Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: OSANA AUKŠTYBĖSE!
Patalpinta 2017 03 07 @ 00:00:00

Šeštasis gavėnios sekmadienis - tai Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis. Apmąstome mūsų atpirkimo ir išganymo paslaptis. Iki Velykų likusi savaitė vadinama Didžiąja, Šventąja, Kančios. Visą savaitę, kai mąstysime Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinius viskas bus veltui, jei šioje apmąstymų kelionėje nesusitiksime su savimi ir nepraeisime patys Kristaus Kančios keliu.

Skaitydami apie Jėzaus Kristaus Kančią ir Prisikėlimą Evangelijoje pagal Matą pirmiausia sužinome išdavystės kainą. Tai tik trisdešimt sidabrinių. Tiesa, už tokią sumą galėjai anuo metu nusipirkti gerą žemės sklypą (ką Judas ir padarė) ir vis tik, tai juokingai graudi išdavystės kaina...

Įdomi ir savotiškai prasminga Paskutinės Vakarienės Jėzaus pamoka. Išdavikas žinomas, Kristaus laukianti kančia irgi žinoma ir neišvengiama, nors maldoje Alyvų kalne bus dar tikimasi ir kitokios baigties ne pagal žmogaus norus ir troškimus, o tik pagal vieno Dievo valią. Mes taip dažnai vos mažojo pirštelio galiuku įskaudinti mums artimo žmogaus negalime atleisti jam ilgai, o kur girdėta, kad dar sėdėtume ir už bendro stalo. Jėzus viską daro ir viską moko kitaip. Jis mirtinos agonijos artumoje dažo duonos gabaliuką dubenyje kartu su išdaviku. Kokia tai meilės jėga ir didybė laikančiam išdavystės kalaviją pasiūlyti duonos rėkę?

Įspėjimas Petrui, tai įspėjimas ir visų laikų Bažnyčiai nebijoti bet kurio pavojaus akivaizdoje: „Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: Ištiksiu piemenį, ir avių kaimenė išsisklaidys” (Mt 26, 31). Kiek kartų Bažnyčia išgyveno tai vienų, tai kitų barbarų plūdimą į krikščioniško pasaulio žemes, ir to mirtino pavojaus liudininkai yra tiek šventieji, kaip kad šv.Augustinas (354-430) Hiponos vyskupas ir Bažnyčios mokytojas, šv. Izidorius (560-633) Sevilijos vyskupas ir Bažnyčios mokytojas bei ištisos krikščioniškos tautos ne kartą atsidūrusios ant išnykimo slenksčio. Tačiau čia pat Jėzus mirtino pavojaus akivaizdoje primena: „O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirma jūsų į Galilėją“ (Mt 26, 32).

Kokia didi Jėzaus kančios prasmė, kuri kiekvieną iš mūsų veda į atpirkimą, į asmeninį prisikėlimą, į gyvenimo pilnatvę!

Teženklina mūsų gyvenimą ypač du šios Didžiosios savaitės jausmai: šlovinimas tų, kurie savuoju „Osana!“ pasitiko Jėzų, įžengiantį į Jeruzalę, ir dėkojimas, nes šiomis dienomis Viešpats Jėzus atnaujins didžiausią, kokią tik galima įsivaizduoti, dovaną: atiduos savo gyvenimą, savo kūną ir kraują, savo meilę. Bet į taip didingą dovaną turime tinkamai atsiliepti, tai yra savimi pačiais: savo laiku, malda, meilės bendryste su Kristumi, kuris dėl mūsų kenčia, miršta ir prisikelia.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje