Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisWorking to End Human Trafficking (Darbas kad užbaigti prekybą žmonėmis) - anglų kalba
Tuesday, June 4, 2019

Straipsnio santrauka lietuvių kalboje:
Straipsnis aprašo Prelato Edmundo Putrimo veiką kad sustabdyti prekybą žmonėmis. Prelatas, dalyvaudamas Šventos Mortos grupės judėjime, stengiasi skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pasekmes ir apie tuos žmones kurie pakliūna į prekybos žmonėmis pinkles. Kaip vienas iš šios veiklos žingsnių, neseniai buvo sukurtas dokumentinis filmas Mulai, kur Prelatas Putrimas lanko Peru įkalintus lietuvius - prekybos narkotikais aukas.

Msgr. Edmond Putrimas, Associate Pastor at Resurrection of Our Lord Parish in Etobicoke, Ont., has been part of a Vatican commission studying human trafficking over the past five years. During that time, he has been working closely with the Archdiocese of Vancouver to help raise awareness of the issue. He’s now setting his sights on helping to educate parishioners in the Archdiocese of Toronto. Below, he shares his journey to date.

My awareness of human trafficking began seven years ago when I was invited to the Vatican by the Archdiocese of Westminster (London, UK). As the Lithuanian Bishops’ Conference delegate for Lithuanian Catholics abroad, I had a desire to learn about the increasing number of Lithuanian human trafficking victims in London and other regions in the United Kingdom.

Shortly after this invitation, with the blessing of Pope Francis, Archbishop of Westminster Cardinal Vincent Nichols began an anti-human trafficking movement called the Santa Marta Group.
Toronto archivyskupijos interneto svetainės | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vilties bėgimas Toronte Švento Pranciškaus onkologijos centrui Klaipėdoje paremti


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties
Didžiai gerbiamam Gintarui Grušui
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui

Šventasis Tėvas nuliūdo, sužinojęs apie vyskupo Pauliaus Antano Baltakio mirtį, ir reiškia savo nuoširdžią užuojautą visiems, gedintiems dėl velionio vyskupo mirties.

Jo Šventenybė, dėkinga vyskupui Baltakiui už ilgametę kunigiškąją ir vyskupiškąją tarnystę, ypatingai už lietuvių katalikų, gyvenančių už savo šalies ribų, dvasinį lydėjimą, paveda velionio sielą gailestingajai Dangiškojo Tėvo meilei.

Visiems dalyvaujantiesiems krikščioniškųjų laidotuvių Mišiose Popiežius Pranciškus nuoširdžiai suteikia savo Apaštalinį Palaiminimą kaip ramybės ir paguodos Viešpatyje Jėzuje ženklą.

Kardinolas Pietro Parolin
Valstybės sekretorius
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį
2019 05 17
2019 m. gegužės 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į susitikimą taip pat atvyko Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis kun. Christopher T. Washington.

Vyskupai posėdį pradėjo šv. Mišiomis ir malda už Velykų sekmadienį Šri Lankoje teroristinių atakų metu nužudytus žmones. Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius melstis už persekiojamus krikščionis, kad jie galėtų netrukdomi išpažinti savo tikėjimą.

Kaip žinome, Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Jo koordinatorius Lietuvoje kun. A. Barelli SDB pristatė misijų mėnesio organizacinius aspektus ir kalendorių. Spalio 1 d. 12 val., minint misijų globėją šv. Teresę iš Lisieux, Ypatingasis misijų mėnuo Lietuvoje prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje, kurias aukos visi Lietuvos vyskupai. Į šią iškimę ypač kviečiami Gyvojo rožinio brolijų nariai bei katalikiškų mokyklų mokytojai ir moksleiviai.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2019 m.)
Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado
Brangūs broliai ir seserys!

Praėjusiais metais spalio mėnesį intensyviai ir vaisingai išgyvenome jaunimui skirtą Sinodą, o Panamoje neseniai šventėme 34-ąją Pasaulio jaunimo dieną. Tie du svarbūs įvykiai leido Bažnyčiai įsiklausyti į Šventosios Dvasios balsą, taip pat į jaunų žmonių gyvenimą, jų klausimus, juos varginančius sunkumus ir jų puoselėjamas viltis.

Remdamasis tuo, kuo dalijausi su jaunais žmonėmis Panamoje, šią Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną noriu apmąstyti, kaip Viešpaties pašaukimas daro mus pažado nešėjais ir tuo pačiu metu reikalauja iš mūsų drąsos rizikuoti drauge su Juo ir dėl Jo. Norėčiau trumpai aptarti tuos du aspektus – pažado ir rizikos, – drauge su jumis apmąstydamas evangelinę sceną, kur pasakojama apie pirmųjų mokinių pašaukimą prie Galilėjos ežero (Mk 1, 16–20).

Dvi brolių poros – Simonas ir Andriejus bei Jokūbas ir Jonas – atlieka savo kasdienį žvejų darbą. Ši sunki profesija išmokė juos pažinti gamtos dėsnius, kurie kartais tapdavo iššūkiu pučiant priešingam vėjui ar bangoms blaškant valtį. Kartais už vargą atlygindavo gausus žūklės laimikis, o kartais visos nakties triūso nepakakdavo, kad tinklai būtų pilni, ir jiems tekdavo grįžti į krantą nuvargusiems ir nusiminusiems.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Atvelykio šventė šv. Anrėjaus bažnyčioje Dubline (Airija)
Šiu metų balandžio 28 d. šventėme Atvelykio šventę - Dievo Gailestingumo sekmadienį. Airijos lietuvių katalikų sielovados centas jau nuo 2005 m. Šv. Velykų glaudžiasi Dubline prie Šv. Andriejaus bažnyčios, Westland Row. Per tą laiką lietuvių sielovados veikla išsiplėtojo po visą Airiją: nuo pietinio Cork‘o iki Š. Airijos Dungannon m.; nuo Dublino rytinėje pakrantėje iki Galway m. vakarinėje pakrantėje. Per tiek metų keliaujant po Airiją buvo pastebėta, kad pirmojo orginalaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris kabo Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje, kopijos kabo tik po Airijos katedrų skliautais. Kitos bažnyčios, tame tarpe Dubline Šv. Andriejaus bažnyčia, kurioje glaudžiasi lietuvių sielovada kabo lenkų išeivių išpopuliarintas, deja, tik iš atminties tapytas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas. Po ilgų metų pokalbių ir derybų, pagaliau gavus vietos parapijos administratoriaus prelato Enda Cunningham ir parapijos tarybos pritarimą, šių metų Atvelykio sekmadienį Šv. Andriejaus bažnyčioje, Westland Row, Dublin 2 iškilmingai buvo pakabinta orginaliojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kopija. Nutarta daryti bendras šv. Mišias su airiais, kurias anglų kalba aukojo kunigas Egidijus Arnašius. Šv.Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasadorius Egidijus Meilūnas. Pamokslą išklausę susidomėję airiai po mišių reiškė nuoširdžią nuostabą, kad jie iki šiol nežinojo paveikslo sukūrimo istorijos, ir ne vienas išreiškė viltį ir norą aplankyti Vilnių, susipažinti iš arčiau su šv. Faustinos gyvenimu ir pamatyti bei pasimelsti prie pirmojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo. Abi Pirmojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kopijas Airijos lietuvių sielovadai padovanojo Dievo Gailestingumo šventovė Vilniuje. Už šią dovaną didelį dėkingumą reiškia Airijos lietuviai ir vietos parapijų airiai.

Nuotraukoje iš kairės: Kun. Egidijus Arnašius, prelatas parapijos administratorius Enda Cunningham, Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas.
Lietuvių katalikų misija Airijoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvių apaštalavimo misijos (pietų Bostone, JAV) balandžio mėnesio žiniaraštis
Velykos jau netoli. Šio mėnesio biuletenyje mes apžvelgsime lietuviškas velykų tradicijas - verbas ("palms") ir margučius (colored eggs)

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, Kauno archivyskupas emeritus, švęs šventas mišias balandžio 7 dieną.
Brolis Aurelijus Gricius iš pranciškonų vienuolyno Kennebunk, ME atnašaus šventas mišias Velykų rytą.
Taip pat šiame leidinyje skaitykite apie Knights of Lithuanian. Po 104 veiklos metų ši organizacija nutarė užsidaryti.

Daiva Navickas
Lithuanian Apostolate
Executive Assistant

Balandžio mėnesio žiniaraštis | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pranešimas spaudai
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Valdyba atsiliepiant į besikeičiančius iššūkius remti lietuvišką katalikišką veiklą per projektus Lietuvoje ir išeivijoje, paskyrė buvusią Direktorių Valdybos narę Jūratę Žukauskienę iš New York’o į „Generalinės Direktorės“ pareigas. Liekame dėkingi Josephinai Senken ir Salvijui Kungiui už jų ilgametį pasiaukojantį darbą Religinės Šalpos raštinės administracijos darbuose.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa per 57 metus ir toliau įgyvendina savo misiją dalindama surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms kuriems labiausiai reikia paramos. Mes remiame katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Esame dėkingi visiems kurie remiate Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą ir kviečiame jus jungtis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Prelatas Edmundas Putrimas, LKRŠ Direktorių Valdybos pirmininkas
www.lkrsalpa.org | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

2019 kovo 21 d. kunigų vienybės posėdis Čikagoje ir Seselių Kazimieriecių vienuolyne
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kelias į pasaulio kraštą – mes švenčiame kartu su Lietuva!!! Kelionė šv. Jokūbo keliu Ispanijoje.
„Atverkime savo širdis žygiuodami Šv. Jokūbo keliu!“ - sako prelatas E. Putrimas.

Jokūbo kelias arba Camino de Santiago - tai kelias, kuriuo piligrimai keliauja į Santjago de Kompostela miestą Ispanijoje, kur įspūdingoje katedroje ilsisi šv. Jokūbo palaikai. Jokūbo kapas yra piligrimystės tikslas, tačiau kai kurie keliautojai dar keliauja apie 100 km iki Finisterės, kuri iki Amerikos atradimo, buvo žemės kraštas, kad pasiimtų iš jūros piligrimystės įrodymą - kriauklę.

Kelionė dėl savęs, su savimi ir į save. Nuo pasienio iki Atlanto vandenyno, nuo didingųjų Pirėnų iki vaiduokliškų Galicijos miškų. Keliauji aukštyn žemyn kalnais ir kalvelėm, laukais ir gojais, per apleistus kaimus ir ištaigingus, viduramžiais dvelkiančius šiaurinės Ispanijos miestus. Didžiulis srautas piligrimų,kuriuos sutinki kiekvieną dieną, ir kurie tiki, kad šis kelias pakeis jų gyvenimą

Toks tas viliojantis kelias, kuriuo jau ketvirtus metus Ispanijos lietuvių bendruomenė kartu su LR Ambasada Ispanijoje žygiuoja simbolinę atkarpą,paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, ir visus tautiečius, kurie kovojo ir žuvo už ją. Tikime, kad žygiuodami šiuo keliu ne tik garsiname savo gimtosios šalies vardą, bet ir prisidedame prie jos šviesesnės ateities.

Kiekvienas žygis savotiškas ir išskirtinis, bet net ir dargana nesugadina tos pakilios nuotaikos, kuri vyrauja Jokūbo kelyje. Pernai žygiavome drauge su LR Seimo nare Gintare Skaiste bei URM departamento direktoriumi Marijumi Gudynu.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje