Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2018 m. kovo 14-16 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2018 03 19 @ 01:00:00

2018 m. kovo 19 d.

2018 m. kovo 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Po maldos arkivysk. G. Grušas pasveikino vysk. R. Norvilą, išrinktą Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų Komisijos (COMECE) Išorinių ryšių komisijos pirmininku, br. kun. S. Rumšą, pradėjusį eiti Pasirengimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinio sekretoriaus pareigas ir naująjį LVK generalinio sekretoriaus padėjėją kun. M. Sotničenką, palinkėdamas jiems Dievo palaimos naujose pareigose tarnaujant Bažnyčiai.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie įvairius Popiežiaus apaštalinių vizitų praktinius aspektus, į kuriuos atsižvelgtina ir ruošiant Šv. Tėvo viešnagę Lietuvoje.

Savo ruožtu Lietuvos ganytojai įteikė Apaštaliniam Nuncijui savo laišką Šv. Tėvui, kuriame sveikina Jo Šventenybę su penktosiomis išrinkimo į Šv. Petro Sostą metinėmis bei dėkoja už sprendimą apsilankyti mūsų šalyje. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat išplatino savo kreipimąsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą. Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems pasiruošimo Šv. Tėvo vizitui gaires. Paskirti apaštalinio vizito koordinatoriai Lietuvos vyskupijose: kun. L. Baltrušaitis (Vilkaviškio vysk.), kun. S. Černiauskas (Panevėžio vysk.), kun. E. Alūza (Šiaulių vysk.), kun. H. Šneideraitis (Telšių vysk.), V. Kneižienė (Kauno arkivysk.), kun. R. Venckus (Kariuomenės ordinariatas), kun. R. Doveika (Vilniaus arkivysk.), mons. A. Jurevičius (Kaišiadorių vysk.). Svarstyti evangelizacinės ir katechetinės medžiagos šiam neeiliniam įvykiui ruošimo klausimai. Sekmadienį, birželio 3 d. visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

LVK nariai taip pat svarstė, kaip Lietuvoje vykdoma Kanonų teisės kodekso 1065 kan. §1 nuostata, nurodanti, kad „Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“. Lietuvos vyskupai patikslina, kad sužadėtiniams leidimą priimti Sutvirtinimo sakramentą po Santuokos klebono teikimu gali duoti tik vietos ordinaras.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos. Svarstytos Lietuvos Caritas veiklos strateginės gairės. Ganytojams pateikus savo pasiūlymus, jos bus tobulinamos. Prie Caritas gairių galutinio varianto ruošimo nuspręsta sugrįžti kito plenarinio posėdžio metu. Optimizuojant LVK įsteigtų informacijos struktūrų veiklą, nutarta nuo 2019 m. sausio 1 d. leisti Bažnyčios žinias tik elektroniniu formatu, susitelkiant ties Popiežiaus, Šv. Sosto dikasterijų dokumentų vertimu ir skelbimu bei kitų Bažnyčios dokumentų publikavimu.

Artėjant 2018 m. gegužės 25 d., kuomet įsigalios Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentas, svarstyti kai kurie pasikeitimų Bažnyčios dokumentų tvarkyboje projektai.

Vyskupu, atsakingu už Maltos ordino pagalbos tarnybą, išrinktas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. D. Trijonis. Kitai trejų metų kadencijai Italijos lietuvių kapelionu bei Migrantes komisijos nariu patvirtintas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kun. A. Arštikaitis. LVK atstovu Kultūros ministerijos komisijoje Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinių metų planui parengti išrinktas LVK generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Posėdyje svarstytas Popiežiškosios kultūros tarybos kvietimas dalyvauti 2018 m. rugsėjo 13-15 d. Romoje ir Asyžiuje vyksiančioje konferencijoje kompozitoriams Bažnyčia ir kompozitoriai. Žodis ir garsai. Videokonferencijos metu vyskupai išklausė ir apsvarstė LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo informaciją ir pasiūlymus.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu nuo šiol kasmet antrąją Sekminių dieną minėsime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Tėvui kviečiant solidarizuotis su persekiojamais krikščionimis Sirijoje, Irake ir visame pasaulyje, Didįjį Pirmadienį, kovo 26 d. 20 val. Vilniaus arkikatedros varpinė, Trijų Kryžių paminklas bei Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibs kraujo spalva. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas 19 val. šia intencija aukos šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje, tuo pat metu Mišios prasidės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti šiose šv. Mišiose, jungiantis į maldą už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie XXI-ajame amžiuje savo kraujo kaina liudija tikėjimą Viešpačiu Jėzumi.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. gegužės 15 - 17 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas