Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3)
Patalpinta 2017 01 27 @ 00:00:00

Paskutiniojo sausio mėnesio sekmadienio Evangelijoje Jėzus atskleidžia pasauliui dievišką keistenybę. Tikroji žmogaus palaima - tai gyvenimo akimirkos varge, alkyje, sielvarte ir persekiojimuose. Juk neveltui sakoma: „Nelaimėje pažinsi draugą“. Ir ne tik. Būtent gyvenimo suspaudimuose ir sielvartuose mes dar geriau pažįstame Dievą, kuris ne tik karaliauja žmogaus ir visatos dėsnių vyksme, bet taip pat mums dovanoja savo Apvaizdą, palaimą ir tyrą džiaugsmą.

Šiandien labai daug yra kalbama apie žmogaus laimę. Ieškoma laimės šaltinių kažkur išorėje: svečiose šalyse, maloniose pramogose, dietose, išoriniuose blizgučiuose. Neretas atvejis, kai žmogus išvyksta į tolimus kraštus tik dėl laimės paieškų. Deja, turime suvokti, kad laimės jausmas turi pirmiausia plaukti iš žmogaus vidinio pasaulio. Išorė nieko negali duoti, jei žmogus to neturi savo viduje. O jei tame viduje karaliauja ne Dievo karalystė, o tik daiktų - kokia tada tamsi ta žmogaus vidinė karalystė?!

Praėjusią savaitę tiek Lietuvos spauda (o ką jau bekalbėti apie mūsų kaimynų, lenkų, spaudą!) aptarinėjo Nobelio premijos laureato L. Valensos šeimos dramą – mirė sūnus. Spaudoje atsiliepta, kad prezidento šeimoje ne visų vaikų gyvenimai nusisekę. Tėvo, anuomet revoliucijonieriaus, o vėliau prezidento ir valstybininko retas buvimas šeimos rate atrodo užtraukė kai kuriems jo vaikams negyjančias dvasines žaizdas. Tai kas yra ta laimė, kai šeima, kilusi iš mažo Pomeranijos vaivadijos kaimelio, pasiekia Lenkijos valdžios viršūnes, tačiau nesijaučia laiminga? Atsakymą pasufleravo prezidento žmona Danuta. Ji prisiminė, kad laimingiausias jos gyvenimo epizodas buvo tada, kai jie su pulku mažų vaikų gyveno 30 kvadratų butelyje. Tėvas Antanas Saulaitis SJ kažkada yra prasitaręs apie pokarinę daugelio lietuvių dalią pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. „Mes daug ko neturėjuome ir daug stokojome, bet buvome laimingi, nes turėjuome vieni kitus“.

Štai laimės formulė: ne daiktai, o pirmiausia Dievas ir artimas žmogus turi gyventi kiekvieno mūsų širdyje.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje