Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Patalpinta 2009 02 07 @ 23:00:00

Tradicija tapusios Gavenios rekolekcijos visam lietuviškam jaunimui tarp 14-18 metų įvyks š.m. kovo 20-22 dienomis Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan.

Jaunimo rekolekcijas jau dešimtus metus organizuoja Birutė Bublienė, vedėja Užsienio lietuvių katalikų jaunimo sielovadai. Jai talkininkauja patyrę studentai vadovai, kurie entuziastingai ir dvasiškai nusiteikę laukia priimti jaunimą Dainavoje.

Jaunimo rekolekcijų dvasios tėvas yra jaunimą mylintis Prelatas Edis Putrimas, kuris, nors labai užimtas savo svarbiose pareigose rūpinantis viso užsienio lietuvių sielovada, visada turi laiko atvykti į Dainavą ir pravesti prasmingą Gavėnios susikaupimą.

Šių metų tema yra “Esame Apaštalai–Apaštalo Pauliaus Dvasioje!” Tema skirta Apaštalo Pauliaus metams - kaip galime konkrečiai tęsti jo evangelizacijos misiją šiomis dienomis. Pristatysime ir diskutuosime šių dienų aktualias problemas susiijusias su mūsų tikėjimu. Problemas, į kurias reikia turėti drąsos aiškiais krikščioniškais veiksmais atsiliepti, bedirbant Kristaus Tiesoje!

Prašome registruotis iki š.m. kovo 15 dienos—vietų skaičius ribotas ir greit užsipildo. Reikalingą registracijos formą mes jums atsiųsime el.paštu.

Užpildytą registracijos formą, sveikatos informacijos formą (health form) ir $80.00US čekį išrašytą “Religious Aid—Youth Ministry” siųskite:

Linai Bublytei
4415 Oak Grove
Bloomfield Hills, MI 48302
Tel: 248/538-4025
Linusyte@comcast.net