Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. gegužės 9-11 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2017 05 12 @ 01:00:00

2017 05 12
2017 m. gegužės 9-11 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdžio dalyviai pirmiausiai apsvarstė artėjančių Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių organizacinius klausimus. Svarstyta kard. A. Amato SDB vizito programa, įvairūs kiti iškilmių organizacijos bei būsimojo Palaimintojo kulto klausimai. Svarstyta ir pasiruošimo kitam dideliam renginiui – Lietuvos jaunimo dienoms – eiga. Pabrėžta informacijos apie šią Lietuvos jaunimo tikėjimo šventę bei apie jos metu vyksiančius renginius sklaidos svarba. 2017 m. Lietuvos jaunimo dienų programą ir kitą informaciją galima rasti tinklalapyje www.jaunimodienos.lt.

Posėdžio dalyviai nemažai laiko skyrė aktualiems jaunimo sielovados klausimams. LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Poniškaitis papasakojo apie užsienio šalių patirtį šioje srityje, o Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė R. Daubaraitė – Randė ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė A. Grigaitytė pasidalino informacija, gauta dalyvaujant Romoje vykusiame suvažiavime, pašvęstame pasiruošimui Pasaulio jaunimo dienoms. Akademinės sielovados dabartį ir planus pristatė kunigai P. Pich ir M. Bernotavičius. Nutarta visus pasiūlymus susisteminti ir grįžti prie šio svarbaus klausimo svarstymo kito LVK plenarinio posėdžio metu. Kitame posėdyje bus toliau svarstomi ir pašaukimų sielovados klausimai, pristatyti vysk. K. Kėvalo.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Caritas statutas. Į posėdį susirinkę vyskupai domėjosi, kaip šiai Bažnyčios organizacijai sekasi dirbti po restruktūrizacijos, kokie iššūkiai iškyla pildant Lietuvos Caritas misiją.

Siekiant optimizuoti LVK struktūrų veiklą, Iustitia et pax komitetą nutarta integruoti į LVK Socialinių reikalų tarybą, taip dar labiau sustiprinant šios tarybos veiklos efektyvumą ir galimybes. Vyskupai padėkojo ilgamečiam komiteto pirmininkui vysk. J. Kauneckui bei komiteto nariams už pastangas informuojant visuomenę apie Bažnyčios socialinį mokymą. Nuo šiol Lietuvos Vyskupų Konferencijos struktūra susidės iš keturių komisijų, penkių tarybų ir sekretoriato.

Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidės 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.

2018 m. vasario 16 d. švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį nutarta palydėti šią svarbią sukaktį bažnyčių varpų skambesiu. Tą dieną, 12.30 val. suskambės Lietuvos miestų bei rajonų centrų parapinių bažnyčių varpai. Pagal savo galimybes į šį renginį kviečiamos įsijungti ir visos kitos Lietuvos bažnyčios.

Jau anksčiau informuota, kad artėjant Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtosioms metinėms, spalio 19-22 d. į šią Portugalijos šventovę rengiama nacionalinė piligriminė kelionė. Dar vieną tokią kelionę spalio 19-23 d. lėktuvu organizuoja Vilniaus arkivyskupija. Tikintieji raginami keliauti į Fatimą ne tik organizuotai, bet ir šeimomis ar pavieniui, savo pasirinktu būdu. Tie, kas negalės leistis į piligriminę kelionę, kviečiami vienytis su piligrimais į maldą, ypač meldžiantis šv. Rožinį.

LVK nariai svarstė konkrečius Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno paruošimo naudojimui klausimus. Užsienio lietuvių sielovados aktualijas vyskupams pristatė LVK delegatas užsienio sielovadai prel. E. Putrimas. Pasibaigus lietuvių kapeliono Maskvoje, Sankt Peterburge ir Murmanske kun. R. Gudelio kadencijai, šv. Mišias lietuvių kalba Maskvos lietuviams aukoja Rusijos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. I. Kovalevski. Derinant su Dievo Motinos arkivyskupijos Maskvoje arkivyskupu P. Pezzi, svarstomos kitose europinės Rusijos dalyse gyvenančių lietuvių sielovados galimybės. Mirus Gervėčių (Baltarusija) klebonui kun. L. Nestiuk ir gavus Gardino vyskupo prašymą, tartasi, kas ateityje galėtų patarnauti šio Lietuvos pasienyje įsikūrusio kaimo lietuviams.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nariai pritarė LVK Šeimos reikalų tarybos sprendimui deleguoti į 2017 m. birželio 1-3 d. Dubline vyksiantį pasiruošimo Pasauliniam šeimų susitikimui su Popiežiumi renginį Vijoletą Valantiejutę - Vitkauskienę.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2017 m. lapkričio 20-22 d. Vilniuje. Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas