Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisInformacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį
Patalpinta 2017 03 09 @ 00:00:00

2017 03 06

2017 m. kovo 2-3 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalino savo mintimis apie dvasininkijos situaciją Lietuvoje bei aktualius uždavinius pašaukimų pastoracijos ir tarnystės šeimoms srityse.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną.

Aptarta ir dar viena tikėjimo šventė, kurioje kviečiami dalyvauti visi, kurie gerbia Dievo Motiną Mergelę Mariją. Spalio 19-22 d. rengiama nacionalinė piligriminė kelionė į Portugalijos miestą Fatimą, kuriame prieš 100 metų trims piemenėliams apsireiškė Mergelė Marija.

Posėdžio metu nemažai dėmesio buvo skirta liturgijos ir katechetikos klausimams. Ganytojai apsvarstė ir pritarė Palaiminimų apeigyno bei šv. Teresės Kalkutietės iškilmingų šv. Mišių tekstų vertimams į lietuvių kalbą. Svarstytas gairių Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimui projektas, o Lietuvos katechetikos centro leidybos ekspertų komisijos sudėtis iki kadencijos pabaigos papildyta naujais nariais. Jais tapo br. kun. dr. S. Rumšas OP, dr. G. Rugevičiūtė, dr. R. Oželis ir A. Lastakauskienė.

Svarstyti ir Lietuvos Caritas klausimai. Lietuvos vyskupai leido atskirai nuo Caritas įsisteigti VšĮ Kovos prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą centrui. Į posėdį susirinkę ganytojai pritarė Lietuvos Caritas tarybos išrinkto pirmininko A. Kučiko kandidatūrai bei paskyrė šios organizacijos generalinę sekretorę. Ja tapo Lietuvos Caritas generalinė direktorė D. Bukeikaitė.

Arkivysk. G. Grušui pasiūlius, LVK nariai išreiškė savo vieningą paramą Europos Sekmadienio aljanso (European Sunday Alliance) iniciatyvai raginti ES šalių vyriausybes paskelbti sekmadienį laisva nuo darbo diena. Šios iniciatyvos įgyvendinimas leistų šeimų nariams praleisti laiką drauge su savo vaikais, sumažintų jose, o drauge ir visuomenėje, tas socialines įtampas, kurios neretai kyla dėl to, kad sutuoktiniai retai mato vienas kitą ir yra nuolat pervargę.

Plenariniame posėdyje buvo aptartos ir užsienio lietuvių sielovados aktualijos. Švedijos ir Hamburgo lietuvių sielovados koordinatoriumi naujai trejų metų kadencijai patvirtintas br. kun. G. Numgaudis OFM. Kitus trejus metus lietuviams pietvakarių Vokietijoje tarnaus Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos Hüttenfelde kapelionas kun. dr. V. Grigutis.

Lietuvos Vyskupų Konferenciją 2017 m. kovo 13-14 d. Varšuvoje vyksiančiame Lenkijos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje atstovaus Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2017 m. gegužės 9-11 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas