Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta” (Mt 6,33)
Patalpinta 2017 03 03 @ 00:00:00

Pradedame Gavėnios metą, kurio pirmasis sekmadienis kalba mums apie dykumą, kurioje 40 dienų praleido Išganytojas. Šis Evangelijos tekstas kviečia ir kiekvieną mūsų patirti bent dvasinį dykumos nuotykį. Ką gi patiria Išganytojas smėlio, alkio ir bemiegių naktų artumoje?

Taip, dykumoje yra pilna laukinių žvėrių ir pačių pavojingiausių gyvių. Čia gali sutikti plėšikų būrius ir piratų gaujas. Bet didžiausias pavojus ne čia. Piktoji dvasia čia kaip niekad arti kiekvieno, kuris leidžiasi į dykumos nuotykį. Šiandienos žmogui, gyvenančiam ypatingos įtampos ir skubos pasaulyje, yra sunku pabūti nors valandėlę su savimi ir su Viešpačiu. Mes nuolat ilgimės tuščio dienos triukšmo, tarytum kasdien bėgame ne į save, bet kuo toliau nuo savęs, svaigindamiesi apgaulinga minios jausmo tablete -būti vienu iš minios.

Jėzus gundomas duona, puikybe ir pasaulio valdžia. Yra ne vienas geros valios žmogus, kuris tikisi padaryti šį pasaulį bent kiek geresnį ir tvirtai tiki, kad tai yra įmanoma. Tik ar šis „troškimas“ nėra lyg anuo metu dykumoje piktojo išsakyti gundymai Išganytojui: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“ (Mt 4, 3). Kai mūsų troškimai, keisti pasaulį, nėra paremti Dievo ir Bažnyčios mokymu, ar tikrai visada jie nuves mus prie gero? Kažin, ar Gedimino kalno tvarkytojai prieš nupjaudami medžius deramai ištyrė tolimesnes pasekmes? Šiandien kalnas griūva ir jau visų galvos skausmas, kaip sustabdyti šią griūtį...

Sakoma, kad žmogų per gyvenimą daugelis nuodėmingų prisirišimų vėliau ar anksčiau apleidžia ir tik vienas iš jų lydi žmogų iki pat mirties - net stovi prie mirštančio žmogaus lovos? Kas tai? Puikybė. Tik per ją mes gyvenimo kelyje taip dažnai išvaikštome bedvasius kelius ir išsibarstome savo Dievo duotus gebėjimus veltui. O juk Jėzaus yra pasakyta: „...kas nerenka su manimi, tas barsto“ (Lk 11, 23). Taip, šiandienos žmogus renka, deja, tik be Jėzaus...

Bet koks liberalizmas ir tolerancija yra ne vietoje, kai kalbama apie žmogaus santykį su piktąja dvasia bei jos teikiamu stalo asortimentu: lengvai gaunamu duonos kąsniu už pažadą atsisakyti savo žmogiškojo ir dieviško prado - orumo; puikybe bet kame: ar tai būtų puikybė prie vairo spaudžiant greičio pedalą, ar tai būtų puikybė mūsų gyvenimiškuose sprendimuose, kurie vėliau ar anksčiau atneša karčias ašaras pačiam sau ir kitiems. Šį, pirmą gavėnios sekmadienį, būkime drąsūs kartu su Jėzumi ištarti:

„Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:
Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!“
(Mt 4, 10)

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje