Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“ (Mt 22, 34-40)
Patalpinta 2017 10 27 @ 01:00:00

Didžiausio įsakymo sekmadienio Evangelijoje išgirstame Jėzaus atsakymą, kokia yra svarbiausia kiekvieno iš mūsų gyvenimo lygtis. Taip dažnai esame pasiklydę tarp medžiaginių vertybių, kad neretai tik gyvenimo pabaigoje suvokiame, jog ne ta kryptimi plaukė mūsų gyvenimo laivas.

Taigi koks įsakymas yra didžiausias žmogaus gyvenimo įsakymų kelyje? Gal sėkmingai baigti vidurinį mokslą? O gal net universitetą? Išmintingai pasirinkti pelningą gyvenimo profesiją? Sukurti sėkmingą verslą ar sudaryti pelningą santuokos sandorį?

Kalbėdami apie Dievo ir artimo meilės sintezę prisiminkime II amž. po Kristaus gyvenusį pagonių mąstytoją Aristidą, kuris savo laiške Romos imperatoriui Hadrianui taip atsiliepė apie savo laikmečio krikščionis: „Krikščionys myli vieni kitus. Jų našlės ir našlaičiai yra nuolatiniame bendruomenės rūpestyje. Jei vienas iš jų turi ką nors daugiau ir šalia yra stokojantis, visada su juo pasidalins. Jeigu jų tarpe atsiranda keliauninkas, krikščionys visada jį parsives į savo namus ir bus tokie laimingi, lyg ką tik atradę brolį. Jie nevadina savęs broliais mums suprantamu būdu. Jų brolystė yra iš Dievo dvasios. Jei sužino, kad kažkas iš jų kenčia kalėjimo belangėje arba yra persekiojamas dėl Atpirkėjo viešo išpažinimo, jis bus viskuo aprūpintas sunkią gyvenimo pasirinkimo valandą. Tai kažkas tiesiog naujo žmoguje, tiesiog dieviška“.

Taigi didžiausio įsakymo esmė neperskiriama - Dievo ir artimo meilė turi būti kartu. Turbūt visų, tiek žmogiškų, tiek dieviškų, vertybių esmė yra spindėti ne vienumoje, bet vertybių draugystėje ir kuo didesnėje daugumoje.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje