Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
2014-02-12 014 m. nuo sausio 30 d. iki vasario 2 d. Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas.

Suvažiavimas prasidėjo Villa Lugano (Buenos Airių sostinėje) esančiame „Argentinos Lietuvių Centre“. Čia sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, JAV bei Lietuvos. Artėjant savaitgaliui dalyvių tik daugėjo. Iš viso atvyko daugiau nei 70 jaunuolių.

Po dalyvių registracijos vyko tradicinis susipažinimo vakaras. Jo metu suvažiavimo dalyviai susipažįsta vieni su kitais, bendrauja ir daugiau sužino vieni apie kitus.

NUOTRAUKOJE: XVII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas stovyklavietėje Berisso.
Iš dienraščio Bernardinai.lt (Plačiau... | 4783 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
2014-02-06 Sausio 30-ąją, jau pirmąją suvažiavimo dieną, į Vilje Lugane (viename Buenos Airių priemiestyje) esantį „Lietuvių centrą“ sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių jaunimo būrys, bet ir lietuvių iš kitų kontinento vietų: Urugvajaus, Brazilijos, Kanados bei JAV. Artėjant savaitgaliui dalyvių tik daugėjo.

Per pirmąsias dvi suvažiavimo dienas dalyviai aplankė jau minėtą „Lietuvių centrą“, taip pat ir kitą bendruomenę – „Susivienijimą lietuvių Argentinoje“, įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame Lanus mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų jubiliejų.
Iš dienraščio Bernardinai.lt (Plačiau... | 3151 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
Viena (bent man) reikšmingų 600 m. švenčiančio Žalgirio mūšio pasėkmių yra išgirsti senelius bei močiutes su meile kalbančius apie savo anūkus. Žodis “anūkas” kilęs iš ukrainiečių kalbos, kai Lietuvos kunigaikščiai valdė žemes nuo Baltijos iki Juodosios.

Lietuviai išsisklaidę po platųjį pasaulį. Tokius sutikęs išmoksti daugiau kasdienių sulietuvintų išsireiškimų, kaip švogeris, onibas, kolektyvas (autobusas), tvarkingas parkingas, kubiliuotas, markutė, pica, gręma, šniūrensas ir daug daugiau. Visiems žinoma per pirmąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Dainavos stovyklavietėje įvykusi kalbos klaida, kai kątik su Vokietijos lietuviu jaunuoliu susipažinusi, Argentinos lietuvaitė su cigarete rankoje nugąsdino vyruką klausdama, “Ar turi degtinės?”
(Plačiau... | 11003 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Būtų kiek maloniau rašyti “kepėjo tuzinas” kaip anglų kalba vadinamas skaičius trylika, nors lietuviškas velniukas nėra jau toks baisiai baisus. Metų sąvartą pietinėje Pietų Amerikoje įvyko tryliktasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, pratęsdamas 1963 m. PLB seime tuometinio pirmininko Juozo Bachuno iškeltą sumanymą jaunimą plataus masto sąskrydžiais burti.

Nuo pat pradžių kongresai keliavo, nė vienas nevyko tik vienoje vietovėje. 1966 m. pirmame teko keliauti 400 km nuo Dainavos (Michigano valstija) iki Čikagos. Aštuoni savo programą išdėstė bent dviejose valstybėse. Rengėjai (nuo II PLJK – PLJ sąjunga, nes JK yra Sąjungos “seimas”) sąmoningai skirstė vietoves kuo plačiau. Tuo būdu pasiekė daugiau vietines lietuvių bendruomenės ir turistinėmis įdomybėmis domino kongreso atstovus, dalyvus ir svečius. Per tryliką kongresų aplankyta dešimt šalių
(Plačiau... | 10575 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Apie nuostabią kelionę į Pietų Ameriką pasakoja Rūta Samonytė, Petras Vaičiūnas

Šių metų sausio mėnesį, Kandos lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) pirmininkė Rūta Samonytė ir vicepirmininkas Petras Vaičiūnas dalyvavo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suvažiavime. Jis buvo rengiamas panašiai kaip ir Kanados lietuvių jaunimo sąjungos metiniai suvažiavimai, kurie paprastai vyksta “Kretingos” stovyklavietėje, Vasagos mieste. KLJS taip pat gavo pakvietimą į Braziliją, į lietuvių sodybą “Lituanika” padėti Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybai paruošti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) Kongreso stovyklos programą.

Gruodžio 29d mus pasitiko Brazilijos lietuvių jaunimas Sao Paulo oro uoste, jų tarpe mūsų gera draugė Andrea Kasteckaitė su kuria susipažinome per pereitą PLJS Kongresą Kanadoje. Trumpai apsilankėme Vila Zelinos kaiminystėje, kur yra daugiausia lietuvių kilmės gyventojų visoje Brazilijoje. Į Braziliją atvyko didelė banga lietuvių imigrantų po Pirmojo Pasaulinio karo. Vila Zelinos centre Šv. Juozapo šventovėje Mišios aukojamos lietuviškai, ir net ten galima nusipirkti lietuviskų prekių (pvz. juodos duonos) Aplankėm lietuvę dailininkę Džanetę Zizas, kuri mums parodė savo tikrai tautiškus, medinius rankdarbius. Po to toliau tęsėm kelionę Lituanikos- Brazilijos lietuvių sodybos link.
(Plačiau... | 9468 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: Neringos stovyklos naujienos
1. Registracija atidaryta! www.neringa.org rasite reikalingą informaciją ir anketas stovyklauti šią vasarą. Prisiminkite, kad vaikų stovykloms galioja nuolaidos užsiregistravusiems iki balandžio 1 d.

