilpnėjęs ir neviesms lengva suprasti lietuvių kalbą ir kitiems net ir sunku isšsirekšti lietuviškai. Tuo pačiu, dalis mūsų prelegentų kalba tik angliškai. Todėl prašau jūsų atleidimo, kad aš kalbėsiu lietuviškai ir angliškai. Noriu, kad dalyviai jaustūsi neatstumti dėl kalbos nemokėjimo.
(Plačiau... | 9349 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: Sielovados konferencija Bostone - 2009 kovas
(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: Ambasadoriaus Jono Paslausko sveikinimas Sielovados konferencijos dalyviams


Lietuvos Generalinio Konsulo Ambasadoriaus Jono Paslausko sveikinimas Sielovados konferencijos dalyviams

(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)

2009 Konferencija: Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimas Sielovados konferencijos dalyviams

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atsiuntė sveikinimą Sielovados konferencijos dalyviams, kuri įvyko kovo 28 d. Bostone, JAV

(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)