Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas“ ( Mk 13,35)
Patalpinta 2017 12 01 @ 00:00:00

Pradedame Adventą, dvasinio susitelkimo ir apsivalymo metą. Tai laikas save patikrinti, kur mūsų dvasiniai žvilgsniai nukreipti: į žemę, ar į aukštumas. Psalmininkas mus drąsina: „Keliu akis į kalnus – iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES, kuris padarė dangų ir žemę.Tavo kojai suklupti jis neleis; tas, kuris tave globoja, budi“ (Ps 21, 1-3).

Nors neretai esame kaip tie Jėzaus mokiniai, kurie net valandėlę pabudėti su Viešpačiu neištveriame - greit pasiduodame dvasiniam snauduliui. Advento metu Jėzus mus kviečia atnaujinti savo dvasinio gyvenimo pamatus malda, pasninku ir gerais darbais. Visa tai liudija mūsų krikščioniško gyvenimo pilnavertiškumą ir visišką pasitikėjimą Jėzumi bei skatina apmąstyti ir pasirengti Jo II atėjimui.

Sakoma, kad JAV prezidentas Dwight Eisenhower (1890-1969) lankydamasis Denverio mieste vietos laikraštyje perskaitė žinutę, kad šešių metų sunkiai sergantis vaikas turi svajonę, pamatyti šalies prezidentą. Vieną sekmadienio rytą prezidento limuzinas sustojo prie sunkiai sergančio vaiko namų. Prezidentas pabeldė į vaiko namus. Duris atidarė šeimos tėvas Donald Haley kelias dienas nesiskutęs, su nutrintais džinsais, sena maikute. Už tėvo nugaros stovėjo vaikas. Čia prezidentas ir tarė: „Pauliau, kaip aš suprantu, tu norėjai su manimi susitikti. Man labai malonu tave aplankyti“. Pasiėmęs vaiką jis aprodė jam savo limuziną ir tada abu linksmai atsisveikino. Kaimynai ir visas miestas dar ilgai kalbėjo ir prisiminė nelauktą ir netikėtą prezidento apsilankymą. Tik šeimos tėvas ilgai negalėjo pamiršti to kartėlio, kaip apsirengęs ir kaip atrodė atidaręs namų duris prezidentui.

Kristus mus ragina budėti ir tai yra ne kas kita, kaip dangaus Tėvo dovana mums: nežinoti Viešpaties atėjimo momento.

Juk iš tiesų mes nesame pašaukti vien laikinam gyvenimui žemėje, bet visiems laikams, begalybei. Todėl nežinojimas šia prasme tampa atsivėrimu begalinei vilčiai. Tai, kad mes nežinome ateities įvykių, neturi mūsų gąsdinti. Šia prasme toks nežinojimas yra laisvės dovana. Žmogus klysta, norėdamas viską kontroliuoti. Mes, krikščionys, žinome, esame tikri, kad tikrai ateis mūsų susitikimo su Viešpačiu akimirka. Mes esame už mus didingesnio plano dalyviais ir žvelgiame į ateitį su pasitikėjimu.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje