Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisPopiežiaus lankymosi Lietuvoje transliacija per televiziją

Popiežiaus Pranciškaus istorinio apsilankymo Lietuvoje proga, kviečiame visus lietuvius pasaulyje jungtis kartu per maldą ir televizijos transliacijas

šeštadienį, rugsėjo 22 ir sekmadienį rugsėjo 23 dienomis per

LRT Lituanika translaciją / LRT Televizija


Vatikano radijo lietuvių redakcija lt.radiovaticana.va“…Dieve…Padėk mums išgirsti jo nešama Evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią…” (LVK malda besiruošiant Popiežiaus Pranciškaus vizitui).

Kristuje,
Prelatas J.E. Putrimas

LRT LITUANICA taip pat pasiekiama per palydovus Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Daugiau informacijos apie tai rasite čia: https://www.lrt.lt/apie-lrt/tv-pasiekiamumas/transliacija-palydovu

Lietuvos vyskupų kreipimasis

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d.Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų,


Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų tvirtinimas. Jau dabar, bet ypač paskutinėmis rugsėjo savaitėmis į Baltijos šalis nukryps tarptautinės bendruomenės dėmesys. Rugsėjo 23 d. iš Kauno Santakos parko į visą pasaulį bus transliuojamos šv. Mišios, kurias popiežius Pranciškus aukos kartu su Lietuvos ir iš užsienio atvykusiais vyskupais, kunigais ir susirinkusiais tikinčiaisiais. Įprastai sekmadienio vidurdienį popiežiaus kalbama Viešpaties angelo malda, po kurios jis kreipiasi į viso pasaulio tikinčiuosius, šį kartą sklis ne iš Apaštališkųjų rūmų lango Vatikane, bet iš Kauno.

Ką reiškia toks svarbus istorinis momentas Lietuvai? Pirmiausia – tai nuostabi Dievo dovana. Mūsų nedidelis kraštas, palyginti su kitomis pasaulio tautomis, sulauks tokio svarbaus svečio atvykimo! Antra, mus visus pasieks šv. Petro įpėdinio žodis, kuris ilgiems metams taps kelrodžiu stiprinant mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą maloninga Dievo apvaizda. Trečia, į visą pasaulį pasklis žinia apie mus ir mūsų kraštą. Tai suteiks galimybę daugeliui žmonių pasaulyje susipažinti su Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis ir, be abejonės, padrąsins vis daugiau piligrimų ir turistų mus aplankyti.

Šiuo metu baigiama registracija į rugsėjo 22–23 d. renginius su Šventuoju Tėvu: į susitikimą su jaunimu Vilniuje šeštadienio vakare ir į šv. Mišias Kaune sekmadienio rytą. Ką daryti, jei nesuspėtume užsiregistruoti ar negautume kvietimo? Nenusiminkime! Galimybę pamatyti popiežių Pranciškų turėsime visi. Šventasis Tėvas, vykdamas papamobiliu Vilniaus ir Kauno gatvėmis, sveikins ir laimins visus, kurie išeis iš savo namų jo pasitikti. Brangieji, jei tik leidžia galimybės, kviečiame tomis dienomis nelikti vieniems namie prie televizijos ekranų, bet išeiti į gatves, kad būtumėte Popiežiaus pasveikinti ir palaiminti.

Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!

Atvykime susitikti su popiežiumi Pranciškumi!

Lietuvos vyskupai2018 m. rugsėjo 4 d.

POPIEŽIAUS ŽINIA BALTIJOS ŠALIŲ GYVENTOJAMS


Artėjant vizitui, popiežius Pranciškus vaizdo įraše kreipiasi į Baltijos šalių gyventojus, kuriuos jau netrukus aplankys gyvai.

ŽIŪRĖKITE POPIEŽIAUS KREIPIMASI ČIA
Iš dienraščio BERNARDINAI.LT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vargdienė s. Ignė: leiskime Dievui būti Dievu

Vitalija Dunčienė

Kaip didingą upę sudaro į ją įtekėję mažesni ar di­desni intakai, taip ir prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėjo daugybė didžių asmenybių. Šiandien prisi­min­kime tuos, kurie 1918 m. prisidėjo prie Ne­pri­klausomos Lietuvos dvasinių pa­ma­tų kūrimo ir tobulinimo.

Pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis ir vargdienės seserys

Nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje pal. J. Matulaitis gyveno ir kuo užsiėmė, kaip buvo rašoma jo pavar­dė, kokia kalba jis kalbėjo su aplinki­niais – visada buvo pasiruošęs pasi­rū­­­pinti tautiečiais, dėl ko turėjo pa­tir­ti daug priešiškumo iš aplinkinių. Pal. J. Matulaitis suprato lietuviškos vienuolijos steigimo svarbą lietuvių tautinio sąmoningumo ugdymui. De­ja, tai suprato ir caro valdžia, todėl bu­vo uždraudusi priimti naujų narių į jau esamas ar legaliai steigti naujas vienuolijas Lietuvoje. Pats Matulaitis slapta 1909 m. davė vienuolinius įža­dus paskutiniam Marijonų nariui kun. K. Senkui, išgelbėdamas Marijo­nų vienuoliją nuo išnykimo. Kun. Matulaitis 1912 m. bandė slapta nuo caro valdžios steigti moterims vienuoliją, deja, kariniai neramumai pa­saulyje sutrukdė planų įgyvendini­mui.
Iš dienraščio BERNARDINAI.LT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šiaurės Amerikos Ateitininkų - Studijų savaitgalis - Darbo deinos savaitgalį -rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 d. Dainavoje, Manchester, Michigan
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sisters of St. Casimir celebrate the blessing of Legacy Rooms
On Aug. 25 the Sisters of St. Casimir, their friends, families, supporters and guests gathered at 2601 W. Marquette Road, to celebrate the 111th anniversary of the founding of the Sisters of St. Casimir.

Msgr. Michael M. Boland of Catholic Charities was the celebrant. Msgr. Edmond Putrimas, the Lithuanian Bishops’ Conference Delegate for the Apostolate of Lithuanian Catholics Living outside of Lithuania, con-celebrated the Mass along with Rev. Jaunius Kelpsa, Rev. Mark Brummel, CSF, Rev. Bernard Danber, OSA, Rev. Joseph McCormick, OSA, Rev. Joseph Stobba, OSA, and deacon Joseph Panek. Following the Mass, Sister Regina Dubickas,SSC, General Superior, welcomed all in the new Legacy Rooms (museum).

Monsignor Boland and Monsignor Putrimas blessed the rooms and all were invited to view the beautiful Legacy space, which tells the story of the Sisters of St. Casimir and their foundress Maria Kaupas.

"Our hope is that as you journey through ...you will be inspired ... and will express this inspiration in the unique living of your own life... Our story begins in the heart of a courageous young woman from Lithuania."

These are the words of welcome that will greet you as you enter the new Legacy Rooms. The museum is open to the public during regular hours of 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday. For more information contact: dcyvas@ssc2601.com or call Daina at 773.349.8064.

For more information, https://www.ssc2601.com/
Chicago Catholic. Dainos Čyvas straipsnis ir nuotraukos | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. plenarinį posėdį
2018 08 31


2018 m. rugpjūčio 30 dieną Liškiavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Jis pakvietė posėdžio dalyvius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Kaip visada, vyskupai meldėsi ir už Šventąjį Tėvą, prašydami Viešpaties malonių jo tarnystei.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė jiems naująjį Apaštališkosios nunciatūros sekretorių kun. Christopherį T. Washingtoną, kilusį iš Skrantono vyskupijos (Pensilvanijos valstija, JAV), prieš tai dirbusį Apaštališkojoje nunciatūroje Bolivijoje. Po šio pristatymo apaštališkasis nuncijus savo kalboje susitelkė ties įvairiais netrukus įvyksiančio Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą aspektais.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Žmonių prekyba: Buvau priversta paleistuvauti
Eva - ne tikras jos vardas - išgyveno prekybos žmonėmis košmarą.

Ji buvo atgabenta iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę prižadėjus darbą aukle, bet buvo priversta užsiimti paleistuvyste.

Pažiūrėkite šį BBC televizijos reportažą (anglų kalba)
BBC News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos Ateitininkų renginiai, stovyklos, savaitgaliai

· liepos 3 d. iki 7 d. (nuo antradienio – šeštadienio): Sendraugiu šeimų stovykla Dainavoje

Info: sendraugiai2@gmail.com

· liepos 15-22 dienomis: JAS stovykla Dainavoje
Informacija: http://www.ateitis.org/jas; Jas@ateitis.org

· liepos 7-8 dienomis Ateitininkų federacijos sąskrydis 2018. Įkvėpti ateities! Berčiūnuose (LIETUVOJE)

Info: http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-federacijos-saskrydis/; 100@ateitis.lt

· liepos 8–12 dienomis –> MAS Keliaujanti stovykla/Žygis „Pasūdyk Lietuvą“ po Aukštaitiją (LIETUVOJE)

Informacija: http://www.ateitis.lt/naujienos/zygis-pasudyk-lietuva-po-aukstaitija/

Daugiau informacijos: www.ateitis.org; www.ateitis.lt; www.draugas.org "kalendorius"

| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kviečia į katalikiškas universitetines studijas!
BAKALAURO PROGRAMOS:

- Religijos pedagogika (ugdymo mokslų bakalauras ir pedagogo kvalifikacija, 4 m.)
- Katalikų teologija (teologijos bakalauras, 5 m.)

Studijuojant šiose programose galėsite nemokamai įgyti GRETUTINĘ SPECIALYBĘ. Ją galėsite išsirinkti iš daugiau nei 40 universiteto siūlomų programų sąrašo. Gretutinė specialybė neprivaloma. Tai – laisvai pasirenkama galimybė.

MAGISTRO PROGRAMOS:

- Religinis švietimas (religijos mokslų magistras, 1,5 m.)
- Šeimotyra (edukologijos magistras, 1,5 m.)
- Pastoracinė teologija (teologijos licencijatas, 2 m. Tik baigusiems Katalikų teologijos bakalauro studijas)

Pilnas kreipimasis
VDU Katalikų teologijos fakulteto video | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

BAŽNYČIA – UŽ MOTERŲ PRIGIMTINES TEISES - Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos
Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų skaičiaus, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Palaikome ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.

Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Nors jų lytys skirtingos, vyro ir moters lygybė įrašyta pačioje prigimtyje: žmogus yra asmuo, ir tai lygiai galioja vyrui ir moteriai: abu yra sukurti pagal asmeniško Dievo paveikslą ir panašumą. Jie lygūs bendrakeleiviai, dalinasi vienoda atsakomybe, kiekvienas, naudodamasis savitomis dovanomis ir gabumais, kuria pasaulį, visuomenę bei jų ateitį.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. birželio 12 d. plenarinį posėdį
2018 06 13


2018 m. birželio 12 dieną Telšiuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Ruošiantis rugsėjo 22-23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštalinei kelionei į Lietuvą, Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius-organizacinius pasiruošimo šiam vizitui aspektus. Pristatyta savanorių, talkinsiančių šio vizito renginių metu, registracijos eiga, aptartos informacijos apie Šv. Tėvo lankymąsi sklaidos galimybės, kiti vizito organizacijos klausimai.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje