Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisŠvenčiant Lietuvos Šimtmetį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną - Kovo 11-ąją, Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba organizavo „Lietuvių šokių festivalį”
Patalpinta 2018 03 20 @ 01:00:00


Švenčiant Lietuvos Šimtmetį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną - Kovo 11-ąją, Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST) organizavo „Lietuvių šokių festivalį”. Renginyje dalyvavo lietuvių tautinių šokių kolektyvai „Dobilas” (Susivienijimas lietuvių Argentinoje), „Inkaras” (Argentinos Lietuvių Centras), „Mindaugas” (Mindaugas) ir „Nemunas” (Nemunas).

Vasario 18 d. įvyko pagrindinė Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio ceremonija Argentinoje. Renginys prasidėjo su Šv. Mišiomis lietuviškoje Aušros vartų parapijoje Avellandedos mieste, su kunigu Sebastián Genoni. Po to įvyko ceremonija parapijos kieme prie kryžiaus, kur dalyvavo Argentinos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentinos užsienio bendruomenių federacijos pirmininkas Juan Sarrafian, visų Argentinos lietuvių draugijų pirmininkai, bendruomenės ir parapijos nariai.

Ceremonija prasidėjo tylos minute, o po jos - Argentinos ir Lietuvos himnais. Tuomet Argentinos užsienio bendruomenių federacijos pirmininkas Juan Sarrafian ir Argentinos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis tarė žodį, sveikino visus susirinkusius su Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečiu.

Vėliau įvyko pietūs “Susivienijimo lietuvių Argentinoje” draugijos patalpose, kur koncertavo ansamblis “Vilniaus pynimėlis” iš Lietuvos. Daugelio bendruomenių nariai susitiko kartu švęsti nepriklausomybės ir pažiūrėti lietuvių kolektyvo pasirodymą, kuris visiems patiko, bei padėkojo už apsilankymą ir įspūdingą koncertą.

Taip pat Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio ceremonijos renginiai vyko įvairiuose Argentinos miestuose. Berisso mieste lietuvių bendruomenė, sudaryta iš lietuvių draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“, kartu su lietuviška radijo valandėle „Ecos de Lituania“, šventė Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečio dieną – paminėjo Vasario 16-ąją.

Ceremonija vyko prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“ pačiame Berisso miesto centre Argentinoje. Lietuvių šventėje dalyvavo Berisso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Gabriel Nedela, Berisso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatorius ir Argentinos Lietuviu Bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lietuvių draugijų „Nemunas“ ir„Mindaugas“ valdybų atstovai bei bendruomenių nariai.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės sukakties 100-ųjų metinių šventę pradėjome Argentinos ir Lietuvos himnais. Po to buvo perskaityta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henkes sveikinimai.

Vėliau Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto praktikantas Giedrius Leskauskas , kuris atvyko į Argentiną atlikti praktiką ir padėti "Nemuno" lietuvių kultūros draugijos veiklai, perskaitė pranešimą apie šimtmečio svarbą bei priminė ir kitus istorinius Lietuvai įvykius, kurie įvyko XX amžiuje: Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji diena. Taip pat Šimtmečio minėjimas įvyko Rosario mieste. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas Rosario mieste, Rosario miesto savivaldybė.

Ceremonija prasidėjo nuo pat ryto - Argentinos vėliavos iškėlimu pagrindiniame stiebe prie Nacionalinio istorinio paminklo Argentinos vėliavai.

Vėliau vyko iškilminga Argentinos ir Lietuvos valstybinių vėliavų iškėlimo ceremonija su “Vilniaus pynimėlio” šokių ansambliu. Ansamblis vakare koncertavo ir svarbiame Rosario miesto teatre.

Šventinės ceremonijos įvyko Tandil mieste ir Cordoboje, kur susirinko nemažai lietuvių bendruomenės narių ir miesto atstovų.

Pastaba: Šventės nuotraukos