Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisSveikinimas

Didž. Gerbiamas Jūsų Eminencija, Arkivyskupe S. Tamkevičiau, SJ

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos vardu sveikiname Jus Popiežiaus Pranciškaus skirtu Kardinolo titulu.

Tai yra pripažinimas Jūsų ir lietuvių tautos ryžto per visas okupacijas, kovoti už religinę laisvę, gerbiant Dievo žodį ir Bažnyčios tradicijas bei lietuvių tautos siekius tapti nepriklausoma valstybe.

Malonu, kad daug metų LKRŠalpa galėjo paremti Jūsų, disidentų veiklą, “Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos” spausdinimą ir platinimą, bažnyčios pogrindinę veiklą per vieną iš sunkiausių Lietuvos istorijos laikotarpių.

Telaimina Dievas Jūsų tolimesnius gyvenimo žingsnius dirbant Kristaus, Jo bažnyčios bei tėvynės Lietuvos labui!

Su Pagarba,
LKRŠalpos prezidentas

Prelatas Edmundas Putrimas

Kreipimasis

Kreipiamės į Jus Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos, kuriai vadovauja vyskupas Darius Trijonis, vardu ir norime pakviesti dalyvauti tradiciniame, autentiškame renginyje - Lietuvos jaunimo dienos, kuris vyks 2020 metų birželio 26-28 d. Šiauliuose bei Kryžių kalne.

Šis renginys siejasi su Pasaulio jaunimo dienomis, kurias iniciavo Šventasis Popiežius Jonas Paulius II, Lietuvoje jis vyks jau IX-ąjį kartą.

Kartu su Lietuvos jaunimo centrais organizuodami šį renginį, norime išskirtinai kreiptis į užsienio lietuvių bendruomenes, jaunimo organizacijas ir pakviesti Jus dalyvauti tikėjimo šventėje bei aplankyti visiems brangią Lietuvą.

Informacijos apie LJD 2020 atnaujinimai- www.jaunimodienos.lt

Daugiau informacijos rasite ČIA

Pagarbiai,
Agnė Grigaitytė
Lietuvos jaunimo pastoracijos centro direktorė

Stovykla, kurioje atgimsta siela, kūnas ir protas
Simona Smirnova / Vyto Sužiedėlio nuotrauka

Kiekvienų metų pirmąją rugpjūčio savaitę sendraugiai ateitininkai susirenka Maine valstijoje, Kennebunkporto miestelyje sielos, kūno ir proto atgaivai. Ši savaitė pranciškonų sodyboje ir svečių namuose Kennebunke gyvuoja nuo 1971 m. ir yra vienintelis išlikęs didesnis ateitininkų renginys, kuris palaiko ateitininkišką identitetą rytiniame pakraštyje. Šių metų stovykla vyko nuo rugpjūčio 3 iki 9 dienos ir suteikė svečiams įvairialypę programą. Šiais metais stovykla sulaukė dar daugiau svečių nei praėjusiais metais. Tai rodo, kad stovykla auga, plečiasi ir tobulėja, pritraukdama vis įvairesnių dalyvių, paskaitininkų ir menininkų.

Įvairialypė programa

Šių metų dvasios vadovas jėzuitas iš Latvijos, Rygos, Gintaras Vitkus SJ, atsiliepimuose rašė: ,,Geras derinys intelektualumo ugdymosi, bendravimo džiaugsmo ir gamtos teikiamų dovanų. Tai stovykla, kuri suteikė atgaivą”. Tuo tarpu jau trečius metus stovyklose besilankantys Daiva ir Arvydas Barzdukai iš Virginijos valstijos sakė: ,,Buvo labai geri dvasios vadai. Jie ne tik suteikė daug žinių, atgaivino dvasią, bet visu tuo dalinosi linksmai, su gera nuotaika. Bendri stovyklos įspūdžiai labai geri. Labai tvirta ir įvairi paskaitų ir paskaitininkų programa. Buvo smagu!”
dienraščio Draugas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Nepatogi tiesa: kaip lietuviai emigrantai tampa šiuolaikiniais vergais
Mindaugas Jackevčius, LRT RADIJO laida „LRT aktualijų studija“, LRT.lt 2019.08.15

Pinigai ant medžių Jungtinėje Karalystėje seniai nebeauga, perspėja Lietuvos ambasados konsulinis darbuotojas Tadas Adomaitis. Kaip LRT RADIJUI pasakoja ekspertai, pažadų užsidirbti turtus suvilioti lietuviai neretai pakliūva į žmonių išnaudojimo tinklą, kur ne tik neužsidirba, bet kartais būna priversti užsiimti nelegalia veikla, o galiausiai – ir bėgti nuo kankinimų.

Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje konsulinis darbuotojas Tadas Adomaitis LRT RADIJUI pasakoja, kad pasitaiko net ir tokių atvejų, kai į ambasadą kreipiasi ne patys nukentėjusieji, o kažkas tai padaro už juos.

Pašnekovo teigimu, paprastai išnaudojimo schema kaskart būna panaši: žmonėms prižadami nemaži pinigai, pažadama, kad už skrydžio bilietą ir apgyvendinimą bus apmokėta, o po to už tai tiesiog teks atidirbti. Pirmosios dienos ar net savaitės iš tiesų taip ir atrodo.

Visą straipsnį skaitykite LRT portale - Nepatogi tiesa: kaip lietuviai emigrantai tampa šiuolaikiniais vergais
Lietuvos radijas ir televizija | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

37-oji vaikų stovykla Kretingoje (Wasaga Beach, Ontario, Kanada)


Nuotraukos iš stovyklos atidarymo

Šiais metais angliškai kalbančių “Kretingos” stovykloje dalyvauja 100 vaikų ir 25 vadovai
lietuviškai kalbančių “Kretingos” stovykloje dalyvauja 90 vaikų ir 20 vadovų.
Kapelionas - prelatas Edmundas Putrimas.
Šiais metais “Kretingos” stovykloje talkininkauja br.kun. Paulius ir atvykę pranciškonai studentai br.Pijus ir br.Edvinas.
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kun. Jonas Borevičius, SJ (AVP Klebonas: 1957-1963) / naujas Pasaulio Tautų Šviesuolis
Liepos 15 d., pirmadienį, Šiauliuose bus minimos Šiaulių geto likvidavimo 75-osios metinės. Vienas minėjimo renginių 15 val. įvyks šalia Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios – bus atidengta memorialinė lenta kunigui jėzuitui Jonui Borevičiui SJ. Šio kunigo ir jo bendraminčių pastangomis Antrojo Pasaulinio karo metais Šiauliuose veikė visas žydų gelbėjimo tinklas – J. Borevičiui ir jo bendražygiams pavyko išgelbėti apie 150 žydų.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus archyve sudarytas daugiau kaip 2700 asmenų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas. Jame – ir 159-ių Lietuvos dvasininkų pavardės.

Jėzuitas kunigas J. Borevičius SJ vienas jų, tačiau šalia jo pavardės įrašyta tik tiek, kad kunigas jėzuitas gelbėjo Goldą Perienę su sūnumi Amosu.

Plačiau apie šią iškilią asmenybę:

Pagerbtas žydų gelbėtojas Jonas Borevičius.
Išgelbėjai vieną gyvybę – išgelbėjai visą pasaulį.

V. Lebedžio nuotrauka
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Working to End Human Trafficking (Darbas kad užbaigti prekybą žmonėmis) - anglų kalba
Tuesday, June 4, 2019

Straipsnio santrauka lietuvių kalboje:
Straipsnis aprašo Prelato Edmundo Putrimo veiką kad sustabdyti prekybą žmonėmis. Prelatas, dalyvaudamas Šventos Mortos grupės judėjime, stengiasi skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pasekmes ir apie tuos žmones kurie pakliūna į prekybos žmonėmis pinkles. Kaip vienas iš šios veiklos žingsnių, neseniai buvo sukurtas dokumentinis filmas Mulai, kur Prelatas Putrimas lanko Peru įkalintus lietuvius - prekybos narkotikais aukas.

Msgr. Edmond Putrimas, Associate Pastor at Resurrection of Our Lord Parish in Etobicoke, Ont., has been part of a Vatican commission studying human trafficking over the past five years. During that time, he has been working closely with the Archdiocese of Vancouver to help raise awareness of the issue. He’s now setting his sights on helping to educate parishioners in the Archdiocese of Toronto. Below, he shares his journey to date.

My awareness of human trafficking began seven years ago when I was invited to the Vatican by the Archdiocese of Westminster (London, UK). As the Lithuanian Bishops’ Conference delegate for Lithuanian Catholics abroad, I had a desire to learn about the increasing number of Lithuanian human trafficking victims in London and other regions in the United Kingdom.

Shortly after this invitation, with the blessing of Pope Francis, Archbishop of Westminster Cardinal Vincent Nichols began an anti-human trafficking movement called the Santa Marta Group.
Toronto archivyskupijos interneto svetainės | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vilties bėgimas Toronte Švento Pranciškaus onkologijos centrui Klaipėdoje paremti


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties
Didžiai gerbiamam Gintarui Grušui
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui

Šventasis Tėvas nuliūdo, sužinojęs apie vyskupo Pauliaus Antano Baltakio mirtį, ir reiškia savo nuoširdžią užuojautą visiems, gedintiems dėl velionio vyskupo mirties.

Jo Šventenybė, dėkinga vyskupui Baltakiui už ilgametę kunigiškąją ir vyskupiškąją tarnystę, ypatingai už lietuvių katalikų, gyvenančių už savo šalies ribų, dvasinį lydėjimą, paveda velionio sielą gailestingajai Dangiškojo Tėvo meilei.

Visiems dalyvaujantiesiems krikščioniškųjų laidotuvių Mišiose Popiežius Pranciškus nuoširdžiai suteikia savo Apaštalinį Palaiminimą kaip ramybės ir paguodos Viešpatyje Jėzuje ženklą.

Kardinolas Pietro Parolin
Valstybės sekretorius
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį
2019 05 17
2019 m. gegužės 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į susitikimą taip pat atvyko Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis kun. Christopher T. Washington.

Vyskupai posėdį pradėjo šv. Mišiomis ir malda už Velykų sekmadienį Šri Lankoje teroristinių atakų metu nužudytus žmones. Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius melstis už persekiojamus krikščionis, kad jie galėtų netrukdomi išpažinti savo tikėjimą.

Kaip žinome, Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Jo koordinatorius Lietuvoje kun. A. Barelli SDB pristatė misijų mėnesio organizacinius aspektus ir kalendorių. Spalio 1 d. 12 val., minint misijų globėją šv. Teresę iš Lisieux, Ypatingasis misijų mėnuo Lietuvoje prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje, kurias aukos visi Lietuvos vyskupai. Į šią iškimę ypač kviečiami Gyvojo rožinio brolijų nariai bei katalikiškų mokyklų mokytojai ir moksleiviai.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2019 m.)
Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado
Brangūs broliai ir seserys!

Praėjusiais metais spalio mėnesį intensyviai ir vaisingai išgyvenome jaunimui skirtą Sinodą, o Panamoje neseniai šventėme 34-ąją Pasaulio jaunimo dieną. Tie du svarbūs įvykiai leido Bažnyčiai įsiklausyti į Šventosios Dvasios balsą, taip pat į jaunų žmonių gyvenimą, jų klausimus, juos varginančius sunkumus ir jų puoselėjamas viltis.

Remdamasis tuo, kuo dalijausi su jaunais žmonėmis Panamoje, šią Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną noriu apmąstyti, kaip Viešpaties pašaukimas daro mus pažado nešėjais ir tuo pačiu metu reikalauja iš mūsų drąsos rizikuoti drauge su Juo ir dėl Jo. Norėčiau trumpai aptarti tuos du aspektus – pažado ir rizikos, – drauge su jumis apmąstydamas evangelinę sceną, kur pasakojama apie pirmųjų mokinių pašaukimą prie Galilėjos ežero (Mk 1, 16–20).

Dvi brolių poros – Simonas ir Andriejus bei Jokūbas ir Jonas – atlieka savo kasdienį žvejų darbą. Ši sunki profesija išmokė juos pažinti gamtos dėsnius, kurie kartais tapdavo iššūkiu pučiant priešingam vėjui ar bangoms blaškant valtį. Kartais už vargą atlygindavo gausus žūklės laimikis, o kartais visos nakties triūso nepakakdavo, kad tinklai būtų pilni, ir jiems tekdavo grįžti į krantą nuvargusiems ir nusiminusiems.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Atvelykio šventė šv. Anrėjaus bažnyčioje Dubline (Airija)
Šiu metų balandžio 28 d. šventėme Atvelykio šventę - Dievo Gailestingumo sekmadienį. Airijos lietuvių katalikų sielovados centas jau nuo 2005 m. Šv. Velykų glaudžiasi Dubline prie Šv. Andriejaus bažnyčios, Westland Row. Per tą laiką lietuvių sielovados veikla išsiplėtojo po visą Airiją: nuo pietinio Cork‘o iki Š. Airijos Dungannon m.; nuo Dublino rytinėje pakrantėje iki Galway m. vakarinėje pakrantėje. Per tiek metų keliaujant po Airiją buvo pastebėta, kad pirmojo orginalaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris kabo Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje, kopijos kabo tik po Airijos katedrų skliautais. Kitos bažnyčios, tame tarpe Dubline Šv. Andriejaus bažnyčia, kurioje glaudžiasi lietuvių sielovada kabo lenkų išeivių išpopuliarintas, deja, tik iš atminties tapytas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas. Po ilgų metų pokalbių ir derybų, pagaliau gavus vietos parapijos administratoriaus prelato Enda Cunningham ir parapijos tarybos pritarimą, šių metų Atvelykio sekmadienį Šv. Andriejaus bažnyčioje, Westland Row, Dublin 2 iškilmingai buvo pakabinta orginaliojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kopija. Nutarta daryti bendras šv. Mišias su airiais, kurias anglų kalba aukojo kunigas Egidijus Arnašius. Šv.Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasadorius Egidijus Meilūnas. Pamokslą išklausę susidomėję airiai po mišių reiškė nuoširdžią nuostabą, kad jie iki šiol nežinojo paveikslo sukūrimo istorijos, ir ne vienas išreiškė viltį ir norą aplankyti Vilnių, susipažinti iš arčiau su šv. Faustinos gyvenimu ir pamatyti bei pasimelsti prie pirmojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo. Abi Pirmojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kopijas Airijos lietuvių sielovadai padovanojo Dievo Gailestingumo šventovė Vilniuje. Už šią dovaną didelį dėkingumą reiškia Airijos lietuviai ir vietos parapijų airiai.

Nuotraukoje iš kairės: Kun. Egidijus Arnašius, prelatas parapijos administratorius Enda Cunningham, Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas.
Lietuvių katalikų misija Airijoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje