Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“ ( Mt 10, 42)
Patalpinta 2017 06 30 @ 01:00:00

Liepos mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena svetingumo svarbą ir reikšmę krikščioniško gyvenimo kelyje. Svetingumas yra gyvas Dievo buvimo ženklas mumyse. Krikščioniškas svetingumas yra daugiau negu mums įprastas (neretai apsimestinis ar net veidmainiškas) svetingumas. Jis kviečia mus rodyti meilę ir užuojautą tam, iš kurio mažiausiai tikimės sulaukti dėkingumo ir supratimo.

Ar žinojote, kad nemaža dalis Bažnyčios šventųjų ir krikščioniškojo gyvenimo išminties bokštų savo gyvenimą nugyveno lygiai taip pat kaip Jėzus? Štai Jonas Auksaburnis (345 – 407 po Kr.) buvo tikras pamokslų meistras. Šimtai išlikusių jo pamokslų atskleidžia neaprėpiamus Evangelijos turtus ir dvasinio gyvenimo grožį bei rodo gebėjimą praktiškai visa tai pritaikyti krikščionio gyvenime. Tačiau, jei giliau patyrinėsite šio Konstantinopolio patriarcho ir kankinio gyvenimą, jūs pastebėsite, kad vis tik savo sveikatą ir jėgas jis labiau skyrė vargšams, nei vien pamokslavimui. Tai jo dėka buvo įsteigta aibė labdaringų organizacijų, ligoninių ir slaugos namų labiausiai visuomenės atstumtiems žmonėms. Arba Šv. Bernardas Klervietis (1090 – 1153) – poetas, mistikas, pamokslininkas, Bažnyčios daktaras. Tai jis įsteigė prieglaudų, ligoninių ir viešbučių tinklą, kurie veikia iki šiol. Dar daugiau - mielas ir didelis šuo, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį 1992 m. filme „Bethovenas“, kurio tikras vardas yra senbernaras. Jo skiriamoji žymė yra gelbėti žmones, ištiktus stichinių nelaimių, nešioja būtent šio šventojo vardą.

Dorothy Day (1897 – 1980) - nekanonizuota benamių šventoji, JAV žurnalistė, socialinė aktyvistė ir aktyvi katalikų bažnyčios atstovė. Ji įkūrė aibę svečių namų žemiausiems visuomenės sluoksniams. Kartą ji pasakė: „ Tie, kas nemato Kristaus veido vargšuose, turbūt yra ateistai“. Arba: „Jei aš ką nors pasiekiau savo gyvenime, - kartą pastebėjo ji, - tai tik dėl to, kad niekada nebuvau drovi kalbėti kitiems apie Dievą“.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje