Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2017 11 24 @ 00:00:00

2017 11 23

2017 m. lapkričio 20–22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, P. López Quintana, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas ir vyskupas nominatas D. Trijonis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius visų Lietuvos vyskupų konferencijos renkamų bei tvirtinamų pareigybių sąrašą, savo trejų metų veiklą trumpai apžvelgė LVK pirmininkas bei visų konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai. Pasibaigus jų kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų nariai. Trejų metų kadencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, o vicepirmininku – Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas. Buvo atnaujinta LVK Nuolatinės tarybos sudėtis. Jos nariais nuo šiol yra arkivysk. G. Grušas, arkivysk. L. Virbalas ir vysk. K. Kėvalas. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku išrinktas arkivysk. G. Grušas, nariais – arkivysk. L. Virbalas, vysk. K. Kėvalas, o sekretore – Ž. Peluritienė. LVK Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas arkivysk. L. Virbalas, nariais – vysk. R. Norvila, vysk. A. Poniškaitis, vysk. L. Vodopjanovas, o sekretoriumi – kun. K. Palikša. LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku išrinktas vysk. L. Vodopjanovas, nariais – vysk. E. Bartulis, vysk. A. Poniškaitis, o sekretore – ses. Asta Venskauskaitė ACJ. Ekumeninių reikalų ir Jaunimo reikalų tarybų pirmininku išrinktas vyskupas nominatas D. Trijonis. Socialinių reikalų tarybos pirmininku vėl išrinktas vysk. K. Kėvalas, o pirmininkavimas Šeimos reikalų tarybai patikėtas vysk. A. Poniškaičiui. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Telšių vyskupas K. Kėvalas posėdyje taip pat išrinktas Jūrų apaštalavimo nacionaliniu direktoriumi.

Ganytojai aptarė Trakų Dievo Motinos metų šventimo programos apmatus. Artimiausias šių jubiliejinių metų renginys – mariologinis kongresas, vyksiantis 2017 m. gruodžio 7-9 d. Trakuose, o 2018 m. vasario 11 d. į Trakus susirinkę Lietuvos vyskupai paaukos mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai. Posėdžio metu Vyskupų konferencijos nariai taip pat patvirtino Dievo Motinos metams skirtus plakatus bei maldos intencijas kiekvienam tų metų mėnesiui. Netrukus šios intencijos su jas lydinčiomis invokacijomis bus paskelbtos visuomenei. Ketinama Trakų Dievo Motinos metus užbaigti 2018 m. lapkričio 24 d.

Vyskupai nusprendė paruošti Popiežiaus Pranciškaus apaštalinių laiškų motu proprio forma Maiorem hac dilectionem apie gyvenimo paaukojimą (2017 m. liepos 11 d.) ir Magnum principium, kuriuo pakeičiamas Kanonų teisės kodekso 838 kanonas (2017 m. rugsėjo 3 d.), vertimus į lietuvių kalbą bei juos paskelbti Bažnyčios žiniose. Palaipsniui įgyvendinant suaugusiųjų įkrikščioninimo tvarką, su patikslinimais patvirtintas Katechumenų registracijos knygos pavyzdinis variantas. Pakeista ir suvienodinta nuo 2003 m. galiojusi šv. Petro skatiko rinkimo tvarka: nuo šiol visoje Lietuvoje jis kasmet bus renkamas pasirinktinai sekmadienį prieš arba po birželio 29 d.

Posėdyje išsamiai svarstyti Lietuvos Caritas reikalai. Vyskupai aptarė Europos Caritas generalinio sekretoriaus Jorge Nuño Mayer laišką Lietuvos vyskupams, kuriame dėkojama už šiltą priėmimą ir susitikimus, o drauge teikiami siūlymai nacionalinio, vyskupijų bei parapijų Caritas veiklai. LVK nariai pritarė VRM paruoštoms metodinėms rekomendacijoms dėl kovos su prekyba žmonėmis.

Išrinktas Lietuvos delegatas į Europos vyskupų konferencijų tarybos ir Europos pašaukimų tarnybos pašaukimų sielovados atstovų suvažiavimą Tiranoje (Albanija), vyksiantį 2018 m. vasario 28 – kovo 3 d. Jame Bažnyčiai Lietuvoje atstovaus LVK Nuolatinės tarybos narys Telšių vyskupas K. Kėvalas. Lietuvos pasirengimo dalyvauti Pasauliniame šeimų susitikime su Popiežiumi, vyksiančiame Dubline (Airija) 2018 m. rugpjūčio 21-26 d., darbų koordinatoriumi išrinktas LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Poniškaitis. Lietuvos nacionaliniu delegatu 52-ajame Tarptautiniame eucharistiniame kongrese, vyksiančiame 2018 m. rugsėjo 13-20 d. Budapešte (Vengrija), išrinktas COMECE vicepirmininkas vysk. R. Norvila.

Plenarinio posėdžio metu buvo išsamiai aptarti Bažnyčios ir valstybės santykiai priimamų įstatymų perspektyvoje, dalintasi nuomonėmis apie bendradarbiavimą su valstybe karitatyvinės veiklos, švietimo ir kultūros srityse. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas pristatė vyskupams užsienio lietuvių sielovados aktualijas. Birmingemo ir Vidurio Anglijos lietuvių kapelionu kitai trejų metų kadencijai vyskupai išrinko kun. R. Gerdauską. Taip pat ganytojai nuspręndė tęsti nuolatinę švč. Sakramento adoraciją, kviečiant tikinčiuosius melstis už šv. Tėvą, prašant jo atvykimo į Lietuvą bei gausių dvasinių malonių, kurias mūsų kraštui atneštų šv. Petro Įpėdinio apsilankymas. Posėdžio pabaigoje nustatytos ir patvirtintos kitų 2018 m. vyksiančių LVK plenarinių posėdžių bei iškilmių datos.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. sausio 15 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas