Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisKnygos sutiktuvės Ramygaloje
Patalpinta 2017 12 22 @ 00:00:00


„Jei mes darysime viską ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums padėti“. Šie žodžiai nepaprastai paprastos ir tuo pačiu didžios moters, kandidatės į palaimintuosius, sesers Marijos Kazimieros Kaupaitės. Ne visi ją žinome, juk ne tiek daug moterų gyvenusių XIX a. pabaigoje- XX a. pradžioje pateko į vadovėlių puslapius, daug darbščių, talentingų moterų liko istorijos paraštėse. Ir vis dėl to, šios moters vardas įtrauktas į Lietuvos šimtmečio žmonių sąrašą.

1880 m. gimusi Ramygalos parapijos Gudelių kaime didelėje šeimoje, dar visai jaunutė, vos 16 m. viena išvyko į Ameriką pas brolį kunigą. Vėliau siekė mokslo - studijavo Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pajutusi pašaukimą vienuolystei, Amerikoje įkūrė pirmąją lietuvišką Šv. Kazimiero seserų kongregaciją, kuri rūpinosi katalikišku lietuvių emigrantų vaikų auklėjimu, dirbo pedagoginį, socialinį ir slaugos darbus.

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, vyskupo pal. Jurgio Matulaičio kvietimu 1920 m. keturios vienuolijos seserys atvyksta su švietėjiška misija į Lietuvą. Įsikuria apleistame Pažaislio vienuolyne, kurį darbu ir malda prikelia naujam gyvenimui. Dėkodamos Dievui už galimybę tarnauti Tėvynei, steigia pirmąsias mokyklas, darželius, gimnazijas, amatų mokyklas, senelių ir našlaičių prieglaudas. Motina Marija Kazimiera Kaupaitė suprato, jog meilė ir ugdymas gali padaryti žmones laimingus.

Labai norėjome surinkti Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimo daleles į vieną mozaiką. Stengėmės padaryti viską, ką šiai dienai galėjome, kad šis noras išsipildytų - lapkričio 30 dieną Ramygalos kultūros centre buvo pristatyta knyga- rinktinė „Po Dievo dangumi mano tauta“.

Knygos - rinktinės sudarytojas Ramygalos gimnazijos etikos mokytojas Mantas Masiokas. Redaktorė - Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė. Knygos viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių foto darbai, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešiniai.

Esame dėkingi Panevėžio rajono savivaldybei, kuri suprato šios asmenybės svarbą ir skyrė dalį lėšų leidybos darbams. Aukas knygos leidybai paskyrė pavieniai asmenys: ramygaliečiai, kunigai, mokytojai, seimo nariai, verslininkai ir daugelis kitų geros valios žmonių. Gal toks ir buvo Aukščiausiojo planas, kad šios knygos atsiradimas turėjo suvienyti bendram tikslui įvairius žmones. Į knygos sutiktuves susirinko pilnutėlė Ramygalos kultūros centro salė, nenusakoma šiluma ir gerumas, bendrystės jausmas sklandė ore, tarsi patvirtindami tiesą, kad ir mažais žingsneliais galime nueiti didelį kelią, ir nedideliais darbais sukurti didį stebuklą.

Renginį vedė Kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė, meninę programą atliko teatro trupė „Ąžuolynė“ (rež. Audronė Palionienė), vokalinis ansamblis „Aušra“ (vad. Karolina Raziūnienė). Dalyvavo garbūs svečiai: Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio raj. mero pav. A. Pocius, kunigai G. Jankūnas, A. Kasperavičius ir Ramygalos klebonas A. Puško, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Ramygalos gimnazijos mokytojai ir gimnazistai.

Po renginio Ramygalos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos bylos eigą. (Šv. Mišios šia intencija Ramygaloje ir JAV Čikagos seserų kazimieriečių motiniškųjų namų koplyčioje aukojamos nuolat pirmą mėnesio šeštadienį. Beatifikacijos byla pradėta išeivijoje - 1986 m. Čikagos arkivyskupijoje).

Dėkojame ėjusiems kartu: visiems aukščiau paminėtiems šventės svečiams, dalyviams ir daugeliui kitų išvardintų ir neišvardintų tituliniame knygos puslapyje. Esame tikri, kad dar ne kartą susibėgsime geriems ir gražiems darbams bei susitikimams. Visus mus lydi Motinos Marijos raginimas: „Daryti vis daugiau, vis geriau ir vis su meile.“