Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Patalpinta 2014 02 13 @ 23:00:00

2014-02-12 014 m. nuo sausio 30 d. iki vasario 2 d. Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas.

Suvažiavimas prasidėjo Villa Lugano (Buenos Airių sostinėje) esančiame „Argentinos Lietuvių Centre“. Čia sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, JAV bei Lietuvos. Artėjant savaitgaliui dalyvių tik daugėjo. Iš viso atvyko daugiau nei 70 jaunuolių.

Po dalyvių registracijos vyko tradicinis susipažinimo vakaras. Jo metu suvažiavimo dalyviai susipažįsta vieni su kitais, bendrauja ir daugiau sužino vieni apie kitus.

NUOTRAUKOJE: XVII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas stovyklavietėje Berisso.

Per pirmąsias dvi suvažiavimo dienas dalyviai aplankė jau minėtą „Lietuvių Centrą“, o taip pat ir kitą lietuvių draugiją - „Susivienijimą lietuvių Argentinoje“ , įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame Lanús mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų jubiliejų. Ten jaunimas sportavo ir maudėsi baseine. Turėjo progos apžiūrėti Buenos Aires, aplankytila Boca, San Telmo, Puerto Madero ir Plaza de Mayo rajonus. Tą dieną suvažiavimo atstovai internetu bendravo su Info TV žinių laida „Info diena“.

Likusioms dviem suvažiavimo dienoms jaunimas patraukė į šiek tiek atokiau nuo Buenos Airių esantį Berissą (70 km. nuo sostinės), tituluojamą „Buenos Airių provincijos imigrantų sostine“, ir laiką leido šios savivaldybės stovyklavietėje. Tame mieste gyvuoja dvi lietuvių draugijos „Nemunas“ ir „Mindaugas“ bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.

Berisse dalyviai mėgavosi įvairiomis pramogomis bei dalyvavo diskusijose. Jas inicijavo ir moderavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis bei PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas. Jie skatino jaunimą pasidalinti patirtimi iš jų mokslų Vokietijoje veikiančios lietuviškos Vasario 16-osios gimnazijos bei Vilniuje veikiančios gimnazijos Lietuvių Namų. Diskutuota apie abiejų mokslo institucijų skirtumus bei bendrumus, apie naudą ir paradoksus, pavyzdžiui, kad Pietų Amerikos jaunimui mokslas Lietuvoje kainuoja kur kas brangiau nei ekonomiškai gerokai stipresnėje Vokietijoje. Taip pat pasidalinta mintimis ir apie 2013 metais Londone vykusį Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą, Europos lietuvių ir tolimesnių pasaulio lietuviškų bendruomenių skirtumus, nuo jų nutolusias aktualijas bei netolygų atstovavimą joms.

Suvažiavimas vyko lietuvių bei ispanų kalbomis, tačiau tarpusavy jaunimas bendravo ir angliškai bei portugališkai.

Jam baigiantis imta žarstyti sveikinimo žodžius jį organizavusiems Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos nariams bei visiems prisidėjusiems.

Vakare vyko labai laukiamas jau tradicinis renginys – „Talentų vakaras“.

Suvažiavimas baigėsi maldos dvasioje žodžio liturgija bei tradiciniu argentinietišku lauko kepsniu - asado. Apsidalinę dovanomis ir prisižadėję susitikti XVIII-ame Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavime, kuris vyks 2015 metų sausio 14-18 d. Urugvajuje, dalyviai atsisveikino tikindami, jog parveš savo bendruomenėms šio suvažiavimo įspūdžius bei naujai įgytą patirtį. Kai kurie užsiminė, jog susitikimo ilgai laukti neteks – jie jau planuojantys kelionę į liepos mėnesį vyksiančią Dainų ir Šokių šventę..

Galiausiai vakare prelatas E. Putrimas kartu su parapijos klebonu aukojo Šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje paminint „Susivienijimo Lietuvių Argentinoje draugijos“ gyvavimo veiklą ir už mirusius narius. Po jų vyko vaišės ir pasibendravimas parapijos lietuvių muziejaus salėje.

Padėka:
Užsienio lietuvių Departamento prie Užsienio Reikalų Ministerijos direktorei Gintei Damušytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai ir jos pirmininkei Danguole Navickienei
Prelatui Emundui Putrimui.
Susivienijimui Lietuvių Argentinoje.
Argentinos Lietuvių Centrui.
P. Alfredo Dulkei.
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovems Skaidrai Puodziunaitei, Aidai Valeviciutei ir Vidai Naudziunaitei.
JAV Lietuviu Jaunimo Sajungos nariui Kovui Kulbiui.
Gabrielei Petraitytei is Lietuvos.
Lietuvių kultūros draugijai „Nemunas“.
Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo dalyvius.
Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime.
Argentino lietuvių jaunimo sąjungos valdybai (ALJS).

Parengė Gabrielė Petraitytė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Pastaba: Iš dienraščio Bernardinai.lt