Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gegužės 15-17 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2018 05 11 @ 01:00:00

2018 05 18

2018 m. gegužės 15-17 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus kalbėjo apie ganytojo vaidmenį ir savybes, kurias savo mokyme dažnai primena Popiežius Pranciškus, apie vyskupų kolegialumo puoselėjimą.

Ruošiantis rugsėjo 22-23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštalinei kelionei į Lietuvą, Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius-organizacinius pasiruošimo šiam vizitui aspektus. Į posėdį susirinkę vyskupai informuoti apie tai, kad nuo kitos savaitės pradės veikti papildyta ir atnaujinta internetinė svetainė www.popieziausvizitas.lt, o šią savaitę startuoja Šv. Tėvo kelionei į Lietuvą pašvęsta paskyra socialiniame tinkle Facebook. Vasarą po vyskupijas pradės keliauti ir apie Šv. Tėvo vizitą informuoti Popiežiaus misionierių grupės, kurios ne tik pristatys Popiežiaus asmenį bei misiją, bet ir gyvai atsakys į klausimus, informuos apie registraciją į renginius, bendraus su regionine žiniasklaida. Ruošiama informacinė medžiaga, pristatanti Popiežiaus Pranciškaus asmenį bei tarnystę. Glaudžiai bendradarbiaujant su Šv. Sostu, ruošiama galutinė Popiežiaus kelionės programa. Sekmadienį, birželio 3 d. visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

Jau metai, kaip Lietuvoje (pirmiausiai vyskupijų katedrose) vykdoma suaugusiųjų įkrikščioninimo programa. Jos dėka suaugusiesiems, norintiems tapti Bažnyčios nariais, siūloma galimybė susipažinti su tikėjimo tiesomis bei priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Nuspręsta iki kito plenarinio posėdžio surinkti ir susisteminti duomenis apie šios programos eigą Lietuvos vyskupijose bei aptarti pirmųjų metų patirtį platesnėje nacionalinės evangelizacinės ir katechetinės veiklos perspektyvoje.

Lietuvos ganytojai aptarė, kaip katalikų Bažnyčioje bus įgyvendinamos netrukus įsigaliosiančio Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos bei patvirtino Asmens duomenų tvarkymo katalikų Bažnyčioje taisyklių projektą. Pagal pastarąjį projektą kiekviena Lietuvos vyskupija patvirtins ir savo svetainėje paskelbs vyskupijos Asmens duomenų tvarkymo taisykles, tapsiančias visiems viešai prieinamu tos vyskupijos norminiu asmens duomenų tvarkymo dokumentu. Aptarti ir kiti su šio reglamento taikymu susiję dokumentai bei pokyčiai Bažnyčios raštvedyboje.

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas svarstymui pateikė nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios Šv. Sosto bei kitų svarbių Bažnyčios dokumentų vertimo į lietuvių kalbą bei publikavimo tvarkos projektą, kuriam LVK nariai pritarė. Nuo Naujųjų metų rūpestis vertimais ir jų koordinacija galutinai perduodama LVK sekretoriatui. Išversti tekstai bus skelbiami internete, o šiam darbui reikalingas lėšas ketinama skirti iš kasmet per Šeštines renkamos rinkliavos katalikų žiniasklaidai paremti.

Posėdyje svarstyti ir Lietuvos Caritas veiklos klausimai. Ganytojai pritarė papildytam Lietuvos Caritas strateginių gairių 2018-2022 m. projektui, o ruošiamas Caritas vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių asmenų apsaugos politikos gaires nutarta toliau tobulinti. Pritarta vieną kartą per metus organizuojamos rinkliavos Lietuvos Caritas veiklai, kurios datą savo vyskupijose nustato vietos ordinarai, tvarkai.

Užsienyje gyvena nemaža mūsų tautiečių dalis, tad daug dėmesio skirta ir lietuvių katalikų užsienyje sielovados klausimams. Naujai trejų metų kadencijai savo pareigose patvirtinti Australijos lietuvių kapelionas kun. J. Deveikis ir Monrealio (Kanada) Aušros Vartų parapijos klebonas kun. P. Mališka. Kitus trejus metus šv. Mortos grupės koordinatoriumi nuo LVK darbuosis kun. A. Toliatas, o kun. V. Poškus ir kitus trejus metus dirbs Apostolatus maris direktoriumi. LVK nariai pritarė t. Jono Chrizostomo CSJ išrinkimui į Europos skautų organizacijos Lietuvoje religinio patarėjo pareigas.

Birželio 14-17 d. Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai minimos arkivyskupo kankinio T. Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės. Tikintieji kviečiami jose dalyvauti ir melstis, dėkojant už pal. Teofiliaus tikėjimo tvirtybę.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. birželio 12 d. Telšiuose.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

Pastaba: Pasirengimo popiežiaus vizitui gairės (PDF formoje)