Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis2007 Konferencija: Kun. T. Saulaitis: Mūsų paveldas
Jeigu “iš praeities tavo sūnūs (ir dukterys) stiprybės semtų”, mūsų religines bendruomenes bei parapijų padėtį nuspalvintų JAV lietuvių šimtametė patirtis:
1)    Lietuvių katalikiškas draugijas bei parapijas kūrė patys žmonės, kartais nupirkdami žemę ir pradėdami statyti, dar neturėdami savo kunigo.
2)    Parapijos ir lietuvių namai, centrai statyti vadinamos senosios kartos (imigravusios prieš I pasaulinį karą ir jų palikuonių) [Suskaičiuotina, ką pastatė ar įsteigė “dypukai”, ir kas visas įstaigas išlaiko, vysto]
3)    Sėkmingiausiai gyvuoja religiniai centrai, parapijos, prie kurių buriasi įvairiopa veikla, chorai, draugijos, mokyklėlės... Chorai tebeturi Valančiaus laikų bendruomeninį bei visuomeninį atspalvį (t.y., ne tik liturginį).
4)    Mokslinės studijos rodo, kad JAV iš visų religijų ir 44 tautybių ilgiausiai savo kalbą protestantų bei katalikų bažnyčiose išlaiko lietuviai. Lietuvius pralenkia tik Rytų Bažnyčios krikščionys – armėnai, graikai, ukrainiečiai. Lietuvių kilmės žmonės net reikalauja, kad Evangelija būtų skaitoma lietuviškai, nors nei vienas pamaldose nesuprastų.
5)    Nuo seno lietuviai pripratę toli keliauti į savo parapijas, o dvasininkai – į mažesnes bei tolimesnes bendruomenes; savipagalbos tinklai – savaiminis reiškinys (Lietuvių kunigų vienybė – iš vis seniausias dvasininkų telkinys JAV).
6)    Net ir caro laikų lietuviai JAV-se jautėsi laisvi, galintys ir sugebantys pareikšti savo nuomonę, prisidėti sumanymu ar įnašu, tartis su bažnytine vadovybe.
(Plačiau... | 14031 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Kazio Razgaičio konferencijos nuotraukos
Prelatas E.Putrimas Konferencijos dalyviai Ses. Pranciška
Kazio Razgaičio nuotraukos (Plačiau... | 1728 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Ses. Pranciška FDCJ: SIELOVADOS KONFERENCIJOS FILADELFIJOJE ATGARSIAI
Jau kelios savaitės praėjo nuo Filadelfijoje vykusios užsienio lietuvių katalikų sielovados konferencijos, tačiau mintimis vis dar norisi ir norisi sugrįžti į jos aktualijas, kalbėtas  temas, išsakytas mintis, gimusias idėjas.
Jau anksčiau dienraščio puslapiuose buvo pristatyti konferencijos tikslai ir užmojai, o šiandien kiek plačiau norisi apžvelgti, kaip vyko pati konferencija, juolab, kad tai buvo bene pirmasis pastarojo laiko ir platesnio masto sielovadai skirtas parapijų atstovų susibūrimas.

Balandžio 28 d, šeštadienį, į šv. Andriaus parapijos salę susirinko apie pusšimtis konferencijos dalyvių. Dauguma jų buvo iš rytinės pakrantės parapijų, tačiau dalyvavo kunigas net iš Los Angeles.
Šis straipsnis taip pat spausdintas dienraštyje "Draugas" (Plačiau... | 13515 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Prelatas E. Putrimas: Konferencijos įžangos kalba
Prelatas E.Putrimas
Nuoširdžiai dėkoju visoms organizacijoms ir asmenims, kurie padėjo šią konferenciją surengti: Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijai, vadovaujamai adv. Sauliaus Kuprio; Amerikos lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybai, vadovaujamai ses. Margaritos Bareikaitės; Šv. Andriejaus klebonui kun. Peter Burkauskui ir jo parapijiečiams, ir Sielovados delegatūros patariamajam komitetui.

Konferencijos tikslas yra atsiliepti į visų mūsų rūpesčius, iškilusius dėl lietuvių katalikų parapijų ir misijų ateities. Tai yra atoliepis į didesnį reikalavimą paremti parapijų veiklą ir ją išplėsti, norint visiems išeivijos tikintiesiems lietuviams suteikti dvasinį aptarnavimą.

 
Pranešimas, skaitytas Užsienio Lietuvių Katalikų Sielovados konferencijoje Filadelfijoje, JAV (Plačiau... | 8563 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Ses. Pranciška FDCJ: KOKS YRA LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ IR MISIJŲ JAV ĮVAIZDIS?
Kalbėti apie lietuviškų parapijų ir misijų JAV įvaizdį yra labai sunku, kadangi kiekviena parapija skiriasi savo istorija, tradicijomis, geografine padėtimi. Vienos parapijos yra rytų pakrantėje, kur lietuviai jas steigė dar praėjusio amžiaus pradžioje, o kitos yra pietuose, kur link atrodo, vis dar tebevyksta lietuvių, atvykusių į JAV, migracija, ir kurių parapijų ateitį taip pat sunku numatyti.

Tam, kad galėčiau kiek galima objektyviau nusakyti šiandieninį lietuviškų parapijų ir misijų įvaizdį, ypatingą dėmesį kreipiant į sielovados aspektus, pagalbon pasitelkiau savo sudarytą anketą su 17 klausimų. Į įvairias parapijas per dvi savaites jų buvo išdalinta ir elektroniniu būdu išsiųsta, viso apie 200 vienetų. Iš jų sugrįžo 60 atsakymų. Į anketą atsakė 15 vyrų ir 43 moterys, vienoje anketoje nebuvo įvardinta, ar yra vyras, ar moteris, o vieną anketą pildė abu sutuoktiniai. Bendrai tariant, susidarė įspūdis, kad anketas pildė tikrai aktyviausi ir uoliausi bažnyčios lankytojai, tad jų atsakymai gali būti pakankamai reikšmingi ir objektyvūs.
Pranešimas, skaitytas Užsienio Lietuvių Katalikų Sielovados konferencijoje Filadelfijoje, JAV (Plačiau... | 40772 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Arkivyskupo S.Tamkevičiaus sveikinimo laiškas konferencijos dalyviams
Arkivyskupas S.Tamkevičius
Mieli Broliai ir Sesės,

Sveikinu Jus visus susirinkusius į Amerikos lietuvių katalikų sielovados konferenciją Filadelfijoje
.

Plačiau...
(Plačiau... | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Spaudos pranešimas apie Lietuvių Katalikų JAV Sielovados Konferenciją
Lietuvių Katalikų JAV Sielovados Konferencija
Šv. Andriejaus parapijos salėje, Filadelfija, PA
2007 m. balandžio 28 d.

Suvažiavo kunigai, vienuolės ir pasauliečiai iš Kauno, Bostono, Bridgeport
(CT), Čikagos, Detroito, Filadelfijos, Kierney (NJ), Klevlando, Los Angeles, Maspeto (NY), Niujorko, Ročesterio, Shenandoah (PA), Toronto (Kanada) ir Vašingtono (DC).
(Plačiau... | 1679 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: Lietuvių katalikų JAV Sielovados konferencija Filadelfijoje
Gera pradžia pusė darbo?

JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija FiladelfijojeKaip jau skelbėme, praeitą šeštadienį (balandžio 28-ąją) Filadelfijoje (PA) esančioje Šv. Andriejaus bažnyčios salėje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato išeivijos lietuvių katalikų sielovados reikalams prel. Edmundo Putrimo, kartu su Amerikos lietuvių katalikų federacija, JAV Lietuvių Bendruomenės religijos reikalų Taryba ir minėtos parapijos komitetu surengta konferencija, į kurią pakviesti dalyvauti Amerikos lietuviškų parapijų ir misijų klebonai bei jų tarybų atstovai, vienuoliai ir vienuolės, dirbantys lietuviškose religinėse organizacijose.
Laurynas R. Misevičius – specialiai AL iš Filadelfijos (Plačiau... | 5567 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)

2007 Konferencija: “Lietuvių katalikų Sielovados JAV” konferencija (2007 m. balandzio m. 28 d.)
2007 m. balanžio m. 28 d.
Šv. Andrejaus parapijoje Filadelfijoje


Kas paskatino organizuoti šitokią konferenciją? Kam kilo konferencijos užmanymas? Kas yra jos iniciatorius?

Organizuoti tokią konferenciją yra dalis mano pareigų. Ją rengiu atsiliepdamas į susirūpinimą dėl lietuviškų parapijų ateities JAV-se. Platesni pasikeitimai JAV parapijose, jų sujungimas, pertvarkymas prasidėjo maždaug 2003 m. Deja tai pradėjo paveikti ir mūsų lietuviškas parapijas. Dabar yra svarbu nedelsiant atkreipti dėmesį į parapijų išlaikymo galimybes. Mes per ilgai manėm, kad parapijos savaime išsilaikys. Neužtenka pasakyti, kad mes, kaip lietuvių telkinys ar bendruomenė, turime parapiją. Mes visi esame atsakingi už savo parapijas ir jų ateitį. Gi trečiasis Dievo įsakymas liepia švęsti sekmadienį. Parapijas turim vertinti kaip Dievo namus, kur einame Jį garbinti, švęsti su Juo ryšį, ne tik galvoti, ką iš parapijos norim gauti. Ką mes duodame? Būtina suprasti, kad parapijos taryba ar komitetas yra esminė parapijos dalis, kuri turi dirbti kartu su parapijai paskirtu kunigu, klebonu/administratoriu. Turime suprasti, kas yra parapija. Parapija yra Kristų tikinčiųjų bendruomenė, pastoviai besirenkanti tam tikroje šventovėje ir vyskupijoje, su tikslu išreikšti ir stiprinti savo tikėjimą, vyskupijos nustatytų taisyklių kontekste. Vyskupijos taisyklių turime laikytis, kaip ir laikomės vietinių savivaldybių, valstijų ir krašto įstatymų, kurie gali būti skirtingi negu Lietuvoje.
Interviu su Prelatu E.Putrimu (Plačiau... | 6682 baitų papildomai | Perskaityta kartų: 0)