Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisPaskirtas Popiežiškas Šv. Silvestro medalis
Patalpinta 2017 11 10 @ 00:00:00

Šv. Sostas paskyrė Popiežiškąjį Šv. Silvestro medalį Viktorui Nakui, pasižymėjusiam savo katalikiškumu profesiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Popiežiškasis Šv. Silvestro ordinas buvo įsteigtas popiežiaus Pijaus X 1905 metais pagerbti veiklius katalikus, remiančius visuotinę katalikišką veiklą.

Viktoras Nakas 17 metų dirba The Catholic University of America, Washington, DC. Šalia kitų pareigų jis padėjo suorganizuoti popiežiaus Pranciškaus vizitą The Catholic universitete 2015 metais ir tuo metu buvo universiteto atstovas spaudai bei Lietuvos Respublikos ambasadai JAV-se. Jis pirmininkavo Washington, DC, Nacionalinės katedros Šiluvos lietuvių koplyčios 50 metų jubiliejaus iškilmėms 2016 metais, kuriose dalyvavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas ir Louisville ordinaras arkivyskupas Juozas E. Kurtz, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, keturi chorai iš JAV ir Kanados, daugiau kaip du tūkstančiai dalyvių. Taip pat ta proga bazilikoje buvo surengta pusmetį rodoma paroda apie Šiluvą Lietuvoje ir jos koplyčios istoriją. V. Nakas daug metų dalyvavo ir buvo uolus veikėjas lietuvių bendruomenėje.

2008 metais jam buvo paskirta prestižinė premija „Clarence Walton Administrator of Year, The Catholic University of America“ ir jis yra gavęs daugiau kaip 55 premijų iš The Catholic University Visuomeninių reikalų skyriaus.

*Apdovanojimas įvyks

„Epiphany Catholic Church“, 2712 Dumbarton Avenue, Washington, DC
po 12 val. Šv. Mišių 2017 m., spalio 29 d.

Prelatas Edmundas E. Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas
užsienio lietuviams katalikams
putrimas@sielovada.org

Pastaba: Apdovanojimo ceremonijos nuotraukos - fotografas Rimas Cikotas