Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisXXII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas San Paule
Sausio 23-27 dienomis Brazilijoje vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvavo užsienio lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Vokietijos ir Kanados. Renginyje dalyvavo ir Brazilijos bei Urugvajaus lietuvių bendruomenių praktikantai, atvykę iš Lietuvos.

Sausio 23 d. Suvažiavimas prasidėjo atidarymo švente, kurios metu sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos generalinė konsulė San Paule Laura Tupė, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas ir Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Laima Zizas.
Prelato E.J.Putrimo nuotraukos | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Jėzuitų Misijai Lietuvoje 450 m. Jubiliejinių metų šventė - Lemont, IL, JAV - 2019 vasario 3
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI. S A U S I S : TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ – Ar Bažnyčia nori / gali atsinaujinti?


Sausio mėnesio medžiaga Kauno archivyskupijos tinklalapyje
Kauno archivyskupijos tinklalapio | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI. Kauno Arkivyskupo Liongino Virbalo laiškas
2019 m. sausio 10 d.
Laiškas kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems metams


Brangūs kunigai, mieli tikintieji,
pradedame naujus Viešpaties mums duodamus metus. Kiekviena jų diena pateiks daugybę galimybių ir pasiūlymų. Evangelija mus skatina naudoti šį laiką, kad jis artintų prie Dievo ir žmonių.

Praėję metai išsiskyrė popiežiaus Pranciškaus apsilankymu Lietuvoje. Keliavome ne tik jo pamatyti, bet ir melstis kartu. Tačiau to neužtenka. Tik kai priimsime Šventojo Tėvo paskatinimus, kai jo žodžiai taps mūsų vidiniu turtu, šis apsilankymas duos gausių vaisių. Todėl verta grįžti prie jo išsakytų minčių, gilintis į jo mokymą.

2018-aisiais vėl buvome susirinkę į Kauno arkivyskupijos simpoziumą. Jis apibendrino praėjusių dvejų metų patirtis. Per tą laiką dekanatuose ir arkivyskupijos centruose įvyko daug susitikimų su kunigais ir parapijų pastoracinių tarybų nariais. Siekėme padėti, kad šios tarybos būtų aktyvios ir realiai veiktų parapijose. Nuo parapijiečių bendro darbo su klebonu, atsakomybės prisiėmimo už parapijos gyvenimą ir noro dalytis savo tikėjimu su kitais priklausys mūsų bendruomenių ateitis.

Šiais metais kviečiu savitai keliauti su popiežiumi Pranciškumi. Tai sielovados pasiūlymas, kuris duos puikią progą labiau įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus tiek Lietuvoje, tiek ir kitur aptartus reikšmingus tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimus, juos susieti su mūsų gyvenimo aktualijomis, svarstyti, ką toliau turėtume daryti.
Kauno arkivyskupijos svetainės | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. sausio 8 d. plenarinį posėdį
2019 01 09
2019 m. sausio 8 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su šv. Tėvu ženklas.

Lietuva gyvai prisimena šv. Tėvo Pranciškaus vizitą į mūsų šalį praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Norima permąstyti ir įgyvendinti vizito metu Popiežiaus išsakytas mintis bei palinkėjimus, tad gimsta įvairios iniciatyvos, padedančios įgyvendinti šį norą. Vienas iš įgyvendintų sumanymų - arkivysk. L. Virbalo ganytojams pristatyta pastoracinė iniciatyva Keliauti su Popiežiumi. Tai – dvylika trumpų vaizdo medžiagos rinkinėlių, iliustruojančių šv. Tėvo kelionę Lietuvoje. Susidomėjimą sukėlusios iniciatyvos Keliauti su Popiežiumi medžiagą jau greitai bus galima išvysti ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų interneto svetainėse.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvos Televizija: A.Saulaičio parodoje - lietuvių misionierystės ženklai
Vilniuje, bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda, kurioje eksponuojama kunigo Antano Saulaičio kolekcijos dalis liūdijanti jo ir kitų lietuvių misionierystės istoriją.

Žiūrėkite Lietuvos televizijos reportažą apie šią įdomią parodą
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

M. Starkaus filmo „Mulai“ herojus prelatas E. Putrimas: lietuviai, kalintys Pietų Amerikoje – visiškai vieni
Jurgita Jačėnaitė

Lietuvos kino teatruose rodomas žurnalisto ir keliautojo Martyno Starkaus režisuotas dokumentinis filmas „Mulai“ (Lietuva, 2018 m.) apie Peru kalinčius lietuvius, nuteistus už narkotikų gabenimą. Pasak režisieriaus, jam maloniausia, kad filmas žmonėms patinka, kad jie eina į jį. „To mes ir siekėme – kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų, – teigė M. Starkus. – Kita vertus, mes nemoralizuojame – mes rodome. Žmonės tegul patys sprendžia, juk jie nėra kvaili, supranta, kas gali nutikti už tokius sprendimus. Edukacijos šiame filme daug, mes ir to siekėme. Dokumentika dažnai moko, o kam kas artimiau – tas tai ir pasiima.“

Filmas pasakoja dramatišką trijų jaunų žmonių: Ginto, Ruslano ir Airos, atsidūrusių Peru kalėjimų kamerose už bandymą gabenti narkotikus, istoriją. Šalimais šių istorijų – šiuo metu Toronte, Kanadoje, gyvenančio prelato EDMUNDO PUTRIMO daugelį metų besitęsianti misija – lankyti už grotų atsidūrusius, daugiausia Pietų Amerikoje kalinčius nelaimėlius. Filme kunigas – ne tik tarpininkas tarp kalinių ir režisieriaus, filmavimo komandos, bet ir tarp nuteistųjų ir jų artimųjų, tarp Peru ir Lietuvos institucijų.
Iš dienraščio BERNARDINAI | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kunigai „desantininkai“
Milda Vitkutė
Lapkričio 12–14 d. Vilniuje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Europos lietuvių sielovadoje tarnaujantys kunigai susirenka kas dvejus metus. Kaip teigia prelatas Edmundas J. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, „susirenkame pirmiausia kartu pasimelsti, o tada pabendrauti ir pasidalinti iššūkiais“. „Mums šie kunigų susitikimai labais svarbūs, – sako kun. Marius Talutis, – esame broliai, komanda, išsiilgę vienas kito bendrystės. Kai susitinkame, negalime vienas kitu atsidžiaugti.“

Prelatas E. Putrimas pabrėžia, kad emigrantų vyresniajai kartai sunku integruotis, o jų vaikams tai ne problema, bėda, kad dažnai jie su vietine kultūra asimiliuojasi. „Pirmajai imigracinei bangai pastoracija yra būtina, nes integracija žmogų labai išblaško, ypač jei iš Lietuvos išvykstama vien ekonominiais tikslais“, – teigia prelatas.

Kuo lietuvių sielovada skiriasi Norvergijoje, Anglijoje ir Punske? Kviečiame susipažinti su po Europą pasklidusių kunigų „desantininkų“ kasdienybe.
Iš dienraščio BERNARDINAI | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS
Brangūs broliai ir seserys,

Viešpats mums padovanojo ypatingus metus: šventėme Valstybės atkūrimo šimtmetį, minėjome Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimt penktąsias metines ir su džiaugsmu savo krašte sulaukėme popiežiaus Pranciškaus.

Dabar pradedame adventą ir įžengiame į naujuosius liturginius metus. Ko jais tikėtis, kokių darbų imtis? Kasmetinis advento palydovas Jonas Krikštytojas kviečia: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kreivi takai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 4–5). Popiežius Pranciškus Kaune pabrėžė tą pačią mintį: „iš naujo turime savęs klausti: ko Viešpats iš mūsų prašo? Kas tos periferijos, kurioms labiausiai reikia mūsų buvimo, idant ten atneštume Evangelijos šviesą?“

Per daugelį metų tautiečiai atpažino, ko Viešpats iš jų prašė, ir apsisprendė eiti ten, kur sąžinė juos ragino. Jie žinojo, jog rizikuoja, tačiau aukojosi suprasdami, kad yra gėris, pranokstantis asmeninį gėrį, ir nauda, pranokstanti asmeninę naudą. Mūsų didvyrių pavyzdys skatina ir mus, besinaudojančius jų aukos vaisiais, nepasiduoti pagundai susikoncentruoti į save. Būtina priešintis individualizmui, kuris izoliuoja mus nuo kitų, ir galvoti apie kitus, rūpintis mažiausiais ir atstumtaisiais, dažnai net ir savo kasdiene auka. Per šimtą metų nueitas mūsų laisvės kelias ne kartą paliudijo, kad naujas gyvenimas įmanomas tik dėka žmonių pasiryžimo aukotis dėl kito žmogaus ir dėl Dievo. Šventasis Tėvas tai įvardijo homilijoje Kauno Santakoje: „Ten, Vilniuje, Vilnelė plukdo savo vandenis ir netenka vardo įtekėdama į Nerį; čia, Kaune, Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai, kad būtume save dovanojanti Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada, kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.“
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 100-čio šventimas Bostone, JAV - BALTICBOSTON
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje