Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisPrelato E.J. Putrimo kalėdinis sveikinimas / Msgr. E. J. Putrimas‘s Christmas message

„ŽODIS TAPO KŪNU ir gyveno tarpe mūsų“ (Jono 1;14)


Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai gyvenantys visuose žemynuose bei etninėse žemėse. „Iš Jesės kelmo išaugs atauga, iš jo šaknies išdygs atžala. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia: išminties ir supratimo dvasia, patarimo ir tvirtumo dvasia, pažinimo ir maldingumo dvasia (Iz 11,1).”

Švęsdami Kristaus gimimo iškilmę esame kviečiami pažvelgti į tvartelyje gimusį kūdikėlį Jėzų.

Jėzui, kaip ir kitiems kūdikiams, reikalinga žmogiška pagalba, kad galėtų augti ir bręsti. Dievo galybę spinduliuojantis Jėzus - žodis tapęs kūnu (Jono 1;14) - laimina mus ir primena apie savitarpio pagalbą bei žmogišką trapumą.

Džiaugdamiesi, kad Kūčių vakaras suburia mus visus prie bendro stalo, prisiminkime šiuos ypatingus Lietuvai metus minint jos 100 metu neprikalusomybės atkūrimo jubiliejų ir kai joje lankėsi popiežius Pranciškus. Savo kalboje jaunimui Katedros aikštėje jis sakė, „...prisiminkite savo šaknis...”, „...būkite drąsūs! Sekti Jėzumi – uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia mums pasijausti bendruomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, įpareigoja tarnauti kitiems”.

Reiškiu didelę pagarbą ir padėka kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi remia ir padeda lietuvių katalikų sielovados veiklai užsienyje. Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti Jūsų parapijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose. Visiems Jums linkiu palaimintų Šv. Kalėdų bei džiaugsmingų ateinančių 2019-ųjų metų!

Kristuje,
Prelatas Edmundas J. Putrimas
“THE WORD BECOME FLESH and lived among us” (John 1;14)


Dear Brothers and Sisters in Christ and all Lithuanians living on various continents and ethnic lands, “A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit.

The Spirit of the LORD will rest on him — the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the LORD, (IS 11:1-2).” In celebrating the birth of Christ, we are invited to peer into the stable at the newborn babe, Jesus. Just as other babies, Jesus required humanly help in order to grow and mature. Shining with the glory of God – God’s eternal word became flesh (John 1;14) – Jesus reminds us that God came into our midst, accepted our own human frailty and lived amongst us to ensure our salvation and to teach us to help others.

As we celebrate Kūčias (Christmas Eve) around our family table, let us remember this important 100th anniversary of the restoration of Independence for Lithuania and the visit by Pope Francis. In his speech to the youth gathered in the Cathedral square, he said, “…remember your roots…”, “…be courageous! To follow Jesus is an event that enkindles in us a purpose in life – it allows us to feel a part of a larger community – a community that encourages and leads us, obligating us to help others.”

I express my sincere respect and gratitude for all the priests, members of religious orders, Catechesis teachers and all people who assist the Lithuanian Catholic Apostolate Abroad through their faith and charitable works with and for others.

Thank you all for your prayers, your invitations to visit your parishes, community celebrations and camps and your financial donations,
May God’s blessing be upon you and your families during this Christmas season and throughout 2019.

In Christ,
Msgr. Edmond J. Putrimas

Kunigai „desantininkai“
Milda Vitkutė
Lapkričio 12–14 d. Vilniuje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Europos lietuvių sielovadoje tarnaujantys kunigai susirenka kas dvejus metus. Kaip teigia prelatas Edmundas J. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, „susirenkame pirmiausia kartu pasimelsti, o tada pabendrauti ir pasidalinti iššūkiais“. „Mums šie kunigų susitikimai labais svarbūs, – sako kun. Marius Talutis, – esame broliai, komanda, išsiilgę vienas kito bendrystės. Kai susitinkame, negalime vienas kitu atsidžiaugti.“

Prelatas E. Putrimas pabrėžia, kad emigrantų vyresniajai kartai sunku integruotis, o jų vaikams tai ne problema, bėda, kad dažnai jie su vietine kultūra asimiliuojasi. „Pirmajai imigracinei bangai pastoracija yra būtina, nes integracija žmogų labai išblaško, ypač jei iš Lietuvos išvykstama vien ekonominiais tikslais“, – teigia prelatas.

Kuo lietuvių sielovada skiriasi Norvergijoje, Anglijoje ir Punske? Kviečiame susipažinti su po Europą pasklidusių kunigų „desantininkų“ kasdienybe.
Iš dienraščio BERNARDINAI | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS
Brangūs broliai ir seserys,

Viešpats mums padovanojo ypatingus metus: šventėme Valstybės atkūrimo šimtmetį, minėjome Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimt penktąsias metines ir su džiaugsmu savo krašte sulaukėme popiežiaus Pranciškaus.

Dabar pradedame adventą ir įžengiame į naujuosius liturginius metus. Ko jais tikėtis, kokių darbų imtis? Kasmetinis advento palydovas Jonas Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5). Popiežius Pranciškus Kaune pabrėžė tą pačią mintį: „iš naujo turime savęs klausti: ko Viešpats iš mūsų prašo? Kas tos periferijos, kurioms labiausiai reikia mūsų buvimo, idant ten atneštume Evangelijos šviesą?“

Per daugelį metų tautiečiai atpažino, ko Viešpats iš jų prašė, ir apsisprendė eiti ten, kur sąžinė juos ragino. Jie žinojo, jog rizikuoja, tačiau aukojosi suprasdami, kad yra gėris, pranokstantis asmeninį gėrį, ir nauda, pranokstanti asmeninę naudą. Mūsų didvyrių pavyzdys skatina ir mus, besinaudojančius jų aukos vaisiais, nepasiduoti pagundai susikoncentruoti į save. Būtina priešintis individualizmui, kuris izoliuoja mus nuo kitų, ir galvoti apie kitus, rūpintis mažiausiais ir atstumtaisiais, dažnai net ir savo kasdiene auka. Per šimtą metų nueitas mūsų laisvės kelias ne kartą paliudijo, kad naujas gyvenimas įmanomas tik dėka žmonių pasiryžimo aukotis dėl kito žmogaus ir dėl Dievo. Šventasis Tėvas tai įvardijo homilijoje Kauno Santakoje: „Ten, Vilniuje, Vilnelė plukdo savo vandenis ir netenka vardo įtekėdama į Nerį; čia, Kaune, Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai, kad būtume save dovanojanti Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada, kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.“
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 100-čio šventimas Bostone, JAV - BALTICBOSTON
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvos vyskupų pareiškimas „Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs“
KAD VAIKAI IR ŠEIMOS BŪTŲ SAUGŪS
Jau kuris laikas susirūpinę girdime apie vaikų paėmimus iš šeimų siekiant apsaugoti juos nuo smurto ar nepriežiūros. Visi norime, kad vaikai galėtų augti sveikoje ir saugioje aplinkoje, tačiau taip pat suprantame, jog geram tikslui pasiekti reikia ir tinkamų priemonių.

Pirmiausia ir svarbiausia vaikui palanki bei saugi aplinka yra šeima. Tai Kūrėjo numatyta, laiko patikrinta mažoji visuomenės ląstelė, kurioje ne tik užauga naujoji karta, bet ir tėvai, nuolat bręsdami ir mokydamiesi, vykdo savo kilnų pašaukimą. Tad rūpinimasis vaiku turi apimti ir jo tėvus, turi būti atsižvelgta į tai, kaip intervencijos iš šalies paveiks šeimos narių tarpusavio santykius ir pasitikėjimą vienų kitais. Vaiko paėmimas iš šeimos prieš tėvų valią tėra kraštutinė priemonė, taikytina tik tada, kai nėra jokio kito veiksmingo pasirinkimo.

Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų ugdytojai, o valstybė ir Bažnyčia, švietimo ir kitos institucijos – jų pagalbininkės. Kai šitai pamirštame, jau „atimame“ vaikus iš tėvų, sužeisdami tiek vienus, tiek kitus, o galiausiai – ir pačią visuomenę.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. lapkričio 19-21 d. plenarinį posėdį
2018 11 22
2018 m. lapkričio 19-21 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Jis pakvietė posėdžio dalyvius pasimelsti už Šventąjį Tėvą, dėkojant Dievui už Popiežiaus vizitą ir prašant Viešpaties malonių jo tarnystei.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Prisikėlimo parapijai Toronte 65-eri - Šeimos šventė
Šiais metais Toronto prisikėlimo parapija švenčia 65-metį. Vienas iš šio jubiliejaus renginių - Šeimos šventė įvyko lapkričio 11 dieną. Iškilmingose mišiose skambėjo kanklių muzika, vaikų ir Volungės chorų giesmės. O po mišių visi susirinko pasivaišinti suneštinėmis vaišėmis, paklausyti vaikų choro atliekamų dainelių ir dar kartą prisiminti parapijos istoriją bežiūrint A. Kaknevičiaus susukto filmo.


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kitame pasaulio krašte: Urugvajaus lietuviai mini Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

Spalio 5 – 14 dienomis Montevidėjuje vyko Urugvajaus lietuvių organizuojami renginiai, skirti Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.

Lietuvos garbės konsulatas Urugvajuje bei Urugvajaus lietuvių kultūros draugija valstybės atkūrimo šimtmečio proga suorganizavo keletą renginių, kurie ne tik sutelkė čia gyvenančius lietuvius, bet taip pat miesto gyventojus supažindino su vietinės bendruomenės veikla bei Lietuvos istorija, kultūra ir papročiais. Renginių ciklas prasidėjo spalio 5 dieną su lietuviškos virtuvės pristatymu ir degustacija, kurios metu susirinkusieji galėjo paskanauti šaltibarščių, kugelio, bulvinių blynų bei vakaro pabaigai patiektu desertu – skruzdėlynu. Virtuvėje darbavosi bendruomenės narė ir profesionali virtuvės šefė Virna Vilimavicius su kulinarijos mokyklos mokiniais bei Lietuvos garbės konsulė Urugvajuje Cecilia Hernandez Svobas.

Spalio 11 dieną Urugvajaus užsienio reikalų ministerijoje buvo surengti du svarbūs renginiai. Vakaras prasidėjo nuo dailininko Urugvajaus lietuvio Gabriel Vuljevo sukurto pašto ženklo, išleisto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, pristatymu. Ceremonijoje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos garbės konsulė Cecilia Hernandez Svobas, Urugvajaus pašto prezidentė Solange Moreira, generalinis kultūros vicedirektorius užsienio reikalų ministerijoje Nestor Rosa, Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura Tupe, Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos sekretorius Alberto Kaluževičius, prelatas Edmundas Putrimas.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Trumpa istorija apie Urugvajaus lietuvius

Nors migracijos duomenys nėra tikslios, į Urugvajų atvyko nuo 10 iki 15 tūkstančių lietuvių. Pirmieji migracijos įrašai prasideda 1923 metais, nors žinoma, kad lietuviai atvažiavo jau 1917 metais iš JAV.

Kelionių agentūros Lietuvoje siūlydavo bilietus nuo 1000 iki 1200 litų (100-120 dolerių), o kelionė laivu trukdavo nuo 35 iki 40 dienų. Dauguma išvykstančių būdavo ūkininkai, namų šeimininkės ir amatininkai. Jie migruodavo dėl darbo stokos, krizių ūkiuose ar šeimos žemės skirstymo, tačiau jų tarpe pasitaikydavo ir jaunų žmonių, norinčių pažinti pasaulį. Kai kurie atvykdavo čia norint išvengti problemų su teisėsauga ar skurdo, dalis baiminosi dėl galimo karo.

Didžioji dalis emigravo tarp 1926 ir 1930 m. Po antrojo pasaulinio karo atvyko ne daugiau kaip 20 žmonių. Atvykę lietuviai pirmiausiai apsistodavo „imigrantų“ viešbutyje kol įsikurdavo ir susirasdavo darbą. Kambariuose stovėdavo lovos be čiužinių, kuriuos tautiečiai pasigamindavo iš senų laikraščių. Maisto racionas taip pat buvo prastas – čia jie dažniausiai gaudavo makaronų sriubos, šiek tiek duonos bei kavos su pienu. Pasakojama, kad lietuviai pasikeisdami gyvendavo trečiame viešbučio aukšte, kur jų skaičius siekdavo iki 50.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Urugvajuje pristatytas naujas pašto ženklas skirtas Lietuvos 100-mečiui
PAŠTO ŽENKLO PRISTATYMAS

Aš labai susijaudinau išgirdęs, kai Urugvajaus lietuvių bendruomenės atstovas kviečiamas pristatyti naują pašto ženklą, kurį tądien išleido nacionalinio Urugvajaus pašto skyrius norėdamas pagerbti Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Aš šoktelėjau nuo kėdės, iškėliau ranką aukštyn ir sušukau: „Aš!“. Tuo momentu persikėliau į vaikystę ir pagalvojau apie du labai svarbius dalykus: filateliją ir draugystę.

Nuo vaikystės buvau filatelijos megėjas – ieškodavau, pirkdavau ir prašydavau pašto ženklų, taip pat lankiau pašto ženklų kolekcionierių klubą centrinio pašto pastate. Filatelija man padėjo sužinoti daug naujo ir galbūt tai nuskambės keistai, tačiau tai man kėlė daug jausmų ir emocijų. Po kurio laiko savo kolekciją pradėjau orientuoti į lietuviškus ženklus. Prie jos kūrimo stipriai prisidėjo lietuvis filatelistas, pon. Vytautas Dorelis, buvęs Urugvajaus lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Per savo gyvenimą esu matęs daugybę Urugvajaus pašto ženklų, bet niekada nebūčiau pagalvojęs, kad vienas iš jų bus skirtas Lietuvai. Šioje vietoje svarbu paminėti antrą dalyką, apie kurį daug galvojau – draugystę. Paveikslo, kurį šiandien matome ant pašto ženklo, autorius yra Gabriel Vuljevas, Urugvajaus lietuvis. Jis man vis dar yra tas mažas berniukas, draugas ir kaimynas, su kuriuo vaikščiodavome vienas pas kitą į svečius, žaisdavome, žvejodavome ir leidome aitvarus. Labai malonu, kad Lietuvai skirtas pašto ženklas, apie kurį niekada negalėjau pagalvoti, vaizduoja draugo meną. Ačiū tau, Gabriel, už įkvėpimą.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATO INFORMACINIS PRANEŠIMAS
2018 10 05
Prieš kiek daugiau nei savaitę pilnomis dėkingumo širdimis išlydėjome Šventąjį Tėvą Pranciškų, aplankiusį Lietuvą ir kitas dvi Baltijos šalis. Popiežiaus aukotos šv. Mišios, įvairių renginių metu ištarti jo žodžiai, drąsinanti šypsena ne tik paliko gilų įspūdį kiekvieno tikinčiojo bei geros valios žmogaus širdyje, bet ir įrašė naują, unikalią eilutę į Lietuvos istoriją.

Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius sekmadienį, spalio 21 d., rinktis vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse į šv. Mišias, kurių metu bus dėkojama už apaštališkojo vizito metu gautas malones. Informacija apie tikslesnį iškilmių laiką ir vietą jau greitai pasirodys vyskupijų internetinėse svetainėse.

Padėkoti Šventajam Tėvui bus galimybė ir Romoje. Lapkričio 28–29 d. Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija švęs savo įkūrimo 70-metį. Tomis pat dienomis visi Lietuvos ganytojai drauge su kolegijos rektoriumi, dabar ten studijuojančiais ir anksčiau studijavusiais kunigais susiburs, kad padėkotų Šventajam Tėvui už jo vizitą Lietuvoje. Lapkričio 28 d. yra numatyta audiencija su Popiežiumi Pranciškumi, o lapkričio 29 d. Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje