Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisTIKINČIŲJŲ PARENGIMO ĮKRIKŠČIONINIMO, SUSITAIKINIMO BEI SANTUOKOS SAKRAMENTAMS NUORODOS (atnaujinta)
Patalpinta 2012 06 15 @ 00:00:00

„Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1212)

KRIKŠTO SAKRAMENTAS

“Krikštas yra pirmasis ir pagrindinis nuodėmių atleidimo sakramentas, nes jis mus vienija su mirusiu už mūsų nuodėmes ir prikeltu mums nuteisinti Kristumi, kad mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą” Katalikų Bažnyčios Katekizmas (977).

PASIRENGIMAS:

1.Vaikų krikštas (iki 7 m. amžiaus)
 * Tėvai turi siekti auklėti savo vaiką katalikų tikėjimo dvasia. Vaikai paprastai krikštijami parapijos bažnyčioje per pirmuosius kelis mėnesius nuo gimimo. Tėvai kviečiami iš anksto susitarti dėl Krikšto datos su savo teritorinės parapijos klebonu.
 * Kunigai kviečiami ir raginami supažindinti tėvus ir krikšto tėvus, prašančius krikštyti vaiką, su jiems tenkančia rimta atsakomybe.
 * Ruošiantis Krikšto apeigoms, būtina iš anksto susitikti su parapijos klebonu ir susitarti dėl šio sakramento suteikimo datos. Prašantieji krikšto turi būti tinkamai susipažinę su Krikšto sakramentu ir jo apeigomis.
 * Kad Krikšto malonė galėtų išsiskleisti, svarbus krikštatėvio bei krikštamotės vaidmuo. Jie turi būti tvirtai tikintys, pajėgūs ir pasirengę padėti pakrikštytajam žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu. Krikšto tėvais gali būti asmenys nuo 16 metų ir vyresni.

2. Suaugusiųjų įkrikščioninimas (nekrikštytų 7–14 metų vaikų ir suaugusiųjų)
 * Suaugusiųjų įkrikščioninimas apima Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentų šventimą.
 * Kandidatas, norintis priimti Įkrikščioninimo sakramentus, turi susitikti su savo gyvenamosios vietos parapijos klebonu, kur bus supažindintas su pasirengimo tvarka, katechetinių kursų svarba ir lankymo sąlygomis.
 * Baigus katechetinę pasirengimo programą svarbu suderinti tinkamą sakramentų šventimo laiką su savo parapijos klebonu arba su kunigu. Sakramentus teikiantis kunigas apie suaugusiojo Įkrikščioninimą praneša vietos vyskupui ir gauna jo leidimą.
 * Jei Įkrikščioninimo sakramentai bus švenčiami Lietuvoje, tuomet būtina parapijos klebonui Lietuvoje pateikti išduotą pažymėjimą apie išklausytą katechetinio pasirengimo programos kursą.

ATGAILOS / SUTAIKINIMO /IŠPAŽINTIES SAKRAMENTAS

 „Nuodėmė pirmiausia yra Dievo įžeidimas, bendravimo su Juo nutraukimas. Kartu ji pažeidžia bendrystę su Bažnyčia. Dėl to atsivertimo vaisius esti ir Dievo atleidimas, ir sutaikinimas su Bažnyčia. Liturgiškai tai išreiškia ir atlieka Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas” Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1440).

 Priimantiems Atgailos sakramentą Dievas gailestingai atleidžia Jam padarytus įžeidimus; drauge jie sutaikinami su Bažnyčia, kurią sužeidė nusidėdami ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis padeda jiems atsiversti.

 Sutaikinimo sakramentas vadinamas Išpažinties, arba Atgailos, sakramentu. Per šį sakramentą išpažįstame savo nuodėmes kunigui ir pripažįstame, kad dėl Dievo meilės bei gailestingumo per kunigo sakramentinį išrišimą mums suteikiamas atleidimas ir dovanojama ramybė. Tampame sutaikinti su Dievu. Nors esame įpareigoti bent kartą per metus išpažinti sunkiąsias nuodėmes, rekomenduojama švęsti Atgailos/ Sutaikinimo/ Išpažinties sakramentą kas mėnesį.

 Vaikučiai besiruošiantys priimti Pirmą Komuniją turi atlikti ir pirmą išpažintį. Išpažinties/ Atgailos sakramento „įprastiniai elementai yra tokie: kunigo pasveikinimas ir palaiminimas...raginimas gailėtis, išpažintis, kurioje kunigui asmeniškai išpažįstamos nuodėmės, atgailos paskyrimas ir priėmimas, kunigo teikiamas išrišimas, padėkos malda ir palydintis kunigo palaiminimas“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1480).

EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

„Šventoji Eucharistija užbagia įvedimą į krikščionybę…(ir) yra mūsų tikėjimo santrauka ir visuma” Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1322 ir 1327). Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis.

„Bažnyčia įpareigoja tikinčiuosius sekmadieniais ir per šventes dalyvauti dieviškoje liturgijoje ir bent kartą per metus priimti Eucharistija, jeigu įmanoma, velykiniu laiku...sekmadieniais ir per šventes arba dar dažniau, net kasdien“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1389).

PASIRENGIMAS:

 * Pasirengimas pirmajai išpažinčiai vyksta drauge su pasirengimu Pirmajai Komunijai.
 * Besiruošiantis Atgailos ir Eucharistijos sakramentų šventimui turi sąmoningai suvokti nuodėmės prasmę, būtinybę atsiprašyti Dievo ir norėti atsiduoti Dievo gailestingumui.
 * Vaikai ( nuo 7 metų amžiaus) ar suaugę kandidatai, besirengiantys pirmą kartą priimti šiuos sakramentus, turi lankyti kursus parapijoje arba vietos katalikiškoje mokykloje. Pasirengimo trukmę nustato parapija arba laikomasi vietos vyskupo išleistų potvarkių.
 * Baigę katechetinio pasirengimo programą savo parapijoje arba katalikiškoje mokykloje kandidatai kviečiami ir prašomi dėl Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų šventimo datos ir laiko susitarti su vietinės parapijos klebonu arba kunigu Lietuvoje.
 * Parapijos klebonui reikia pateikti Krikšto pažymą ir katechetinio parengimo programos baigimo pažymėjimą.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau susiejami su Bažnyčia ir praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe. Jie tampa tikrais Kristaus liudytojais ir labiau įpareigojami skleisti ir ginti tikėjimą žodžiais bei darbais.

PASIRENGIMAS:

 * Rengiant krikščionį sutvirtinimui, reikia siekti, kad jis būtų skatinamas glaudžiau vienytis su Kristumi, gyviau atsiverti Šventajai Dvasiai, Jos veikimui, dovanoms ir įtakai ir kad galėtų geriau imtis krikščionio gyvenimo atsakomybės. Todėl sutvirtinimo katechezė turi žadinti priklausomybės Jėzaus Kristaus Bažnyčiai – tiek visuotinei Bažnyčiai, tiek parapijos bendruomenei – suvokimą. Pastarajai tenka ypatinga atsakomybė už sutvirtinamųjų parengimą. Todėl besirengiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą turi užbaigti visą atitinkamo katechetinio pasirengimo programos kursą vietos parapijoje arba katalikiškoje mokykloje. Katechezių programą bei pasirengimo trukmę nustato parapija arba laikomasi vyskupijos išleistų nurodymų.
 * Parapijos klebonui reikia pateikti Krikšto pažymą ir katechetinio parengimo programos baigimo pažymėjimą
 * Būtų gerai, kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę. Sutvirtinimo globėjai turi būti praktikuojantys katalikai, patys priėmę Sutvirtinimo sakramentą, ir pakankamai brandaus amžiaus (paprastai nuo 16 metų ir vyresni), kad galėtų atlikti Sutvirtinimo globėjo vaidmenį. Sutvirtinimo globėjas gali būti vyras arba moteris.
 * Tėvai negali būti savo vaikų Sutvirtinimo globėjai.
 * Pabaigę katechetinio pasirengimo programą savo parapijoje arba katalikiškoje mokykloje, kandidatai prašomi dėl Sutvirtinimo sakramento šventimo datos ir laiko susitarti su vietinės parapijos klebonu arba kunigu Lietuvoje.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

„Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1601).

Romos katalikų apeigose dviejų tikinčių santuokos paprastai vysksta šventosose Mišiose, nes visi sakramentai siejasi su Kristaus Velykų paslaptimi. Santuokinę sutartį sudaro pakrikštyti vyras ir moteris, kurie yra laisvi sudaryti santuoką ir laisvai pareiškia savo sutikimą. „Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikstytųjų santuoką niekada negali būti panaikinta“ Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1640).

PASIRENGIMAS:

 * Norinti tuoktis sužadėtinių pora kviečiama prieš metus iki numatomos vestuvių datos pranešti apie tai jai priklausančios teritorinės parapijos klebonui arba Lietuvoje esančios parapijos, kurioje ketina iškilmingai švęsti savo santuoką, klebonui.
 * Besirengiančių santuokai sužadėtinių poros privalo įsitraukti į parapijos vykdomą pasirengimo santuokai programą. Toks pasirengimas leidžia sužadėtiniams geriau pažinti vienam kitą, daugiau sužinoti apie Bažnyčios mokymą šeimos ir santuokos klausimais, Santuokos sakramento neišardomumą bei sutuoktinių ištikimybę, Dievo teikiamas malones, pagrindinius sutuoktinių uždavinius, jų teises ir pareigas.
 * Parapijos, kurioje vyks Santuoka, klebonui sužadėtiniai privalo pristatyti šiuos dokumentus:
    a. Asmens gimimo liudijimą ir pasą.
    b. Krikšto pažymą, kurią privalu gauti iš parapijos, kurioje sužadėtinis/ė buvo krikštyti, archyvo. Šioje pažymoje turi būti nurodytas ir asmens laisvo stovio įrašas sudaryti santuoką.
    c. Išklausytos santuokos pasirengimui skirtos pasirengimo programos liudijimą.
    d. Švenčiant santuoką ne vienoje iš sužadėtinių parapijų, privaloma gauti iš gyvenamosios parapijos klebono leidimą švęsti santuoką pasirinktoje bažnyčioje.
 * Sužadėtiniai, kurie rengiasi švęsti santuoką Lietuvoje, bet gyvena užsienyje ilgiau nei pusę metų, privalo pasirengimo santuokai anketą užpildyti toje parapijoje, kurioje tuo metu gyvena, jai pristatant visus reikiamus dokumentus. Parapijos klebonas, užpildęs santuokos pasirengimo anketą ir įsitikinęs, kad nėra jokių kliūčių santuokai sudaryti, per savo vyskupijos kuriją anketą persiunčia į Lietuvą. Vyskupijos kurija Lietuvoje, gavusi santuokos anketą, persiunčia ją į parapiją, kurioje bus švenčiama santuoka.
 * Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, gali būti reikalaujama prieš bažnytinę santuoką ją įregistruoti civilinės metrikacijos įstaigoje.
 * Būsimiesiems sutuoktiniams dera savo santuokai pasirengti švenčiant Sutaikinimo sakramentą (Išpažintį).

Parengė
LVK delegatas užsienio katalikų sielovadai
Prel. E. Putrimas


Pastaba: Visas NUORODŲ tekstas PDF formoje
Atnaujinta 2012.06.04