Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Šis atsakė: ‚Nenoriu‘, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti” (Mt 21, 29)
Patalpinta 2017 09 29 @ 00:00:00

Spalio mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelijos pasakojimas apie „Du sūnus“ kiekvienam iš mūsų primins, kaip dažnai gyvenime esame pabuvoję ir vieno ir kito sūnaus dalioje: paklusti Tėvo valiai, arba ne; ar ištarti „Taip“, bet elgtis priešingai. Pasirodo, kad viską sprendžia ne mūsų žodžiai, bet darbai. Būtent paskutinės akimirkos apsisprendimas dažniausiai yra tikriausias mūsų sielos veidrodis, atspindintis mūsų tikrąjį veidą.

Visai neseniai teko aplankyti ir pasižvalgyti po puikiai atnaujintą vienos parapijos internetinę svetainę Lietuvoje. Lankantis skyrelyje „Dvasininkai“ yra paskyra „Dabar“ ir „Kunigavę“. Keistai nustebino prie kai kurių jau tos parapijos istorijoje kunigavusių pavardžių pridėta informacija: „Metė kunigystę“. Vienaip ar kitaip ir kunigystės luome galima sutikti spalio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijos pasakojimo sūnų, kuris pradžioje atsiliepė į Tėvo prašymą „Taip“, bet vėliau apsigalvojo...

Kunigystės pašaukimas yra Dievo dovana žmogui ir Bažnyčiai. Manau nesuklysiu, kad išgirstume žymiai daugiau paliudijimų apie savo kunigystės kelią iš tų kurie savu laiku išgirdę Dievo šauksmą atsiliepė pirmojo sūnaus žodžiais: „...‚Nenoriu‘, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti“ (Mt 21, 29). Nes iš tiesų kunigystė iš pradžių yra siaubingai gąsdinanti pašaukimo malonė: „Nejau tai aš? Kodėl aš? Ar kas nors manęs klausys?“ Prisiminkime Mozę, kai pašauktas Dievo išvesti Izraelio tautą iš nelaisvės namų ilgai spyriojosi ir abejojo savo tinkamumu tokiam Dievo planui. Abejonės ir netikrumas yra dažnas kiekvieno žmogaus palydovas. Svarbiausia greit atpažinti visuose sunkumuose ir išbandymuose Dievo rankos vedimą, ja pasitikėti ir tada drąsiai veikti.

Palyginimas apie du sūnus primena ir mums, kad esame įpareigoti viena ar kita Dievo duota malone vykdyti Jo valią. Išlaikykime tobulą sąžinės klausą mūsų kasdienybės rūpesčiuose ir džiaugsmuose.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje