Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas” (Jn 11, 25)
Patalpinta 2017 03 31 @ 01:00:00

Penktojo Gavėnios sekmadienio tema - žmogaus mirtis ir viltis amžinuoju gyvenimu. Evangelinio pasakojimo centre – Lozoriaus prikėlimas iš numirusių. Šiame Evangelijos pagal Joną skaitinyje daug minčių gali rasti sergantieji įvairiomis kūno negaliomis.

Prisipažinkime, kad susirgus patiems arba slaugant artimą ligonį mus ne vieną aplanko juodžiausios gyvenimo mintys: „Kodėl man, už ką ir kada pagaliau pasveiksiu?“

Tačiau Jėzus šiame nutikime su labai artimu sau bičiuliu Lozoriumi ir jo seserimis pateikia mums eilę atsakymų į gyvenimo prasmės ir kokybės klausimus. Kviečia ieškoti vilties Dievuje net tamsiausioje mūsų gyvenimo valandoje.

Taigi Jėzaus atsakymai kiekvienam mūsų, kurie kenčiame kūno, o neretai ir dvasios negalavimus:

„Šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, – kad būtų pašlovintas Dievo Sūnus“(Jn 11, 4). Ar mokame ligą priimti kaip Dievo siųstą ženklą į save pažvelgti naujomis dvasinėmis akimis ir apsvarstyti jau nueitą gyvenimo kelią bei padaryti tam tikras išvadas?

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas” (Jn 11, 25). Laimingas žmogus, kuris gali daug ko stokoti, bet išlaikyti tvirtą tikėjimą. Jėzaus bene pagrindinė per visas Evangelijas mus pasiekianti žinia yra Tikėjimo malonė, kuri kokybiškai keičia žmogaus gyvenimą laimės ir prasmės nuojauta, ne tik čia ir dabar, bet ir amžinybėje.

Ir galop Jėzaus galingas šauksmas prie kapo: „Lozoriau, išeik!” (Jn 11,43) yra kvietimas ir kiekvienam iš mūsų nusimesti dvasinės mirties ženklą nuo savo gyvenimo ir prabusti naujam gyvenimui su Jėzumi. Tai ir yra Gavėnios meto žinia, prasmė ir reikšmė kiekvienam iš mūsų - atnaujinti save Dievo pasauliu, kuriame nėra mirties, nėra daugiau jokios baimės, nes už mus numirė Kristus, kad mes gyventume amžinai.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje