Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis2008 Konferencija: Jono Kuprio nuotraukos iš Sielovados konferencijos Čikagoje
Jono Kuprio nuotraukos (Plačiau... | 317 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: Fotografijų vitražas - fotografas Jonas Kuprys
Fotografas Jonas KuprysBalandžio 25 dieną, lietuvių katalikų JAV sielovados konferencijos Čikagoje išvakarėse, Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje vyko spaudos konferencija bei fotomenininko Jono Kuprio fotografijų paroda apie JAV lietuvių katalikų veiklą.
Jeigu reikėtų pateikti fotografo Jono Kuprio portretą, jis turėtų būti toks:
Mažai kas visuose lietuviškuose ir ne tik tautiniuose renginiuose Joną mato kitaip. Pats sako, kad jau kokia trisdešimt metų nesiskiria su fotoaparatu, visą tą laiką dirbdamas ,,Draugo“ laikraštyje.
Jau iš anksto laukiau, kada Jonas pasakys kalbą parodos atidarymo renginyje, bet nesulaukiau.
JAV lietuvių savaitraštis "Čikagos aidas" (Plačiau... | 4368 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: Nėra pašaukimų, nėra ir kunigų - interviu su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi
Duodamas interviu ,,Čikagos aidui“, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius nepažadėjo, kad į Čikagos parapijas atvyks lietuviškai kalbantis kunigas.

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos ganytojas, savaitgalį atvyko iš Lietuvos ir dalyvavo lietuvių katalikų JAV sielovados konferencijos renginiuose Čikagoje.
Penktadienį, balandžio 25 dieną, renginio išvakarėse, arkivyskupas buvo laukiamas sielovados konferencijai skirtoje spaudos konferencijoje, vykusioje Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje, tačiau tiesiai iš lėktuvo, nepabijojęs nuovargio, dar spėjo atvykti ir dalyvauti fotomenininko Jono Kuprio fotografijų parodos apie JAV lietuvių katalikų veiklą atidaryme bei malonioje vakaronėje.

,,Čikagos aidui“ arkivyskupas Sigitas Tamkevičius davė išskirtinį interviu.
JAV lietuvių savaitraštis "Čikagos aidas" (Plačiau... | 5319 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: Stefa Tamoševičienė: Čikagoje – sielovados konferencija
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Saulius KuprysPaskutinįjį šių metų balandžio savaitgalį Čikagos lietuviai sulaukė garbingų svečių. Jau penktadienio vakarą, neeilinio renginio – konferencijos, tema „Lietuvių katalikų sielovada JAV“, išvakarėse, prasidėjusios Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, rinkosi čikagiečiai, miesto svečiai, žiniasklaidos atstovai. Ta proga vykusioje spaudos konferencijoje daugiausiai klausimų sulaukė svečias iš Kanados, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, prel. Edmundas J. Putrimas. Tiek žurnalistams, tiek parapijų tikintiesiems rūpėjo tolesnis uždaromos New York‘o lietuvių bažnyčios likimas, dvasininkų pareigos, jų aukojimasis, tarnystė savo pašaukimui. Pasibaigus spaudos konferencijai, susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti „Draugo“ dienraščio fotomenininko Jono Kuprio fotografijų parodą apie JAV lietuvių katalikų veiklą, jų šventes ir kasdienybę. (Praėjusią vasarą šio autoriaus fotoparoda, kita tema, buvo atidaryta Lietuvoje, Vilniuje, M.Mažvydo bibliotekoje, kur sulaukė gražaus žiūrovų įvertinimo). Be autoriaus nuotraukų, sielovados konferencijai skirtoje parodoje dar eksponuojamos bažnyčios relikvijos bei prieš keletą dešimtmečių paveiksluotos istorinės nuotraukos iš parapijiečių gyvenimo. Po spaudos konferencijos čia pat buvo galima įsigyti Filatelistų draugijos „Lietuva“ gražiai išleistų proginių, dar niekur nematytų, kolekcinių vokų, skirtų artėjančiam 400 metų nuo Švč. Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejui bei Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti - su Šiluvos Madonos atvaizdo JAV pašto ženklais. Įpusėjus renginiui pasigirdo plojimai – mat tik ką iš oro uosto atvyko gerbiamas svečias – Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos ganytojas. Iškilūs vakaro svečiai nuolat buvo apsupti čikagiečių, norėjusių pabendrauti rūpimais klausimais.

JAV lietuvių laikraštis "Bičiulystė"  - 2008-04-29 (Plačiau... | 4106 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: Vienintelė JAV lietuvių išeitis yra bendruomenės gyvumas
Arkivysk. S. Tamkevičius, SJŠ. m. balandžio 25-26 d. Čikagoje vykusioje Lietuvių sielovados konferencijoje savo pasveikinimo žodyje arkivysk. S. Tamkevičius, SJ ragino visus pagalvoti ir pakalbėti apie vieną svarbią temą — kokią misiją dabartinėje bažnyčioje mes jaučiame patys. Anot jo, jeigu visas viltis Amerikos lietuviai katalikai sudės tik į dvasios vadus, gerą kleboną ar gerą kapelioną, kuris viską išspręs, jie apsiriks ir jų viltys neišsipildys. ,,Dabartinėje bažnyčioje, — sakė Tamkevičius, SJ, — atsakomybę turi prisiimti visi. Kitos išeities šiandieninėmis sąlygomis nėra.”

Apie Katalikų Bažnyčios iššūkius plačiau savo mintimis sutiko pasidalinti šįkart labai trumpai Čikagoje viešėjęs arkivysk. S. Tamkevičius, SJ.
,,Draugas“, 2008 m. balandžio 29 d. (Plačiau... | 7695 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: DALIA CIDZIKAITĖ: Šiemetinės sielovados konferencijos šūkis — aktyvi veikla ir atsakomybė
Sielovados parodaŠ.m. balandžio 25-26 dienomis Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatūra ir Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija surengė antrąją Lietuvių sielovados konferenciją, kuri šiais metais įvyko seselių Kazimieriečių namuose, Čikagoje. Konferenciją savo apsilankymu pagerbė Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas, Čikagos arkivyskupijos kardinolas Francis George, Čikagos arkivyskupijos vyskupą Garcia-Siller atstovavo kun. Casimir Garbacz, sveikinimo žodžius tarė: savo ir Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Washington, DC Audriaus Brūzgos vardu — LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR ambasadorius New York ir Jungtinėse Tautose Jonas Paslauskas, seselių Kazimieriečių vardu ses. M. Immacula, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininkas advokatas Saulius Kuprys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė, JAV LB Krašto valdybai atstovaujanti Marija Remienė, prelatas E. Putrimas ir JAV LB Religinių reikalų tarybos pirmininkė ses. Margarita Bareikaitė.
,,Draugas“, 2008 m. balandžio 29 d (Plačiau... | 12016 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2008 Konferencija: Kun: A. Saulaitis SJ - Socialinė (karitatyvinė) veikla – sielovados įrankis parapijoje
kun. A. Saulaitis  SJ
Įvadas. Lietuviai emigrantai XIX a. tuoj pat būrėsi į parapijas, kuriose socialiniai, švietimo ir visuomeniniai rūpesčiai neatskiriami nuo “religinio” parapijos uždavinio. Savaiminis kaimo bendruomeniškumas rado išraišką parapijos židinyje, ir įgimtoji talka subūrė žmones savitarpio tarnystei bendro labo siekti. Parapija buvo užuovėja svetimoje šalyje ir paguoda emigrantų varguose.

Praeities patirtis.
1831-ųjų ir 1863-iųjų sukilimų pasėkoje užsienin išvykę bei jų palikuonys buvo JAV parapijų steigėjai su visų pradininkų įkvėpimu ir ištverme. Iš Lietuvos atplaukę ar vietiniai lietuviai kunigai padėjo megzti visą parapijų bei ryšių tinklą, kurį liudija ir šios dienos sąskrydis.

Vienas geriausių socialinės srities pavyzdžių yra Waterbury, Connecticut, šv. Juozapo parapija, įsteigta 1894 m., prieš 50 m. buvusi nariais skaitlingiausia JAV lietuvių bažnyčia. Šalia esminės parapijos veiklos – bažnyčios - buvo mokykla, našlaitynas, lietuvių kooperatyvinė maisto krautuvė, spaustuvė su laikraščiu ir knygomis, seserų vienuolių namai, dūdų orkestras, kėglių salė, sporto komandos, parapijos ūkis darbo neturintiems, lietuviška kepykla. Choras, vyrų Šv. Vardo draugija, tretininkai, blaivybės draugija, moterų bendrijos ir daugybė kitų organizacijų atsiliepė į anų laikų poreikius kiek tik sugebėjo. Kai kurios parapijos turėjo savo dramos būrelį – teatrą, bankelį, savas kapines, skaityklą, patalpas įvairiausiems renginiams, parodoms, šventėms, minėjimams.

Sielovados konferencija 2008 04 26 (Plačiau... | 12901 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)