Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisŠv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena
Patalpinta 2017 03 10 @ 00:00:00


Kovo 5-ąją dieną Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius.

Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Prieš ketverius metus prelato iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę buvo pradėta minėti maldos už pasaulio lietuvius diena. Šv. Mišios buvo transliuojamos per lietuvišką Marijos radiją.

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia parapijos šventę savo globėjo dieną jau tradiciškai švenčia iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendruomeniniu renginiu po šv. Mišių, padėkojant, parodant dėmesį parpijos grupelėms ir visiems savanoriams. Šiais metais organizuojant Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos šventę savanorių buvo pasiūlyta prisiminti ne tik šv. Kazimierą, bet ir kitus su Lietuva susijusius šventuosius ar palaimintuosius. Šventės akcentu pasirinkome Kristaus, mūsų Viešpatie, karūną. Karūnos vainiką sudarė šventųjų puokštė – šešios karūnos dalys ir juostos nurodė šešis Lietuvos ir susijusius su Lietuva šventuosius ar palaimintuosius: šv. Kazimierą, šv. Juozapatą, šv. Rapolą Kalinauską, pal. Jurgį Matulaitį, šv. Faustiną ir garbingąjį Teofilių Matulionį. Šventieji ir palaimintieji yra mums sektini gyvenimo pavyzdžiai ir užtarėjai pas Dievą. Tikėjimo išpažinime kiekvieną sekmadienį sakome: „Tikiu šventųjų bendravimą…“

Šv. Mišias aukojęs prelatas Edmundas Putrimas kalbėjo: „Kviesdamas jus melstis vieniems už kitus, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Jis, keliaudamas per išeivijos lietuvius, ragino savo tautiečius neapleisti bažnyčios, artintis prie sakramentų, tam ruošti vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tautos reikalais. Mus, lietuvius, visais laikais prasmingai jungia istorinė atmintis. Liepos 17-ąją, paminėsime lakūnų Dariaus ir Girėno atminimo diena. Prieš 84 metus jie pradėjo savo istorinį atlantinį skrydį iš Čikagos per Niujorką, skrido virš Jungtinės Karalystės Lietuvos link. Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs tą dieną Pasaulio lietuvių vienybės diena, kviečiančia susivienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mūsų iškilių lakūnų lietuviškas ryžtas, kūrybingas darbas ir darbščios pastangos visiems laikams tapo lietuvių pasaulyje jungtis su tėvyne Lietuva. Dabar mums vėl ypač reikalingi apjungiantys sumanymai ir bendros pastangos, kad visose lietuvių ir lietuvių kilmės kartose gilintume savo krikščioniškos ir tautinės tapatybės patirtį, stiprintume laisvos Lietuvos valstybės gyvenimą bei pilietiškumą ir pareigą pajusti savo bendruomeniškumą“.

Po šventųjų Mišių gretimoje Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje rinkomės šventei. Tradiciškai žemaičiai, aukštaičiai, sūduviai ir dzūkai rungtyniavo, kas skaniau, gražiau ir gausiau paruoš vaišių stalus. Parapijos grupelės tęsė Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų temą. Visos parapijoje esančios grupės, susiskirsčiusios į šešias komandas, kūrybingai ir su humoru pristatė po vieną iš šešių šv. Mišiose akcentuotų šventųjų.

Bažnyčios tvarkdarių ir Svetainės komanda įtikino, kad Šv. Kazimieras, mylėjo trispalvę ir nešiojo džinsus. Maldos grupė, piligrimai ir choristai užtraukė savo sukurtą giesmę apie šv. Juozapatą Už vieningus Viešpaties namus. Parapijos šeimos (Santuokos, Tėvystės, Sužadėtinių kursų vadovai ir dalyviai) pristatė šv. Rapolo Kalnausko kelią, pavaizduodami jo gyvenimo istoriją nuo katorgos iki vienuolystės. Administracijos ir finansų komiteto komanda, pristatydama palaimintąjį Jurgį Matulaitį, tapo kompiuterinio žaidimo Karas ir taika žaidėjais, kovojančiais su legendiniu kariu Romiečiams 12, 21, kurio nenugali netgi stipriausi kariai. Jo ginklas – skydas, ant kurio auksinėmis raidėmis išraižyti žodžiai: Blogį nugalėk gerumu. Alfa kurso ir šlovintojų komanda pakeitė savo amplua ir tapo aktoriais, parodydami šv. Faustinos nurodymus dailininkui Eugenijui Kazimierovskiui. Katechetai ir Žodžio liturgijos su vaikais vadovai vaizdiniais pristatė garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdį, ragindami ir mus būti uoliais, sąžiningais, atsakingais, nuolankiais ir drąsiais.

Po pasirodymų visus į liaudiškų dainų iš šokių sūkurį įsuko Lietuvių Bendruomenės folkloro ansamblis „Saduto“.

Meldėmės, šventėme, džiaugėmės bendruomeniškumu, suvokdami, kad ir mes visi, ir Lietuvoje gyvenantys, ir visame pasaulyje išsibarstę esame vienos, galinčios užauginti šventuosius, tautos vaikai. Mus jungia ta pati kalba, tas pats tikėjimo paveldas.

Dėkojame prelatui Edmundui Putrimui už aplankymą ir bendrą maldą.

Kun. Petras Tverijonas
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia