Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos“ Jn 20, 23
Patalpinta 2018 04 06 @ 00:00:00

Dievo Gailestingumo sekmadienio Evangelijoje dar kartą naujai suvokiame Bažnyčiai ir visam pasauliui Jėzaus paliktą dovaną - Susitaikymo sakramentą - dieviško gailestingumo mokymą. Mirtį nugalėjęs Jėzus suteikia savo mokiniams galią atleisti nuodėmes. Prisikėlęs Jėzus ieško ne priešų, bet skelbia pasauliui naujo gyvenimo viltį taikoje ir ramybėje su Dievu ir vienas su kitu. Abejojančio apaštalo Tomo pavyzdys primena, koks svarbus mūsų gyvenime yra tikėjimas, anot Antuano de Sent Egziuperi Mažojo Princo:„Aiškiai matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“.

Visas pasaulis tik prieš keletą savaičių sulaikęs kvėpavimą stebėjosi Pietų Prancūzijos žandarmerijos pulkininko-leitenanto Arnaud Beltrame žygdarbiu. Kovo 23 d. bakalėjos parduotuvėlėje Trebes mieste islamo teroristui pats save pasisiūlęs įkaitu vietoj moters. Jau prieš tai agresyvus teroristas nužudė žmogų, užgrobdamas jo automobilį, apšaudė ir sužeidė sportuojančius policininkus. Atvykęs į parduotuvėlę nužudė mėsininką ir pirkėją. Prancūzų pulkininkas-leitenantas sugebėjo teroristą įtikinti įkaitus paleisti, o vieną moterį, kuri buvo laikoma kaip teroristo kūno apsauga, apkeisti savimi. Palikęs savo įjungtą telefoną, sudarė galimybes spec. pajėgoms girdėti, kas darėsi iš tikrųjų parduotuvėlės viduje. Išgirdę šūvius, įsiveržę vidun pareigūnai nukovė teroristą, o didvyrį rado sunkiai sužeistą, kuris netrukus mirė.

Vėliau, laidotuvių dieną, vietos vyskupas Alain Planet taikliai pastebėjo, sulygindamas šio kilnaus žandarmerijos karininko Arnaud Beltrame žygdarbį su Maksimilijono Kolbės žygdarbiu Aušvico nacių mirties konclageryje, savo noru apsikeitusiu vietomis su mirtin pasmerktu kaliniu. Tokie didvyriški poelgiai mirties akivaizdoje mums visiems dar kartą primena Dieviško gailestingumo pergalę, prieš bet kokias šiuolaikines ir protu sunkiai paaiškinamas prievartos ir smurto formas.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje