Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis2013 Konferencija: Sielovados Konferencija
IV JAV LIETUVIŲ KATALIKŲ SIELOVADOS KONFERENCIJA -rengė Prelatas Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviamas katalikams „Jėzaus Kristaus Pašaukti“ (Rom 1:6) PASAULIEČIŲ VAIDMUO BAŽNYČIOS PASTORACIJOJE.

Nuotraukoje iš kairės: Prelatas Edmundas J. Putrimas, Tomas Mackevičius, Daina Čyvienė, LR Ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis,Grasilda Reinytė Petkienė, kun. Antanas Saulaitis SJ, prof. dr. Aldona Lingertaitienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Ambasadorė Gintė Damušytė, kun. Valdas Aušra, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Ramunė Kubiliūtė

Dainos Čyvas nuotraukos
(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)

2013 Konferencija: IV Lietuvių katalikų Sielovados Konferencija Lemonte
Prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, balandžio 12-13 d. sukvietė parapijų ir katalikiškų draugijų atstovus bei veiklius asmenis pasitarti tema „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje“.

Išvakarėse vyko maldos bei giesmių valanda

Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje (įrašyta internete, „Amerikos lietuvio“ svetainėje). Taizė tradicijos giesmes palydėjo Šv. Rašto skaitiniai, visuotinė malda, „Tėve mūsų“, apeigos su žvakutėmis, vėliau sudėtomis prie Šv. Pranciškaus kryžiaus. Apypilnė bažnyčia prisijungė giedoti giesmes, kurioms vadovavo muz. Ritos Kliorienės (iš Clevelando Šv. Kazimiero parapijos) būrelis bei instrumentai. Vaišės padėjo dar ilgėliau pabendrauti.

Šeštadienį apie 70 žmonių susirinko Ateitininkų namuose, išgirdo prel. Putrimo žodelį su invokacija ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento ambasadorės Gintės Damušytės žodį. Prel. Putrimas kvietė „Aš tikiu“ pakeisti į „Mes tikime“, kad veiktume gyva apaštališka dvasia, išvystytume galimybes ugdyti tikėjimą, bendrystę, ypač jaunimo ir jaunų suaugusių tarpe. Ambasadorė valstybės vardu pabrėžė, kad esame viena tauta, globali Lietuva. Parapijos padeda ugdyti lietuvišką tapatybę, vertybes, tautinį ugdymą, garsina Lietuvą. Esame kviečiami bendrai būti ir veikti – partneriai kartu su Lietuvoje gyvenančiais, ypač duodami bendruomeniškumo bei susiklausimo pavyzdį.

Per atidarymo apeigas skambėjo Ritos Čyvaitės Kliorienės giesmė „Leisk širdimi tikėjimą pajusti“, kurios malonią melodiją susirinkusieji veikiai pagavo ir širdingai giedojo.

Nuotraukoje: Ritos Čyvaitės-Kliorienės Mišios - iš liaudies dainų aukuro. Knygą pristato autorė. Dainos Čyvas nuotrauka
Dainos Čyvas nuotrauka - daugiau nuotraukų iš Konferencijos (Plačiau... | 6641 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2013 Konferencija: Prelato E. Putrimo įvadinė kalba Sielovados konferencijoje "Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6); Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje"
Broliai, seserys Kristuje,

Malonu, kad radote laiko ir noro dalyvauti IV lietuvių katalikų sielovados konferencijoje. Konferencijos pradinę mintį iškėlė Daina Čyvienė pernai Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje. Dėkoju jai ir visam komitetui, kuris suorganizavo šią pastoracinę konferenciją: Ramunei Kubiliūtei, Dainei Quinn, Grasildai Reinienei, ir kun. Antanui Saulaičiui.

Ši Sielovados konferencija skiriasi nuo kitų konferencijų tuo, kad organizatoriai iškėlė reikalą labiau išryškinti “pasauliečių vaidmenį Bažnyčios pastoracijoje”. Kaip efektingiau išjudinti pasauliečius, įtraukiant juos bei bendruomenių institucijas, kaip krašto ir apylinkių Lietuvių bendruomenes, LR Diplomatus – Ambasadorius, Generalinius Konsulus bei Garbės Konsulus? Mums reikia visiems kartu remti pastoracinę veiklą, kuri yra svarbi mūsų lietuviškos bendruomenės jungianti jėga. Labai malonu, kad su mumis šiandiena dalyvauja URM Užsienio lietuvių departemento ambasadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė, LR Ambasadorius JAVėms Žygimantas Pavilionis, JAV lietuvių benruomenės valdybos nariai bei atstovai iš įvairių parapijų bei misijų ir kitų organizacijų JAVse.
Dainos Čyvas nuotrauka - daugiau nuotraukų iš Konferencijos (Plačiau... | 8840 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2013 Konferencija: T. Antano Saulaičio pamąstymai konferencijai pasibaigus
Sielovados konferencijos temos „Jėzaus Kristaus pašaukti“ pagrindinė vadovė bostoniškė dr. Aldona Lingertaitienė rūpestingai pabrėžė mažų būrelių parapijose reikšmę, padedančią žmonėms įsijungti, pajusti bendrystę, ugdyti vienas kitą tikėjimo kelionėje. Šv. Petro parapijoje tokie būreliai jau veikia 5 metus. Žmonės susirenka pavasarį ir rudenį apie šešis kartus pagal numatytą programą arba pasirinktu klausimu. Būreliuose dalyvaujantys 6 ar 10 žmonių pajunta, kad jie nėra vieniši tikėjimo kelionėje, kad ne vieni abejoja, klausia, ieško. Kadangi būrelis pasitiki vienas kitu, atviriau dalijasi savo nuomonėmis negu didelėje minioje. Parapijos klebonas aplanko kiekvieną būrelį, taip pat rekolekcijoms kviečiami svečiai kunigai, vienuoliai ar pasauliečiai.

Tarp svarbių klausimų dr. Lingertaitienės paskaitoje buvo štai tokie: pasidalinimas mintimis, kaip mes, pasauliečiai, vienuoliai ir kunigai, savo įvairiais vaidmenimis esame reikalingi vieni kitiems. Kaip suprantame savo vaidmenį Bažnyčioje ir pasaulyje? Kaip prisidedame prie Bažnyčios įvairovės? Koks kiekvieno iš mūsų unikalumas? Pasidalinimas mintimis, kaip nešame Kristų kitiems. Taip pat buvo aptarti pasiūlymai: jei nesame įsijungę į parapijos veiklą, pasisiūlykime būti sveikintoju arba prisijunkime prie kitos reikalingos tarnystės; pasidalinkime Jėzaus Gerąja Naujiena su žmogumi, kuris nepažįsta Jėzaus; parodykime parapijos tarnystėse dalyvaujantiems, kad vertiname jų darbą ir esame dėkingi. Pranešėja per šiuos klausimus išvystė ir jų teologinį pagrindą – supratimą apie Dievą, Bažnyčią, žmogų gyvenimo kelionėje.
Dainos Čyvas nuotrauka - daugiau nuotraukų iš Konferencijos (Plačiau... | 2849 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)