Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis Atgal  Atgal    Giesmės   Įvadas
Lietuviškas giesmynas

1. Abba, Abba, Tėve
   m. Carey Landry
2. Aleliuja
   
3. Alyvų daržely
   m. Juozo Naujalio
4. Amžių Tėvo meilė globia
   m. Jono Govėdo, ž. M. Lakrimos
5. Angelų giesmė
   m. Felix Mendelssohn
6. Apsaugok, Aukščiausias
   m. Česlovo Sasnausko, ž. Maironio
7. Ar buvai?
   tradicinis spiritualas
8. Aš esu čia, mano Dieve
   m. Dan Schutte, S.J., ž. Nijolės Benotienės
9. Ateik, ateik
   XV a. prancūziška melodija
10. Ateik, ateik, gerasis Jėzau
   
11. Ateikite, žmonės
   m. John Reading
12. Ateik, Šventoji Dvasia
   m. Louis Lambillotte
13. Atleisk man, Viešpatie
   m. Fausto Strolios, ž. iš Liturginio Maldyno
14. Atskamba balsas iš dangaus
   m. Juozo Naujalio, ž. kun. Stasio Ylos
15. Aukojimas
   
16. Ausk Marijai (Omni Die)
   prancūzų liaudies giesmė
17. Bernelis gimė Betliejui
   liaudies giesmė
18. Bešvintant aušrai
   m. kun. Teodoro Brazio, ž. Jurgio Tilvyčio
19. Būk su manim
   
20. Būk ramus
   
21. Dangaus karaliene
   Lurdo giesmė
22. Dangaus malonė
   Amazing Grace Amerikiečių melodija
23. Dar viena diena
   liaudies melodija, ž. Jono Paliūko
24. Didingas Tu
   švediška melodija, ž. Aldonos Laugalienės
25. Davei kasdienės duonos
   m. Viltenio, ž. kun. Stasio Ylos
26. Dieve, arčiau Tavęs
   m. Lowell Mason
27. Dieve, Tu arti
   m. Dan Schutte, ž. Nijolės Benotienės
28. Dieve, Tu mums esi
   
29. Dieve, prašau Tavęs
   
30. Dvasia viltim pražydo
   m. kun. Gedimino Šukio, ž. kun. Stasio Ylos
31. Džiaugsmingą naujieną
   iš Lietuvos
32. Džiaugsmingų šventų Kalėdų
   
33. Džiaugsmo šventė
   m.Benedikto Andriuškos, S.J.
34. Eina Dievas Atpirkėjas
   
35. Esam dvasioje viena
   
36. Esu gyvenimo duona
   m. Suzanne Toolan, ž. Nijolės Benotienės
37. Esu šviesa
   m. Ray Repp, ž. Nijolės Benotienės
38. Garbinkime Dievą giesme
   m. Dan Schutte, S.J, ž. Nijolės Benotienės
39. Garbinkim Dievą
   Iš Stralsund "Gesangbuch", 1665
40. Garbink, siela, Atpirkėją
   
41. Giedokime kalnams
   m. Robert Dufford S.J., ž. Nijolės Benotienės
42. Gimė Kristus
   m. Fausto Strolios, ž. Jono Minelgos
43. Graži Marija
   m. Benedikto Andriuškos, S.J. ž. Benedikto Andriuškos ir E. Laniauskienės
44. Gul' šiandieną
   XVIIa. lenkų giesmė, liet. vert. Adomo Jakšto
45. Himnas Kūrėjui
   m. B. Šulco, ž. kun. Andriaus Rimo
46. Himnas šv. Kazimierui
   m. Fausto Strolios, ž. Felikso Breimerio
47. Išdžiūvus žemė
   
48. Išganytojo giesmė
   liaudies giesmė
49. Įžanginė giesmė
   Vytauto Kerbelio Iš lietuviškų mišių
50. Iš šios mūs žemės
   m. T. Lambillotte, S.J.
51. Jau eini kentėti
   m. Juozo Naujalio, ž. Adomo Jakšto
52. Jėzau, gyvas Tu esi - Kumbaya
   
53. Jėzau Kristau maloniausias
   m. kun M.Mioduševskio, ž. A.Rožniatovskio, liet. vert. Adomo Jakšto
54. Jėzau, pas mane ateiki
   ž.Juozo Naujalio
55. Jėzau, Tu dar pasilik su mumis
   L'Arche giesmė, ž. Nijolės Benotienės
56. Kaip elnė trokšta vandens
   
57. Kaip ilgesingai
   m. Fausto Strolios, ž. kun. Stasio Ylos
58. Kančių valandoj
   m. Prano Tamulevičiaus
59. Ką padarėt vienam
   m. Willard F. Jabusch
60. Kėlės Viešpats iš mirties
   
61. Kristaus siela
   m. Luigi Dobici
62. Kristau, Tu garbės karalius
   iš Apeigyno
63. Kristus Atpirkėjas
   
64. Kristus Karalius gimė mums
   m. George Frederic Handel
65. Kryžiau šventas
   lotynų giesmė, ž. kun. Česlovo Kavaliausko
66. Kur augai Tu?
   m. Prano Tamulevičiaus, ž. M. Lacrimos
67. Laimink, Dieve, mūsų surinkimą
   
68. Linksma diena
   m. Juozo Naujalio, ž. Antano Baranausko
69. Linksmą giesmę
   m. Juozo Naujalio
70. Linksmybė mano
   liaudies giesmė
71. Lydėk mūs žingsnį
   m. Fausto Strolios, ž. kun. Stasio Ylos
72. Maldauju, Viešpatie
   m. Jono Tamulionio, ž. Rabindranato Tagorės
73. Marija, Marija
   m. Česlovo Sasnausko, ž. Maironio
74. Mano siela gieda Viešpačiui
   švediška melodija
75. Marija, skaisčiausia Marija
   m. Juliaus Siniaus
76. Marijos vardas
   liaudies giesmė
77. Mergele skaisčioji
   
78. Minios angelų pragydo
   
79. Miršta ant kryžiaus
   XVIIa. lenkų giesmė, m. T. Klonovskio, l.ž. Adomo Jakšto
80. Naują giesmę giedokime
   m. Dan Schutte S.J., ž. Nijolės Benotienės
81. Nepalik manęs, o Viešpatie
   m. Darell McGinn
82. Nor dulkės ir kaitra
   iš Lietuvos
83. O didis Dieve
   m. Fausto Strolios, iš Labuko maldaknygės
84. O geras Jėzau
   m. J.S. Irvine
85. O geras Jėzau, mūsų globėjau
   
86. O Jėzau, amžinoji Tu meilė
   m. ir ž. Benedikto Andriuškos, S.J.
87. O Kristau, dangų atdaryk
   
88. O Marija, motinėle
   m. Aleksandro Kačanausko
89. O ramioji
   m. J. Goss, ž. J.Paliuko
90. O Švenčiausioji
   
91. Pajust kelyje Tavo žvilgsnį
   
92. Palaimintas Viešpats
   m. kun. Benedikto Andriuškos, S.J.
93. Palaimos džiaugsmą neša
   
94. Pasigailėk manęs
   m. Juozo Gaubo, ž.kun. Stasio Ylos
95. Pergalės Kristui
   m. Liudwig van Beethoven, ž. Nijolės Kersnauskaitės
96. Piemenėliams vargdienėliams
   
97. Prabilkit, stygos
   m. ir ž. kun. Teodoro Brazio
98. Prie prakartėlės stoviu
   m. Johann Sebastian Bach
99. Prieš taip didį Sakramentą
   m. Juozo Naujalio
100. Prieš Tavo altorių
   m. Stasio Šimkaus, ž. kun. Kazimiero Urbonavičiaus
101. Pulkim ant kelių
   m. Juozo Naujalio, ž. kun. Antano Strazdelio
102. Ramybė teka
   m. Carey Landry
103. Rasokit, dangūs
   m. Juozo Naujalio
104. Rūpintojėlis
   gauta iš Lietuvos, autorius nežinomas
105. Rytmečio žvaigždė
   
106. Siekite pirma
   m. Karen Lafferty
107. Susikaupė madžiai
   m. Felikso Šilkaičio, ž. M. Lacrimos
108. Sutelk visus
   m. Fausto Strolios, ž. kun. Stasio Ylos
109. Sveika Marija
   
110. Sveikas, Jėzau gimusis
   m. Juozo Naujalio
111. Šešėlis
   m. Carey Landry, ž. Nijolės Benotienės
112. Sveikas, Jėzau kūdikėli
   
113. Šios žemės sūkuriuos
   m. ses. M. Bernadetos Matukaitės, ž. kun. Stasio Ylos
114. Širdie tyli, rami
   
115. Štai jau baigiam auką
   m. Stasio Šimkaus, ž. kun. Kazimiero Urbonavičiaus
116. Šventojo Pranciškaus malda
   m. Sebastian Temple
117. Šventą naktį
   
118. Tave, Dieve, garbinam
   melodija iš "Katholisches Gesangbuch"
119. Tau garbė ir šlovė
   Iš Lietuvos, autorius nežinomas
120. Tavim Pripildyti
   m. Fausto Strolios, ž. kun. Stasio Ylos
121. Teskamba Viešpačiui
   m. Stasio Šimkaus, ž. kun. Kazimiero Urbonavičiaus
122. Tu nebijok
   m. Bob Dufford S.J., ž. Nijolės Benotienės
123. Toks, koks esu
   
124. Tu parodysi man
   m. Marty Haugen, ž. Nijolės Benotienės
125. Tu Viešpats esi
   
126. Tyliąją naktį
   m. Juozo Naujalio, ž. Adomo Jakšto
127. Tyli naktis
   m. Fraz Gruber
128. Už Lietuvą Tėvynę, motiną
   m. Jono Govėdo, ž. Antano Paulavičiaus
129. Uždeki mūsų širdis
   sena 100-ji psalmė(1551), ž. V.Zakaro
130. Viešpatie Jėzau
   
131. Vardu aš pašauksiu
   m. Carey Landry, ž. Nijolės Benotienės
132. Viešpatie paliesk
   
133. Visada gali grįžti
   m. Carey Landry, ž. Nijolės Benotienės
134. Viešpats pakrantėj stovėjo
   
135. Yra vieta
   
136. Žemės kryžkelėje
   iš Lietuvos
137. Ženk iš aukso taurės
   m. Fausto Strolios, ž. iš Lietuvos maldyno
138. Žiūrėki, aušra jau arti
   
139. Žvelk į Viešpaties veidą
   m. H.H. Lemmel, ž. Aldonos Laugalienės
140. Tegul būna garbinamas
   
141. O Dieviškoji Ostija
   
142. Šventas Dieve
   
143. Priš taip Didį Sakramentą
   
144. Garbinkime Švenčiausiąjį
   
145. Garbinkime Dievą
   
146. Šv. Mergelės Marijos litanija
   m. Juozo Naujalio
147. Sveika Marija
   m. Juozo Naujalio, ž. Antano Baranausko