Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Ten jis atsimainė jų akivaizdoje” (Mt 17, 2)
Patalpinta 2017 03 09 @ 00:00:00

Antrojo Gavėnios sekmadienio tema – Jėzaus atsimainymas. Ir ne tik. Skaitydami apie šlovingą Jėzaus atsimainymą Mozės ir Elijo draugijoje bei mokinių artumoje ant Taboro kalno, esame kviečiami apmąstyti savo gyvenimus šiuo - taip svarbiu dvasinio susitelkimo ir užgavėjimo laiku. Tai Jėzaus šlovės valanda. Bet kiekvienas šlovės akimirksnis turi dvi puses: kančios ir pergalės. Būtent ant Taboro kalno mokiniai, išvydę Jėzaus dangiškąją šlovę, jau besileisdami žemyn nuo kalno išgirsta ir kitą Jėzaus dieviškos pasiuntinybės dalį: kančią, mirtį ir vėl šlovingą Prisikėlimą.

Kristaus atsimainymas mums turi priminti, kas iš tiesų Jis yra. Tai Dievo Sūnus, gyvenęs žmonių tarpe. Šiandienos Bažnyčia, gyvenanti Šv. Dvasios laikotarpyje, yra kviečiama pripildyti kiekvieną iš mūsų ir visą pasaulį Šv. Dvasios šviesa ir malone. Tačiau nuo ko pradėti?

Štai senas žmogus kartą taikliai pastebėjo: „Kai buvau jaunas, buvau labai kritiškas aplinkiniam pasauliui. Mano visos maldos kalbėjo tik apie viena - kaip pakeisti šį pasaulį. Pasiekęs savo viduramžį pastebėjau, kad mano maldos nieko gero ir naujo neatnešė šiam pasauliui. Tada maldas pakreipiau šiek tiek kita linkme: „Dieve, suteik man malonę perkeisti visa tai, kas gyvena mano artimiausioje aplinkoje ir man bus gana“. Tačiau dabar, kai esu senelis ir mano dienos suskaičiuotos, mano maldos vieninteliai žodžiai yra šie: „ Viešpatie, suteik savo malonę perkeisti ir atnaujinti mane“. Jei šie maldos žodžiai būtų lydėję mane nuo jaunų dienų, koks skirtingas tada būtų mane supantis pasaulis!“

Atsimainęs Kristus trokšta, kad Taboro kalno viršūnė būtų mūsų širdys, į kurias ir per jas kitiems Jis galėtų skleisti savo malonių spindulius.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje