Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.

Sisters of St. Casimir of Chicago and Lithuania on a July 2016 visit. From left: Sr. Jone Sofija Budryte of the Lithuania community with her memoir; Sr. Margaret Petcavage of the Chicago community; Sr. Birute Semenaite, who lives with Budryte; and Sr. Virginia Gapsis of the Chicago community. (Courtesy of the Sisters of St. Casimir)

Sr. Regina Dubickas had every reason to go to Lithuania before 1992. Her parents fled the country in 1945 to escape the Nazi occupation of World War II, and some relatives still lived there. She grew up speaking Lithuanian, steeped in the country's culture. She even joined a religious community, the Chicago-based Sisters of St. Casimir, with strong ties to the old country.

For 100 years, the Chicago congregation and the Sisters of St. Casimir in Lithuania have stayed close despite distance, Soviet repression and the fact that for decades, the congregation's existence in Lithuania was illegal and operated only underground.

In those decades, some Sisters of St. Casimir did travel from the United States to Lithuania and came back with stories of communist repression, bugged hotel rooms and restrictions on whom they could visit and where they could travel. But not Dubickas.

"I would hear those stories and say, 'I'm never going to go when it's like that,' " Dubickas said.

Daugiau

2020 m. rugpjūčio 21 d.
Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šaliai primena laisvės netektį. 1939 metais pasirašius Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptuosius protokolus, daug šalių prarado savo nepriklausomybę ir išnyko iš politinio Europos žemėlapio, o pats žemynas buvo padalintas. Siekis susigrąžinti atimtąją laisvę po penkiasdešimties metų – 1989 rugpjūčio 23-iąją – paskatino du milijonus trijų okupuotų Baltijos valstybių visų tautų ir tikybų gyventojų susikibti rankomis į gyvą grandinę, sujungusią Vilnių, Rygą ir Taliną. Tą dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susitelkė į bendruomenę, vienijamą bendro idealo ir bendros vilties. Pasaulio istorijoje Baltijos kelias ir šiandien laikomas precedentų neturinčia tikėjimo ir vilties manifestacija.

Sekmadienį, 2020 m. rugpjūčio 23 d., kviečiame visus geros valios žmones Lietuvoje jungtis į bendrą maldą, dėkojant už laisvės dovaną bei meldžiant jos tiems, kurie – kaip mes anuomet – šiandien yra persekiojami ir bauginami. Šį sekmadienį tieskime savo ranką ir mūsų broliams baltarusiams bei melskimės už šią tautą, kad Viešpats laimintų jų žygį į laisvę. Junkimės į maldos ir bičiulystės bendruomenę, ant tvirtos uolos statydami savo ir kitų tautų kelią.

Lietuvos vyskai

Daugiau

Po sunkios ligos br. kun. Arūnas Brazauskas mirė 2020 rugpjūčio 4 d. Vilniaus Santaros klinikose. Gimė 1966/01/02 Vilkaviškyje Jono ir Magdalenos Brazauskų šeimoje. Užaugo su seserimi Vilma, du broliais Jonu ir Žydrūnu.

Vidurinę mokyklą baigė 1985 m. Vilkaviškyje. Tais pačiais metais buvo nusiųstas į Kazachstaną privalomajai karinei tarnybai. 1987 m. grįžęs į gimtąjį miestą dirbo šaltkalviu ir vairuotoju autotransporto įmonėje. 1990-1994 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Po ketvirto kurso savo pašaukimą vienuoliniam gyvenimui tyrė Solezmo benediktinų vienuolyne Prancūzijoje.

1995 m. atėjo į pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero viceprovinciją. 1997-98 m. atliko noviciatą La Vernos pranciškonų vienuolyne Toskanos Šv. Pranciškaus Stigmatizuotojo provincijoje Italijoje. Ten davė pirmuosius vienuolinius įžadus. Po to keturis metus mokėsi Centrinės Italijos Teologijos Fakultete Florencijoje ir gyveno Fiesolės konvente.

2003/09/13 Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje davė iškilmingus amžinuosius vienuolinius įžadus. 2004/12/11 vysk. Paulius Baltakis OFM suteikė Šventimų sakramentą Kennebunko Šv. Antano Paduviečio koplyčioje JAV. Pradėjo atlikti kunigiškąsias pareigas. 2004-2007 m. tarnavo Hamiltono ir Toronto lietuvių parapijose Kanadoje. Nuo 2007 m. grįžęs į Lietuvą gyveno Kretingos pranciškonų bendruomenėje, dirbo parapijos vikaru, 2010-2012 Tūbausių parapijos administratoriumi.

Brolio Arūno palaikai bus išstatyti pagerbimui Kretingos bažnyčioje 9 rugpjūčio (sekmadienį). Rugpjūčio 10 d. (pirmadienį) 19.00 val. Bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Rugpjūčio 11 d. (antradienį) 11.00 šv. Mišios, po jų palydėjimas į senąsias Kretingos miesto kapines.

Paruošė
Andrius Nenėnas OFM

Daugiau

Skaitykite naujienas iš Bostono lietuvių apaštališkosios misijos - Šv. Petro lietuvių parapijos.

Parapijoje organizuotoje akcijoje buvo paruošta ir išdalinta 125 "Palinkėjimo" krepšeliai.

Daugiau

2020 m. birželio 14 d.

Brangūs Šiaurės Amerikos ateitininkai, Šiuo metu visi labiau pajuntame kaip yra pairęs žmogaus ryšys su žmogumi. Be abejo, visus apgaubusi pandemijos grėsmė laikinai neleidžia mums normaliai bendrauti. Tačiau žmogaus su žmogumi santykis yra pavojuje ne vien dėl pandemijos. Mūsų įsitikinimu, pagrindinė žmonių nesantaikos priežastis yra pasaulio amnezija ar paneigimas, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad žmogaus gyvybė yra šventa ir, kad visi esame Dievo vaikai, kuriems privaloma artimo meilė. Iš to kyla viena didžiausių žmonijos rykščių – rase pagrįsta, įvairiai pasireiškianti, neapykanta ir skriauda.

Šiuo laiku ir šiame mūsų gyvenamame krašte, mielos sesės ir broliai, mes negalime likti abejingi. Todėl, jungdamiesi su Bažnyčia, skatiname mūsų sąjūdžio narius taikiai, bet drąsiai ir konstruktyviai, priešintis visoms rasizmo apraiškoms. Ryžkimės nuolatos siekti teisingumo ir stengtis, pagal mūsų šūkį, visa atnaujinti Kristaus meilėje, pradedant nuo savęs.

Daugiau

June 19, 2020

WASHINGTON/BRUSSELS – Bishop David J. Malloy of Rockford, Illinois, chairman of the U.S. Conference of Catholic Bishops’ Committee on International Justice and Peace, and Bishop Rimantas Norvila of Vilkaviškis, Lithuania, president of the COMECE Commission on the External Relations of the European Union, have issued a joint statement as senior officials from the United States and Russia are scheduled to meet in Vienna, Austria on June 22 to discuss nuclear arms control and the fate of the New START Treaty.

Their joint statement follows:

“We offer our prayers and invite Catholics and all those of faith to join in praying for fruitful dialog that will advance necessary arms control and disarmament, promoting a more peaceful and just world.

Daugiau

Birželio 11-tą dieną Pasaulio lietuvių centro ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte (JAV) sieną papuošė naujas architekto Gintaro Aukštuolio sukurtas kryžius.

Daugiau informazijos apie tai laikraščio Draugas nuolatiniai skaitytojai gali rasti birželio 13-tos dienos leidinyje.

Daugiau