Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16,6)
Patalpinta 2018 03 30 @ 00:00:00

Kristaus Prisikėlimo šventė - Velykos – tai pati svarbiausia tikinčio žmogaus visų metų krikščioniško gyvenimo šventė. Prisikėlimas - tai bazinė ir pagrindinė mūsų gyvenimo ir tikėjimo esmė. Prisikėlimas iš mirties, tai pats didžiausias stebuklas, kuris apie Jėzų kalba jau ne vien kaip apie žmogų, bet ir kaip apie Dievą.

Ar kada nors susimąstėme, kokią viltį ir padrąsinimą gyventi suteikia Šv. Velykų stebuklas? Pasaulis, kuris gyvena nuolatiniu skubėjimu ir naujų daiktų kaupimu, nieko negali atsakyti į mūsų gyvenimo prasmės klausimus. Informacinės technologijos dažnai palengvina mūsų gyvenimą, tačiau neretai ir žudo jaunas sielas, kurios nesugeba peržengti už kompiuterio ir išmanaus telefono ekrano lauko, lyg už kokio kapo. Kiek kartų jaunas žmogus yra lyg ir šeimos ir artimiausių bičiulių rate, tačiau iš rankų nepaleidžiantis įvairių informacinių technologijų. Šiandien nebe naujiena, kad žmogus, atėjęs melstis į bažnyčią, vietoj maldaknygės ar rožinio rankoje dažnai laiko mobilų telefoną. Ar tokia malda tikrai patinka Dievui? Ką tokia malda maitiname: save, ar piktąją dvasią, kurios vienintelis tikslas ir yra įmanomais ir neįmanomais būdais mus atitraukti nuo artimo ryšio su Dievu?

Kai šiandien tiek daug abejingumo artimui ir sau pačiam, Šv. Velykos kviečia mus sugrįžti į gyvenimą su Prisikėlusiu Kristumi! Prisipažinkime - daugelis esame nepatenkinti savo gyvenimo pasiekimais; analizuojant prabėgusius gyvenimo metus, apima kartėlis. Šį Velykų Sekmadienį turime melstis vieni už kitus, o ypač už jaunimą, kad apmiręs mūsų dvasinis pasaulis atgytų, o tuo pačiu atgis ir mūsų gyvenimo prasmė, sugrįš tikras džiaugsmas. Taigi, anot apaštalo Petro, turime vieni kitų paklausti: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68).

Apaštalų esminė žinia, kuri buvo nešama pasauliui, buvo labai paprasta ir kartu keičianti visą žmogaus gyvenimo prasmės pasaulį: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, (ir tu) būsi išgelbėtas” (Rom 10, 9).

Linksmų ir prasmingų Šv. Velykų - Aleliuja!
Kun. Egidijus Arnašius

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje