Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jūs esate šių dalykų liudytojai“ (Lk 24, 48)
Patalpinta 2018 04 13 @ 00:00:00

Balandžio mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija primena, koks bauginantis buvo Jėzaus pasirodymas apaštalams po kančios ir mirties ant kryžiaus. Jėzaus auka, kančia ir mirtis ant kryžiaus buvo tokia akivaizdi, kad mokiniai išvydę prisikėlusį Kristų, tarėsi matą dvasią.

Didis pozityvaus mąstymo šalininkas JAV reformatų bažnyčios pastorius Norman Vincent Peale (1898-1993) labai tikėjo „stebuklo principu“. Šio principo esmė tokia: „tikėjimas stebuklu – daro stebuklus“. O tai reiškia, jei tavo gyvenimo akys yra nuolat atvertos kažkam didžiam ir nepaprastam, šitai būtinai nutiks tavo gyvenime. Tai, ko tikimės iš Dievo, tikrai nebūsim nuvilti. Jėzus kviečia gyventi ne paviršutinį, bet gilų dvasinį gyvenimą, tikėti visa gelme Jėzaus žodžių ir Jo pažadu. Šis pasaulis mums nieko daugiau nežada, kaip tik abejones ir netikrumą. Žmogus, tikintis Dievą, yra kaip tas laivas,turintis įgulą ir savo kapitoną. Mes esame kiekvienas laivo įgulos dalis, o kapitonas – Jėzus. Trečio Velykų sekmadienio Evangelijoje mokinių tikėjimas sutvirtinamas Jėzaus žodžiais ir savo kūno kančios žaizdų atvėrimu. Įvykiai po Prisikėlimo yra svarbi žinia ne tik mokiniams, bet ir kiekvienam iš mūsų, kai mus užklumpa abejonės ir netikėjimas. Turime nuolat ir pastoviai žvelgti į savo gyvenimus per Prisikėlusio Jėzaus žodžius ir stebuklus, kurie lydėjo jo mokinius ir tebelydi visų laikų Bažnyčią. Ir mes lygiai taip pat esame kviečiami būti gyvenimo su Dievu ir stebuklų, kurie vyksta ir šiandien liudytojai.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje