Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 14)
Patalpinta 2017 03 18 @ 01:00:00

Trečiojo Gavėnios sekmadienio Evangelijos žinia – Jėzaus katekezė samarietei moteriai apie tai, kas yra gyvasis Dievas ir kaip išsaugoti gyvąjį tikėjimą visą gyvenimo kelią. Jėzus atėjo numalšinti mūsų Dievo artumos troškulio, bendrystės troškulio, prasmės troškulio. Jis taip pat apreiškia, kad gerdami iš Dievo meilės ir gailestingumo šaltinių, mes patys tapsime meilės ir gailestingumo šaltiniais. Mums reikia Jėzaus malonės gyvenimo kelyje, idant laimingai pasiektume amžinybę, kuri tik viena yra kiekvieno žmogaus tikroji gyvenimo laimė ir gyvenimo prasmės sąlyga. Tačiau tai dar ne viskas. Nemažiau svarbi žinia yra ir ši: Jėzus leidžiasi į pokalbį su nusidėjėle samariete ne todėl, kad ją pasmerktų, bet kad ją perkeistų, grąžintų jai gyvenimo prasmę ir vertę bei padarytų Dievo žinios skleidėja. Ar tai nėra didžiausia žmogaus laimė - nešti Dievo žinią į artimo namus, vietoj taip dažnai nešiojamų paskalų, blogų naujienų ir apkalbų?

Šv. Tomas Akvinietis mėgo pasakojimą apie žmogų, kuris svajojo įsigyti ypatingą žirgą ir jo paieškoms paskyrė visą savo gyvenimą. Jis apkeliavo vos ne visą pasaulį, išleido visą sukauptą turtą, atidavė visą savo sveikatą ir gyvenimą to žirgo paieškoms. Galop tik prieš mirtį vargšas svajotojas suprato, kad tas jo svajonių žirgas visur jį lydėjo ir nešė saugiai pavojingiausiais gyvenimo keliais.

Gal ir mes lygiai taip pat vis dar esame gyvenimo laimės paieškose, tačiau be Jėzaus ir be Dievo? Nuimkime abejonių ir netikėjimo spynas nuo savo gyvenimo vartų ir plačiai juos atverkime Jėzui - vieninteliam galinčiam pasotinti mus Gyvuoju Vandeniu, nuo kurio daugiau nebetrokš ir nebealps mūsų dvasia.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje