Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisŽmonių prekyba: Buvau priversta paleistuvauti
Eva - ne tikras jos vardas - išgyveno prekybos žmonėmis košmarą.

Ji buvo atgabenta iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę prižadėjus darbą aukle, bet buvo priversta užsiimti paleistuvyste.

Pažiūrėkite šį BBC televizijos reportažą (anglų kalba)
BBC News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos Ateitininkų renginiai, stovyklos, savaitgaliai

· liepos 3 d. iki 7 d. (nuo antradienio – šeštadienio): Sendraugiu šeimų stovykla Dainavoje

Info: sendraugiai2@gmail.com

· liepos 15-22 dienomis: JAS stovykla Dainavoje
Informacija: http://www.ateitis.org/jas; Jas@ateitis.org

· liepos 7-8 dienomis Ateitininkų federacijos sąskrydis 2018. Įkvėpti ateities! Berčiūnuose (LIETUVOJE)

Info: http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-federacijos-saskrydis/; 100@ateitis.lt

· liepos 8–12 dienomis –> MAS Keliaujanti stovykla/Žygis „Pasūdyk Lietuvą“ po Aukštaitiją (LIETUVOJE)

Informacija: http://www.ateitis.lt/naujienos/zygis-pasudyk-lietuva-po-aukstaitija/

Daugiau informacijos: www.ateitis.org; www.ateitis.lt; www.draugas.org "kalendorius"

| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kviečia į katalikiškas universitetines studijas!
BAKALAURO PROGRAMOS:

- Religijos pedagogika (ugdymo mokslų bakalauras ir pedagogo kvalifikacija, 4 m.)
- Katalikų teologija (teologijos bakalauras, 5 m.)

Studijuojant šiose programose galėsite nemokamai įgyti GRETUTINĘ SPECIALYBĘ. Ją galėsite išsirinkti iš daugiau nei 40 universiteto siūlomų programų sąrašo. Gretutinė specialybė neprivaloma. Tai – laisvai pasirenkama galimybė.

MAGISTRO PROGRAMOS:

- Religinis švietimas (religijos mokslų magistras, 1,5 m.)
- Šeimotyra (edukologijos magistras, 1,5 m.)
- Pastoracinė teologija (teologijos licencijatas, 2 m. Tik baigusiems Katalikų teologijos bakalauro studijas)

Pilnas kreipimasis
VDU Katalikų teologijos fakulteto video | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

BAŽNYČIA – UŽ MOTERŲ PRIGIMTINES TEISES - Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos
Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų skaičiaus, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Palaikome ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.

Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Nors jų lytys skirtingos, vyro ir moters lygybė įrašyta pačioje prigimtyje: žmogus yra asmuo, ir tai lygiai galioja vyrui ir moteriai: abu yra sukurti pagal asmeniško Dievo paveikslą ir panašumą. Jie lygūs bendrakeleiviai, dalinasi vienoda atsakomybe, kiekvienas, naudodamasis savitomis dovanomis ir gabumais, kuria pasaulį, visuomenę bei jų ateitį.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. birželio 12 d. plenarinį posėdį
2018 06 13


2018 m. birželio 12 dieną Telšiuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Ruošiantis rugsėjo 22-23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštalinei kelionei į Lietuvą, Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius-organizacinius pasiruošimo šiam vizitui aspektus. Pristatyta savanorių, talkinsiančių šio vizito renginių metu, registracijos eiga, aptartos informacijos apie Šv. Tėvo lankymąsi sklaidos galimybės, kiti vizito organizacijos klausimai.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

INFORMACIJA APIE PAL. TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMĄ LIETUVOS VYSKUPIJOSE
2018 m. gegužės 21 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija išleido dekretą, kuriuo visose Lietuvos vyskupijose kasmet birželio 14 dieną leidžiamas palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laisvas minėjimas. Kitu tos pačios kongregacijos dekretu, išleistu šių metų gegužės 24 d., Kaišiadorių vyskupijoje leista palaimintąjį Teofilių Matulionį kasmet birželio 14 d. minėti privalomo minėjimo tvarka.

Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju 2017 m. birželio 25 d. iškilmingos ceremonijos Vilniuje, Katedros aikštėje, metu.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas
2018 m. gegužės 30 d.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gegužės 15-17 d. plenarinį posėdį
2018 05 18

2018 m. gegužės 15-17 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus kalbėjo apie ganytojo vaidmenį ir savybes, kurias savo mokyme dažnai primena Popiežius Pranciškus, apie vyskupų kolegialumo puoselėjimą.
Pasirengimo popiežiaus vizitui gairės (PDF formoje) | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija apie pasirengimą popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą
Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu.

Gaires sudaro konkretūs pasiūlymai tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms. Pvz., skiltyje „Pažink“ patariama perskaityti bent vieną popiežiaus Pranciškaus dokumentą ar knygą (gegužės 13 d. švenčiama pasaulinė komunikavimo priemonių diena, kurios proga popiežius parašė laišką apie „Fake news“) arba leistis į piligrimystę šv. Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje, gilinantis į jo tuomet sakytas kalbas.

Žmonės kviečiami melstis už popiežių Pranciškų ir jo maldos intencijomis, kurios skelbiamos kiekvieną mėnesį specialia vaizdo žinia. Siūloma surinkti maldos intencijas iš savo aplinkos žmonių, kurie negalės dalyvauti šv. Mišiose su popiežiumi, jomis melstis prieš popiežiaus apsilankymą ir šv. Mišių su Šventuoju Tėvu metu.
Pasirengimo popiežiaus vizitui gairės (PDF formoje) | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

SAAK Toronto 2018 Toronto 6 d.
„Šiaurės Amerikos Ateitininkų Kalbos"- tai šios konferencijos pavadinimas. Ji sukvietė į Toronta ateitininkus ir svečius pasiklausyti labai įdomiu pokalbių, kuriuos parengė jauni lietuviai profesionalai, išsibarstę po visą Šiaurės Ameriką ir atsiekė daug savo darbo srityse. Buvome sužavėti ne tik jų profesiniais gabumais, bet ir kiekvieno kalbetojo gera lietuviška kalba. Pasižiūrėkite ir vaizdo irašus iš Muzikos vakaro prieš konferenciją bei mišių Prisikėlimo parapijoje Toronte. Paspauskite ant rodyklės nuotraukos viduryje, kad pamatytumete tas video akimirkas.

Mano slaptazodis yra Kaunas

Remigijus


Šio renginio nuotraukos
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Gieda „Gintarėliai“ ir Prisikėlimo parapijos vaikų chorai - Balanžio 29 d. mišios
Sekmadienį Prisikėlimo parapijoje Toronte gražiai skambėjo giesmė. Giedojo „Gintarėliai“ ir Prisikėlimo parapijos vaikų chorai. Ačiū vadovėms - Deimantei, Danai, Danguolei ir visiems vaikučiams.

Čia kelios nuotraukėlės iš mišių.


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje