Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2)
Patalpinta 2018 01 05 @ 00:00:00

Graikiškas žodis - Epifanija (gr. Epiphaneia – apsireiškimas) reiškiantis pasirodymą, arba manifestaciją - apsireiškimą mums primena Kristaus pirmąjį apsireiškimą šiam pasauliui. Pirmutinė šio žodžio reikšmė skirta karaliui, kuris lanko savo provincijų žmones. Krikščionys nuo seniausių laikų šio žodžio reikšmę supranta kaip Dievo Apsireiškimą Jėzaus - Dievo Sūnaus asmenyje. Viešpaties Apsireiškimas, Trijų Karalių šventė, Bažnyčioje yra švenčiama jau nuo antro amžiaus po Kristaus ir pradėta švęsti anksčiau negu pati Kalėdų šventė. Reikia nepamiršti, kad Viešpaties Apsireiškimas yra suprantamas ne vien kaip tik Trijų Karalių apsilankymas, užgimus Jėzui. Šios šventės ryškus aidas yra ir pats Jėzaus krikštas Jordano upėje po trisdešimties metų, pirmas Jėzaus pasirodymas sinagogoje bei pirmas Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse.

Trijų Karalių šventėje kiekvienas apmąstome, ką gero esame nuveikę savo gyvenime. Ar mūsų gyvenimas yra lyg užšalusi pelkė, ar mes esame vieni iš tų, kurie nuolat sau kelia būties klausimus ir ieško į juos atsakymų? Trys Karaliai aprašyti Evangelijoje pagal Matą, nebūtinai buvo karaliai, kurie valdė žemes ir tautas. Jie vadinami karaliais todėl, kad pirmiausia buvo išminčiai, išvydę žvaigždės pasirodymą ir atpažinę Dieviško Vaikelio atėjimą. Visi pasaulio mokslininkai ir atradėjai yra lyg karaliai, kurie nurodė naujus kelius žmonijai. Bet lygiai taip pat esame ir mes savo gyvenimo karaliai, kai nuolat ieškome Dievo rankos vedimo ir įsiklausome į sąžinės balsą. Ir mes kiekvienas esame pašaukti savo gyvenimo kelyje sekti Dievą, atpažinti Jo rankos vedimą ir Jo malonių gausos apsireiškimą kartais gal ir dulkėtoje mūsų kasdienybėje. Vienas išminčius, Nobelio premijos laureatas, kažkada atskleidė tai, kas padarė jį didžiu mokslininku. Tai buvo jo mama, kuri kiekvieną dieną jį, grįžusį iš mokyklos, klausė, ar tinkamą klausimą jis uždavė savo mokytojui? Krikščionis lygiai taip pat turi sau atsakyti, ar tinkamą klausimą jis kas dieną užduoda savo Dievui? O juk tam geriausias laikas yra kasdienė mūsų ryto ir vakaro malda.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje