Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Ateitininkų žinios
Patalpinta 2009 02 07 @ 23:00:00

Gavėnios rekolekcijos Dainavoje kovo men. 20-22 dd. Gavėnios rekolekcijos Dainavoje lietuviškam jaunimui tarp 14-18 metų Tema - “Esame Apaštalai – Apaštalo Pauliaus Dvasioje!” Informacija - Lina Bublytė

Aplinkraštis sendraugiams, Ateitininkų sendraugių sajungos Centro valdyba

Sendraugių poilsio savaitė Kennebunkporte, Maine pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunkporte, Maine pradedant šeštadienį, rugpjūčio (August) 1-ą dieną ir baigiant penktadienį vakare, rugpjūčio (August) 7-tą dieną

Trys ateitininkų stovyklos - JAS, MAS, ir ASS vyks 2009 metais Dainavos stovyklavietėje:
Jaunųjų Ateitininkų Stovykla liepos 5 d. - 15 d.
Moksleivių Ateitininkų Stovykla liepos 15 d. - 26 d.
Ateitininkų sendraugių Stovykla liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d.

Dainavos egzaminas. Teisingai atsakykite klausimus - išvardinkite Dainavos stovyklos žymias vietas.

Su Adele Dirsyte VEIKTI, MELSTIS IR APAŠTALAUTI 2009 metų balandžio 15 d. sukanka šimtas metų nuo Adelės Dirsytės gimimo Lietuvoje.

Ateitininkų sąrašų ir adresyno patikrinimas. Prašome visų ateitininku ateiti į talką — susidomėkite ar jūsų vaikai, vaikaičiai, draugai ir bičiuliai yra sąrašuose ir paraginkite juos prisirašyti. Norima sudaryti kuo platesnį ir tikslesnį adresyną.
Adresus siųsti SAAT nariui Kaziui Razgaičiui:
7 Arthur Rd, Rosemont, PA 19010
el. pasto adresu: kazys@op.net
Telefonu: 610-527-1122


Ieškomi vadovai, mokytojai ir darbininkai JAS stovyklai

Kaip užsiprenumeriuoti “Ateitį”?

Pastaba: http://ateitis.org