Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais” (Mt 13, 3)
Patalpinta 2017 07 15 @ 01:00:00

Liepos mėnesio vidurio Evangelija mus moko, kad Dievo Žodis yra sėkla, o mūsų širdys ir protai – žemė.

Jėzus, kalbėdamas žmonėms apie Dievo karalystę žemėje, išgyveno ne pačius geriausius laikus. Rašto aiškintojai, fariziejai ir kunigai - visi buvo nusistatę prieš jį. Sinagogų durys būdavo užtrenkiamos, kai Jėzus vos pasirodydavo. Taigi kas beliko jam? Tik pakrančių žmonės ir paprasti žvejai, kurie godžiai klausė jo žodžių. Tiesa, ne maža dalis buvo ir tokių, kuriems Jėzaus žodis ne tiek daug jau ir rūpėjo. Pašlijusi sveikata juos ginė Jėzaus artumon, o tik paskui jie pradės gilintis į žodžius, kurie išeina dabar iš Jėzaus lūpų.

Kartą viena afrikietė moteris iš Angolos atvyko į JAV. Jos vardas buvo Marija. Nuo jos veido niekada nesitraukė šypsena. Kartą ji užėjo į bažnyčią, kur vyko evangelizacinės dienos. Čia buvo kalbama, kaip geriau pasiekti šiandienos žmogų Evangelijos žinia: skrajutėmis, sms žinutėmis, reklaminiais stovais ir t.t. Ją pastebėję žmonės paklausė: - „ O kaip visa tai daroma tavo bažnyčioje Angoloje?“ „Mano bažnyčioje Angoloje, - po akimirkos susimąstymo atsiliepė Marija, - mes nedaliname gatvėje skrajučių ar kitų misijinių programų. Mes tiesiog nusiunčiame į tam tikrą vietovę gyventi krikščionių šeimą. Tada aplinkiniai pamatę, ką reiškia būti krikščionimi, nusprendžia patys, kaip toliau gyventi jiems.“

Taigi kiek mūsų gyvenimas yra palaimintas Dievo malone, šimteriopai, šešiasdešimteriopai, ar trisdešimteriopai, priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų. Čia nėra vietos piktam likimui, apie likimą kaip tokį Jėzus Evangelijose niekur nekalba. Jėzaus žinia pasauliui yra paprasta - tik žmogus yra savo gyvenimo laimės kalvis, jei tą laimę kala Dievo akivaizdoje ir pagal Jo įsakymus.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje