Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. sausio 15 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2018 01 18 @ 23:00:00

2018 m. sausio 16 d.

2018 m. sausio 15 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis ir L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus papasakojo apie prasidedančią Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Čilę ir Peru bei pakvietė lydėti Šv. Tėvą malda Jo kelionėje po šias dvi Pietų Amerikos valstybes. Nuncijus taip pat kalbėjo apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.

Posėdyje buvo renkami kai kurių Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų vadovai bei tvirtinami jų nariai. LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininku išrinktas vysk. K. Kėvalas, jos nariais – arkivysk. G. Grušas, vysk. A. Poniškaitis, o sekretoriumi – mons. R. Gudlinkis. LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininku išrinktas vysk. J. Ivanauskas, nariais – vysk. R. Norvila, vysk. A. Poniškaitis, o sekretoriumi – kun. A. Šuškevič. LVK Ekumeninių reikalų tarybos sekretoriumi išrinktas br. kun. S. Rumšas. LVK Jaunimo reikalų tarybos nariais išrinkti K. C. Trinkūnaitė, K. Janulytė, A. Grigaitytė, kun. E. Vasiliauskas, M. Žydeliūnaitė, kun. K. Petravičius, kun. V. Mazirskas, kun. A. Jankauskis, kun. R. Bičkauskas, o sekretore – R. Daubaraitė-Randė. LVK Socialinių reikalų tarybos nariais išrinkti mons. Ž. Vabuolas, S. Matulevičius, A. Kučikas, D. Puidokienė, D. Kanevičienė, o sekretore – ses. D. Kuzmickaitė. LVK Šeimos reikalų tarybos nariais patvirtinti kun. R. Doveika, kun. G. Jankūnas, A. Petronis, D. Chmieliauskas, G. Vaitoška, N. Liobikienė, V. Šlopšnienė, D. Lukėnienė, o sekretore – V. Vitkauskienė. V. Vitkauskienė trejų metų kadencijai išrinkta ir Lietuvos Šeimos centro direktore. LVK atstove COMECE Išorinių ryšių komisijoje išrinkta I. Vaišvilaitė.

2018 m. vasario mėnesį Lietuvos vyskupų konferencijos vadovai ir atstovai vyks į Romą, kur padėkos Šv. Tėvui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Šio vizito metu pal. T. Matulionio relikvijų dalelė bus iškilmingai perduota viešam gerbimui Dvidešimtojo amžiaus kankinių šventovėje, įkurtoje garsioje senovinėje šv. Baltramiejaus Tiberio Saloje (it. s. Bartolomeo all‘Isola) bazilikoje.

Tęsiasi Trakų Dievo Motinos jubiliejiniai metai. Tikintieji į Trakų baziliką kviečiami gausiai rinktis šių metų vasario 11 d., kur Lietuvos vyskupai ir tikintieji, dėkodami už gautas malones, iškilmingai paves mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai. Tikintieji kitose Lietuvos parapijose kviečiami jungtis į paaukojimo maldą, o taip pat melstis ja per visus jubiliejinius metus. Tiek maldos tekstas, tiek ir tikslesnė informacija apie šią iškilmę dar bus paskelbti.

Švenčiant Lietuvos Respublikos šimto metų jubiliejų, 2018 m. vasario 16 d., 12.30 val., šventiniu gausmu prabils miestų ir rajonų centrų parapinių bažnyčių varpai. Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį.

Posėdyje svarstyta šv. Mišių skaitinių knygų leidyba. Įvairios šalys Mišių skaitinius yra susiskirsčiusios į kelis tomus, o tomų skaičius įvairuoja nuo keturių (JAV) iki devynių (Italijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje). Lietuvoje nutarta leisti šešiatomį šv. Mišių skaitinių knygų variantą, kurio suskirstymas labai panašus į dabar naudojamą.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. kovo 14-16 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas