Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų“ (Mk 1, 34)
Patalpinta 2018 02 02 @ 00:00:00

Vasario mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie Jėzaus viešojo veikimo pradžią. Visą Jėzaus veiklą lydės garsūs pagydymai, kurie ir šiandien ne vienam užgniaužia kvapą įsisąmoninus, kokio masto tai būta veikimo. Net saulei nusileidus „... visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.“ (Mk 1, 33-34)

Šiame pasakojime išgirstame ir apie pagydymą Simono uošvės, kuri gulėjo karščiuodama ir tik dėka Jėzaus rankų prisilietimo tuoj pat pajuto jėgų antplūdį ir ėmėsi čia pat patarnauti. Ši smulki detalė iš Jėzaus garsių pagydymų gali būti atsakymas ne vienam iš mūsų, kurie esame ir šiais laikais puolami įvairių sveikatos negalavimų. Kai susergame, gydomės ir vaistais ir malda. Bet ar dažnas sustiprėjęs po ligos priepuolio susimąstome, kaip galėtume pasitarnauti vienas kitam, kad padėkotume už sveikatą ir sugrįžusias jėgas? Deja, dažnas apie tai nepagalvojame ir neretai mus kamavusi liga sugrįžta su dar didesne, griaunančia mūsų gyvenimus, jėga.

Jėzus ne tik šio sekmadienio Evangelijos pasakojime dar neprašvitus traukia į negyvenamą vietą maldai. Jėzus žinojo, kad reikia atnaujinti savo dvasines jėgas per maldą ir vienybės dvasią su dangiškuoju Tėvu. O kaip mes, eiliniai žmonės, šeimų tėvai, bendruomenių vadai ir visos tautos išrinktieji, atnaujiname savo jėgas; ar maldoje randame atsakymus į šios dienos klausimus, iššūkius ir uždavinius savo kasdienybėje?

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje