Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisXXI-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – Urugvajus’2018
Patalpinta 2018 01 25 @ 23:00:00


2018 m. sausio 9-14 dienomis Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas – XXI-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 30 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su P.L.J.S. ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) valdyba.

Suvažiavime dalyvavo Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, P.L.B. Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, prelatas Edmundas J. Putrimas ir LR garbės konsulė Urugvajuje Cecilia Hernández Svobas.

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija antradienį, sausio 9 d., Lietuvių kultūros Draugijos patalpose Montevidėjaus mieste, Cerro rajone. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos (U.L.J.S.) pirmininkas Rodrigo Martinez Simanskis, dėkodamas svečiams už apsilankymą, pabrėždamas šio jaunimo suvažiavimo svarbą lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.

Po formalaus prisistatymo lietuvių klube, vakare buvo surengtas susipažinimo vakaras, kad Suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų galėtų pabendrauti ir sužinoti daugiau vieni apie kitus.

Jau trečiadienį, sausio 10 dienos ryte dalyviai mokėsi įvairių tradicinių lietuviškų žaidimų ir dainų. Jaunimui buvo paruošti įvairūs žaidimai bei bendros užduotys, kurių pagalba dalyviai artimiau susipažino su Lietuvos istorija, geografija ir papročiais. Taip pat apžvelgė dabartines Lietuvos aktualijas.

Po pietų delegacija aplankė Montevidėjų. Montevidėjus yra Urugvajaus pietuose, prie Sidabro upės (Rio de La Plata). Tai Urugvajaus sostinė ir didžiausias miestas – didelis jūrų uostas. Jam būdingi platūs prospektai. Tai didžiausias šalies ekonominis, administracinis ir kultūros centras. Plačiai išvystyta mėsos apdirbimo ir vilnos pramonė, žvejyba, turizmas, greta miesto gana daug kurortų. Po turo, lietuvių draugijoje surengtos diskusijos.

Diskusijų metu Argentinos, Urugvajaus, ir Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai formaliame posedyje pristatė savo veiklą kitiems dalyviams, informavo apie savo tolimesnius planus 2018 metams.

Argentinos lietuvių jaunimas savo metinę stovyklą 2018 metais ruošia vasario 24 ir 25 dienomis, Berisso mieste. Joje dalyvaus apie 120 jaunuolių. Nauja valdyba bus išrinkta birželį Buenos Airių mieste, o tam, kad kuo daugiau narių sudalyvautų rinkimuose, tą pacią dieną yra numatyta Sporto Šventė įvairaus amžiaus jaunimui. Spalio mėnesį vyks jaunimo pamėgtas Kaukių balius Susivienijime lietuvių Argentinoje. Pagrindinis ALJS tikslas šiais metais - sudominti, ir pritraukti į savo veiklą jaunesnius dalyvius, kurių vien tik Berisso mieste šiuo metu virš 30 (vidutinis amžius 16-17 metų) Argentiniečiai intensyviai ruošiasi sudalyvauti ateinančią vasarą Dainų ir Šokių Šventėje Lietuvoje.

Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos rūpešciai yra labiau susiję su išlikimo klausimais, mažas bendruomenės narių skaičius yra pagrindinis veiklos priešas. Visos pastangos įdėtos tam, kad jauniausios lietuvių kartos dalyvautų ULJS veikloje. Birželio gale šaltuoju metų laiku kartu su Urugvajaus lietuvių bendruomenė bus organizuojama tradicinė Joninių šventė.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga prisiemė atsakomybę suorganizuoti sekantį 22ąjį Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, 2019 metais, sausio m. nuo 23 d. iki 27 d., Sao Paulo mieste.

Ketvirtadienį, sausio 11 dienos ryte dar vyko įvairūs tradiciniai lietuviški žaidimai ir ekskursija po Cerro pilį, kuri yra Generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza General Artigas). Po pietų, įvyko lietuvių folkloro šokių veikla, kuri pakvietė visus šokėjus iš visų šokių kolektyvų susirinkti ir repetuoti kartu.

Penktadienį, sausio 12-osios ryte, delegacija išvyko į Mino miesto sodybą, Lavallejos provinciją, kurioje prasidėjo Suvažiavimo stovyklavimas. Po pietų prasidėjo oficiali Suvažiavimo dalis, kurioje buvo perskaitytas Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkės Dalios Henkes sveikinimas Suvažiavimo atstovams ir dalyviams. Vakare buvo uždegtas laužas.

Šeštadienį, sausio 13 dieną, jaunimą žadino lietuviški žaidimai, o po pietų visi rinkosi į lietuviškų dainų pamokėlę, kad visi jaunuoliai galėtų išmokti tradicines dainas. Tos pačios dienos vakare, kartu su Prelatu Edmundu Putrimu prasidėjo ,,Studijų Dienos”, kurioje jaunimas buvo kviečiamas diskutuoti apie lietuvių bendruomenių charakteristiką, ir įvaizdį skirtingose Pietų Amerikos bei viso pasaulio bendruomenėse. Kiekvienas atstovas galėjo pasisakyti apie tai, ką reiškia būti lietuviu ir tuo pačiu, pateikti savo nuomonę apie tai kaip mes lietuviai išsisklaidė po pasaulį žiūrime vienas į kitą. Pagrindinė tema - identitetas, tapatybė. Prelatas E. Putrimas taip pat pravedė smagų motyvacinį pokalbį, tema „Lietuvos šimtmetis yra ir mūsų šventė“.

Diskusijų metu 4 buvusieji Vilniaus Universiteto Lituanistikos kursų studentai pasidalino savo įspūdžius ir patyrimusapie studijas Lietuvoje. Vienas iš jų Nicolas Oviedo Sosa Stunguris (Argentina) pasakojo apie savo asmeninę patirtį ir galimybes studijuoti lietuvių kalbą Vilniaus Universitete, kuriame sėkmingai pabaigė lietuvių kalbos semestro studijas. Studijų programa apėmė ne vien tik lietuvių kalbos mokymąsi: Nicolas susipažino su Lietuvos istorija, geografija, daile, kultūra, politika, šalies aktualijomis, dalyvavo edukologinėse ekskursijose ir t.t. Po diskusijų įvyko Šv. Mišios, kuriose dalyvavo visi jaunimo sąjungos atstovai. Kadangi ši Suvažiavimo diena sutapo su Lietuvos atmintina diena, Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, buvo aukojamos Šv. Mišios stovyklavietės koplyčioje. Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai, vietiniai lietuviai. Maldose prisiminėme Sausio 13-osios aukas, žuvusius ir sužeistus 1991 m. sausio 13-osios naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Vakare vyko Talentų vakaras. Kiekvienas LJS kraštas smagiai pasirodė, visi dainavo ir šoko.

Sekmadienį, sausio 14 dieną, delegacija persikėlė į sostinę Montevidėjų. Uždarymo pietūs vyko Urugvajaus lietuvių draugijoje. Žodį tarė Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos Valdybos pirmininkė Veronica Kavaliauskas. Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems Suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams, bei palaimino maistą. Suvažiavimą vainikavo visų susirinkusiųjų “Ilgiausių metų” daina bei linkėjimai, kad suvažiavimas taptų tradicija ir tęstųsi ilgus metus.

XXI Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimo nutarimai:

XXII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas vyks 2019-tais metais vasario mėn. San Paule, Brazilijoje.