Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“ ( Jn 1, 39)
Patalpinta 2018 01 12 @ 00:00:00

Sekmadienio Evangelijos tekstas po Trijų Karalių sekmadienio tikrai galėtų vadintis pirmos pažinties su Jėzumi sekmadieniu bei pirmųjų mokinių pašaukimo sekmadieniu. Kiekvienam iš mūsų svarbu prisiminti pirmąsias draugystės užuomazgas, kurios neretai tampa ilgalaikiais gyvenimiškos bičiulystės ir bendradarbiavimo saitais, o iš kai kurių bičiuliškų ryšių išauga net pats gražiausias meilės ryšys.

Šis sekmadienis klausia kiekvieno iš mūsų: ar ganėtinai pažįstu Jėzų, ar domiuosi, kur Jis gyvena, ar man rūpi, kad apie Jėzų sužinotų ir kiti? Viso to geriausias pavyzdys yra apaštalas Andriejus, kuris užtikęs Mesiją „neužkasa“ savo atradimo giliai į žemę, bet skuba šia žinia pasidalinti su broliu Simonu Petru ir kitais. Kitaip tariant savo žinias tučtuojau paleidžiai į apyvartą. Ar suvokiame, kaip yra svarbu mokėti dalintis gyvenimo atradimais ir užvesti kitus ant pažinties su Dievu kelio? Kaip tai padaryti?

Kartą Šv. Pranciškus Asyžietis pakvietė vieną iš savo brolių leistis į dienos kelionę pamokslauti žmonėms. Jaunas broliukas labai nudžiugo tokia nepaprasta galimybe keliauti kartu su šv. Pranciškumi ir pamokslauti. Keliaudami jie sustojo prie didelio medžio, kur šventasis įkėlė atgal į lizdą iškritusį paukštelį. Tada keliaudami per laukus išvydo šienautojus ir, prisijungę prie jų, padėjo šieną sukrauti į vežimus. Atėję į miestelio vidurį pamatė seną moteriškę. Čia pat šventasis ištraukė vandens kibirą iš šulinio ir jį parnešė į moters namus. Visą dieną šventasis su broliuku vaikščiojo miesto gatvėmis, alėjomis ir priemiesčiais susitikdami su begale žmonių. Kiekvieną kartą jaunasis broliukas tikėjosi, kad tuoj tuoj šventasis pradės pamokslauti. Bet taip, nei vieno žodžio neištarę, jiedu jau vakarop pasiekė bažnyčią, kur šventasis suklupo giliai maldai. Vėlai vakare abu patraukė namo. Didelis nusivylimas aplankė jaunąjį broliuką. Jis ištarė: „Aš galvojau ir tikėjausi, kad mes eisime į žmones pamokslauti“. Tada šventasis jam atsiliepė: „ Mano sūnau, mes jau pamokslavome savo buvimu tarp žmonių ir savo darbais. Mus matė daugelis ir mūsų elgesys buvo akylai stebimas. Nėra jokio reikalo leistis į kelionę vien dėl pamokslavimo, gyvenimas čia ir dabar turi būti gyva Evangelijos žinia. Naudoti žodžius reikia tik labai svarbiu atveju!”.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje