Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisKun. A. Saulaitis: XX-XXI amžių lietuvių misijonierių ir misijonierių Lietuvoje sąrašas
Patalpinta 2012 10 19 @ 00:00:00

XX-XXI AMŽIAUS MISIJONIERIAI/ĖS

AZIJA
Kun. Albinas Arubino-Margevičius SDB – Japonija
Lina Gervytė – Tailandas
Kun. Antanas Karolevičius – Kinija, Japonija
Dainius Kinderis – Filipinai
Kun. A. W. Mičiulis - Japonija
Kun. Antanas Perkumas SDB – Kinija
Kun. Jonas Puišis CSV- Japonija
Kun. Arthur Rozinskas MM – Korėja
Kun. Antanas Sabaliauskas SDB – Indija
Kun. Edmundas Shambaris MM – Japonija
Kun. Patrikas Shaules SJ - Taiwan
Kun. Donatas Slapšys SJ – Indija
Kun. Jonas Svirnelis SDB – Indija
Kun. Pijus Šrapnickas OFM – N. Gvinėja
Kun. Petras Urbaitis SDB – Kinija
Kun. Liudvikas Vėželis OFM – Korėja
Rasa Žalynaitė – Tailandas
Daina Norušytė – Azija, Afrika
Mantė Eidukavičiūtė – Filipinai
Dalia Balukevičiūtė - Filipinai

AFRIKA
Br. Mykolas Andriejauskas SJ – Zimbabvė
Br. Bronislovas Aulinskas SJ – Zimbabvė
Br. George Carlonas MM
Kun. Edmundas Diškevičius-Davis MM - Tanzania
Br. Paulius Gencevičius SJ - Zimbabvė
Ses. Aušra Kuodytė – Ruanda ir Kongas
Jonas Mikaliunas – Ruanda
Ieva Pernavaitė – Ruanda
Kun. Pranas Špakauskas - Kenija
Kun. Hermanas Šulcas SDB – Ruanda
Br. Stasys Tamkvaitis SJ – Zimbabvė
Vilma Tamulaitytė - Togo
Kun. William Tokus MM
Ses. Alma Augustina – Togo
Tadas, Rūta, Kovas, Lukas, Vidas,
Rytas, Vasara Kulbiai – Etiopija
Ses. Alma Urbšaitė – Burkina Faso
Nyka Aukštuolytė - Uganda

ISPANIŠKA PIETŲ AMERIKA
Kun. Joseph Augustaitis – Peru
Kun. Simonas Barčaitis - Kolumbija
Ieva Baublytė - Argentina
Kun. Dr. Aleksandras Bendoraitis – Bolivija
Kun. Henrikas Budrevičius – Argentina
Edvinas Dauknys – Argentina
Kun. Kazimieras Dominauskas - Kolumbija
Kun. Vytautas Doroškevičius - Urugvajus
Kun. Vaclovas Dubinskas SDB – Kolumbija
Kun. Tarcisijus Garbukas - Kolumbija
Margarita Gaubytė - Bolivija
Kun. Charles Girnius MM – Peru
Kun. Stasys Grigaliūnas – Urugvajus
Sigita Gumauskaitė – Bolivija
Kun. Kazimieras Inkrata SDB - Peru
Živilė Kairytė – Argentina
Seserys Kazimierietės (JAV) – Argentina
Seserys Pranciškietės (JAV) - Bolivija
Kun. Vincas Lesčinskas - Argentina
Kun. Vytautas Mankeliūnas – Kolumbija
Kun. Petras Maskolaitis SDB – Ekvatorius
kun. Stasys Matutis SDB – Kolumbija
Kun. Antanas Perkumas SDB – Venesuela
Kun. David Petraitis OSA – Peru
Kun. Mečislovas Pusčius SDB – Čilė
Kun. David Rimkus OSA – Peru
Kun. Carol Rūkas MS - Argentina
Kun. Nikodemas Saldukas SDB – Kolumbija
Kun. Petras Semaška – Argentina
Evaldas Šimkevičius - Argentina
Kun. Juozas Stasiulevičius - Argentina
Kun. Bernard Survil MM – Nikaragua
Ses. Ksavera Šakėnaitė – Bolivija
Kun. Mykolas Tamošiūnas SDB – Kolumbija
Kun. Vaclovas Vaičiūnas – Kolumbija
Radvyda Vaišvylaitė - Čilė
Ses. Apolonija Valeikaitė – Peru
Kun. Leopoldas Zubauskas - Argentina

BRAZILIJA
Prel. Aleksandras Arminas
Kun. Kazimieras Bėkšta SDB
Kun. Dr. Aleksandras Bendoraitis
Kun. Antanas Dragūnas OFM Cap
Kun. Martynas Gaidys SDB
Mons. Zenonas Ignatavičius
Kun. Feliksas Jokubauskas
Kun. Bronislovas Kačenauskas
Kun. Vytautas Kavolis
Dr. Vitas Kiaušas MD
Kun. Laurynas Kulas
Kun. Paulius Mališka
Kun. Joseph Markalonis TOR
Kun. Viktorinas Micka OFM
Ses. Liucija Mozoliauskaitė
Ses. Fausta Palaimaitė FMA
Seserys Pranciškietės (JAV)
Kun. Vincentas Pupinis SJ
Ses. Ksavera Šakėnaitė
Kun. Vladas Šatas OFM
Kun. Kazimieras Tamošiūnas SDB
Kun. Mečislovas Valiukevičius
Ses. Fausta Palaimaitė
Gintarė Juozalėnaitė

MEKSIKA, VID. AMERIKA, KARIBAS
Kun. Vincentas Čižauskas - Meksika
Kun. Jonas Gaudzė – Meksika
Kun. Pranas Jakimavičius SJ – Jamaika
Kun. Ignacas Kinchus SM – Puerto Rico
Kun. Juozas Kisielius SDB - Meksika
Kun. Juozas Norkaitis – Meksika
Kun. Antanas Trimakas – Meksika
Juozas Križinauskas – Guatemala
Tomas ir Neringa Kurapkaičiai – Guatemala
Justė ir Paulius Rakauskai - Guatemala

SIBIRAS, VIDURIO AZIJA
(Sąrašas nepilnas)
Kun. Albinas Dumbliauskas SJ – Kazachstanas
Seserys Eucharistietės – Kazachstanas
Kun. Juozas Gustas SDB – Sibiras
Kun. Petras Lygnugaris SJ – Sibiras
Kun. Juozas Paukštys SJ – Sibiras
Kun. Sigitas Jurčys OFM – Sibiras
Kun. Boleslovas Babrauskas SJ – Sibiras
Kun. Gintautas Gudas - Kazachstanas
Kun. Jonas Zubrus SJ – Rusija, Sibiras

LIETUVA
(sąrašėlis dar nepilnas)
Ses. Beatriz Mengs Gonzalez RA
Ses. Benedikta Rollin RA
Ses. Erika RA
Kun. Domingo Aavellaneda de C. IVE
Kun.Juan Carlos Escudero IVE
Kun. Davidson Coelho de Castro IVE
Kun. Hans Friedrich Fischer
Severin Armin Holocher OFM
Kun. Hervė de Brok OSB
Jonas E. L.T. de Gabory CSJ
Arnolads Šarbelis Cuvelier CSJ
Br. Juozapas Glėbas CFX
Kun. Davide Perego SDB
Kun. Massimo Biano SDB
Ses. Marie-Reine O Carm
Ses. Margherita Pellizzari OSC
Ses. Rozana Graulich
Br. Francois Bourgois
Br. Bertas Pauwels
Br. Egidijus Charue
Br. Mikolas de Meudanaer
Ses. Nuton Therese MC
Ses. Fina Maria MC
Ses M. Franceline MC
Ses. Sicily Matew Mundlyankal MSC
Br. Peter Dreisewerd SJ
Kun. Konrad Lerch SJ
Kun. Paul Boegner SJ
Kun. Karl Fulst SJ
Kun. Anton Fenger SJ
Kun. Georg Sunder SJ
Kun. Bernard Bley SJ
Kun. Leo Behlau SJ
Alfons Andricki SJ
Br. Joseph Hoffe SJ
Kun. Wilhelm Greefrath SJ
Kun. Augustin Klein SJ
t. Gerard Suedhof SJ
Br. Otto Kahl SJ
Kun. Alfred Fritzen SJ
Br. Anton Albert SJ
Kun. Leo Dymek SJ
Kun. Joseph Riethmeister SJ
Kun. Vili Aust SJ
Kun. Johann Kipp SJ
Kun. Pranas Aukštikalnis SJ
Kun. Antanas Mešlis SJ
Br. Kilianus Heim SJ
Br. Josef Hoffe SJ
Kun. Charles Edwards SJ
Kun. Leo Leise SJ