Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis Atgal  Atgal    Giesmės   Įvadas

Prelatas Edmundas Putrimas dėkoja šio giesmyno leidėjams ir sudarytojams leidus patalpinti giesmes Sielovados svetainėje.
Teskamba lietuvi
ška giesmė visuose pasaulio kraštuose.


Toronto Prisikėlimo parapijos
ir
Hamiltono Aušros Vartų parapijos


GIESMYNAS


giesmyną paruošė:
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
Leonas Baziliauskas

pritarė:
Darija Deksnytė

lietuviškus vertimus pritaikė:
Nijolė Benotienė

viršelį sukūrė:
Snaigė Šileikienė

spausdino:
Time Press Litho Ltd.
dalis Danaitis Associates Inc.


© Giesmyno autorinės teisės išversti ir giedoti lietuviškai angliškas giesmes buvo gautos 1995 metais. Perspausdiname su papildymais.
© Giesmynas yra parapijų nuosavybė. Norint giesmyną įsigyti prašomi kreiptis į kleboniją.

 


Įvadas Giesmynui:

“Kas gieda, tas dvigubai meldžias” - yra pasakęs Šv. Augustinas. Nesiimu spręsti ar tai tiesa, tačiau giesmė be jokios abejonės atgaivina sielą, pakelia ją Dievop ir pripildo Šventovę dvasios jėgos. Giesmė mus sujungia, jos ritmas suplaka tarsi viena širdis ir visa bendruomenė yra pakeliama ir nunešama į muzikos pasaulį, kur atpažįstame senolių balsus, tėvynės skambesį ir savo dvasios brolių bei sesių lūkesčius bei viltis. Giesmėje mes išsakome savo džiaugsmą ir skausmą, meldžiame ir Garbiname Viešpatį, išsakome savo vargus, dėkojame už šviesias gyvenimo akimirkas.

Tad tegul šis naujas giesmynas tampa mūsų vadovu vedančiu į tą paslaptingajį giesmių pasaulį, kur susitinka Dievas ir Jo ieškantis žmogus.

2003m. Kun. Juozapas Marija O.F.M.


Mieli Parapijiečiai,

Prisikėlimo parapija su šiuo leidiniu išleidžia jau trečią parapijos giesmyną. Tai reiškia, kad jau daug metų mūsų šventovėje kiekviename suole, lengvai pasiekiama yra giesmių knygelė, kurią tikintieji dažnai vartodami, privertė parapijos vadovybę leisti vis naujesnį, giesmėmis ivairesnį, giesmyną. Ši paskutinė parapijos giesmyno laida, minint parapijos 50-metį, yra išleista taip, kad ilgai laikytų ir nereikėtų greitai jos keisti. Kaip klebonas, noriu paprašyti visų tikinčiųjų, kurie lanko mūsų bažnyčią, naudoti šį giesmyną, giesmės žodžiais melstis ir kilti mintimis į Tą, kuris yra mūsų visų Tvėrėjas ir Atpirkėjas. Šv. Augustino žodžiais aš skatinu visus: “tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai”.

Giedokime Viešpačiui,

T. Augustinas Simanavičius, O.F.M. klebonas 2003


Šio giesmyno trečiąją laidą paruošėm išeivijos gyvenimo ir mūsų parapijų 50 metų sukakčiai paminėti. Tegul šios su-rinktos giesmės skamba mūsų šventovėse, primindamos ką mes išmokome iš savo Tėvų ir ką naujai atradome.

Daug giesmių surinkome iš savo bei rastų ar gautų rankraščių kurių autoriai, deja, yra nežinomi. Tai mūsų pirmtakai, kurie dirbo iš meilės su dideliu pasišventimu. Nuoširdžiai jiems dėkojame ir atsiprašome, kad neturime jų vardų.

Išskirtinai dėkojame Nijolei Benotienei už vertimus ir patarimus, Leonui Baziliauskui už neapsakomai vertingą pa-ruošimo darbą ir Klebonui Augustinui Simanavičiui, O.F.M. bei Klebonui Juozapui Marijai Žukauskui, O.F.M. be kurių pritarimo šis darbas nebūtų įvykęs.

Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus
Į sodrią dainą
Tas nesutirps mirty.
                                V.Mačernis

Per visus šituos mano veiklos ir darbo metus parapijoje, mano Tėvas, a+a Vytautas Skrinskas, buvo su manimi. Savo pavyzdžiu Jis nuo pat mažens man parodė dėl ko verta dirbti. Jo brangiam prisiminimui skiriu šį darbą.

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
 


Giesmyno Mecenatai:

Diakonas Dr.K. ir A.Ambrozaičiai
Z.Augaitienė (vyro a+a Petro Augaičio atminimui)
L.Baziliauskas
A.G.Čiaučionas
D.J.Didžbaliai
A.Z.Dobilai
R.I.Kartavičiai
Dr.R. ir G.Petrauskai (Alfonso ir Birutės Juozapavičių vardu)
Šeima (a+a Vinco Ignaičio 5 mirties metų atminimui)
Time Press Litho Ltd. (a+a Jono Danaičio atminimui)
R.A.Ulbos (solistės a+a Marijos Vilčiauskaitės atminimui)
G.J.Zabieliauskai