2. Kviečiame į darbą! Norintys vadovauti arba dirbti pagalbininkais gali www.neringa.org rasti visas reikalingas darbo paraiškas, kurios bus priimamos iki gegužės 1d. Vadovai-savanoriai priimami nuo 18 metų, o savanoriškai dirbantys pagalbininkai priimami nuo 17 metų. Dėl virtuvės darbų kreipkitės tiesiogiai į vida@neringa.org

3. Nekalto Prasidėjimo Seserys kviečia į Putnamą Valentino dieną visus, norinčius atnaujinti savo vedybinius pažadus. Žiūrėkite: www.neringa.org/vows.doc

4. KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS šeštadienį, kovo 21d., 14.00 val. kviečiame į lėšų telkimo koncertą Nekaltojo Prasidėjimo Seserų sodyboje (600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260). Klasikinės muzikos koncertą atliks smuikininkė Edita Orlinytė. Koncerto pelnas skiriamas remti Neringos stovyklos veiklą.

5. MOTERŲ REKOLEKCIJOS Šiais metais dr. Kristina Maciūnaitė ir Kerry Secrest vel kviečia Neringos moteris į stovyklavietę balandžio 24-26d.d. dvasiniam atsinaujinimui. Jau kelintus metus vertinga programa suteikia Neringos moterims progą sulėtinti zingsnį ir iš naujo pasižiūrėti į pasaulį. www.neringa.org rasite daugiau informacijos ir registracijos anketą šiam renginiui.

6. NERINGOS 40-METIS. Nuo 1969 metų nuostabūs dalykai vyksta Neringos stovykloje. Svęskite kartu atvažiuodami stovyklauti, dalyvaudami jubiliejinėse šventėse, atvykdami į Iškyla arba siųsdami Neringai savo maldas ir paramą. Gimtadienio šventės vyks kiekvienoje stovykloje, bet taip pat bus rengiama gegužinė stovykloje liepos 3 - 4d.d. www.neringa.org rasite registracijos formą. Taip pat minėsime Neringos jubiliejų Putnamo šventėje tiems, kurie negalės atvykti i Neringą ateinančiais metais.

7. TALKOS SAVAITGALIS 2009m. birželio 5-7 dienomis kviečiame į kasmetinį susibūrimą Neringoje padėti paruošti stovyklavietę ateinančiai vasarai. Jūsų dalyvavimas būtų puiki dovana Neringai. Praneskite vida@neringa.org jeigu galite atvykti.
(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Tradicija tapusios Gavenios rekolekcijos visam lietuviškam jaunimui tarp 14-18 metų įvyks š.m. kovo 20-22 dienomis Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan.

Jaunimo rekolekcijas jau dešimtus metus organizuoja Birutė Bublienė, vedėja Užsienio lietuvių katalikų jaunimo sielovadai. Jai talkininkauja patyrę studentai vadovai, kurie entuziastingai ir dvasiškai nusiteikę laukia priimti jaunimą Dainavoje.

Jaunimo rekolekcijų dvasios tėvas yra jaunimą mylintis Prelatas Edis Putrimas, kuris, nors labai užimtas savo svarbiose pareigose rūpinantis viso užsienio lietuvių sielovada, visada turi laiko atvykti į Dainavą ir pravesti prasmingą Gavėnios susikaupimą.
(Plačiau... | 1637 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

Jaunimo sielovada: Ateitininkų žinios
Gavėnios rekolekcijos Dainavoje kovo men. 20-22 dd. Gavėnios rekolekcijos Dainavoje lietuviškam jaunimui tarp 14-18 metų Tema - “Esame Apaštalai – Apaštalo Pauliaus Dvasioje!” Informacija - Lina Bublytė

Aplinkraštis sendraugiams, Ateitininkų sendraugių sajungos Centro valdyba

Sendraugių poilsio savaitė Kennebunkporte, Maine pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunkporte, Maine pradedant šeštadienį, rugpjūčio (August) 1-ą dieną ir baigiant penktadienį vakare, rugpjūčio (August) 7-tą dieną

Trys ateitininkų stovyklos - JAS, MAS, ir ASS vyks 2009 metais Dainavos stovyklavietėje:
Jaunųjų Ateitininkų Stovykla liepos 5 d. - 15 d.
Moksleivių Ateitininkų Stovykla liepos 15 d. - 26 d.
Ateitininkų sendraugių Stovykla liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d.

Dainavos egzaminas. Teisingai atsakykite klausimus - išvardinkite Dainavos stovyklos žymias vietas.

Su Adele Dirsyte VEIKTI, MELSTIS IR APAŠTALAUTI 2009 metų balandžio 15 d. sukanka šimtas metų nuo Adelės Dirsytės gimimo Lietuvoje.

Ateitininkų sąrašų ir adresyno patikrinimas. Prašome visų ateitininku ateiti į talką — susidomėkite ar jūsų vaikai, vaikaičiai, draugai ir bičiuliai yra sąrašuose ir paraginkite juos prisirašyti. Norima sudaryti kuo platesnį ir tikslesnį adresyną.
Adresus siųsti SAAT nariui Kaziui Razgaičiui:
7 Arthur Rd, Rosemont, PA 19010
el. pasto adresu: kazys@op.net
Telefonu: 610-527-1122


Ieškomi vadovai, mokytojai ir darbininkai JAS stovyklai

Kaip užsiprenumeriuoti “Ateitį”?
http://ateitis.org (Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)