Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos þiniaraðèiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDievo Gailestingumo paveikslas pasaulyje2016 m. spalio 9 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gerbiami Kunigai,

Persiunčiu Jums Lietuvos Respublikos vyriausiojo rinkimų komisijos „registruok ir balsuok“ informaciją, kurią pageidaučiau paplatinti savo parapijose, misijose ir bendruomenėse. Skatinkite savo parapijiečius, kurie turi Lietuvos Respublikos pilietybę „registruotis ir balsuoti“ š.m. spalio 9 d. LR Seimo rinkimuose. LR piliečiai gyvendami ir dirbdami užsienyje turi pajusti savo pilietinę ir demokratinę pareigą balsuoti, kad neliktų abejingi savo tautos ateičiai.

„Nusivylimas, teisėtas pasipiktinimas daugeliui tautos išrinktųjų verčia susivokti taip atsitinka ir dėl mūsų pačių, rinkėjų kaltės – abejingumo, gilesnio supratimo ir atsakingumo stokos“ (Lietuvos Vyksupų laiškas Seimo rinkimams artėjant 2008 09 22).

Užsienio lietuviams yra paskirta balsuoti už savo kandidatą Vilniaus Naujamiesčio apygardoje ir kviečiami susipažinti su kandidatais šioje rinkiminėje apygardoje.

Kristuje,
Prelatas Edmundas Jonas Putrimas


Gerbiamas rinkėjau,

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2016 m. spalio 9 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai.

Jeigu Jūs gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, prisijunkite prie rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registracijos sistemos adresu www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija ir pateikite rinkėjo registracijos prašymą.

Prašyme nurodysite kokiu būdu pageidaujate balsuoti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose:
- paštu (registracijos prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųsti rinkimų biuleteniai);
- ar atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
www.vrk.lt , www.rinkejopuslapis.lt

A+A Kunigas PETRAS GIRČIUS (1923-1949-2016)
Telšių vyskupijos kurija praneša, kad rugsėjo 22 d. mirė Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos rezidentas kunigas jubiliatas Petras Girčius.

Velionis gimė 1923 m. liepos mėn. 16 d. Švėkšnos parapijoje. 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1944 m. rudenį išvyko Vokietiją ir Eichšteto kunigų seminarijoje tęsė filosofijos studijas. Nuo 1945 m. rudens gyveno Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje ir studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1949 m. kovo 12 d. Laterano Šv. Jono bazilikoje arkivyskupas Luigi Traglia įšventino Petrą Girčių kunigu.

Iki 1951 m. vasario mėnesio gyveno Šv. Kazimiero kolegijoje ir padėjo pastoracijoje Romoje ir apylinkėse. 1951 m. išvyko į Vokietiją, iš pradžių ėjo kapeliono pareigas Vasario 16-osios gimnazijoje, kur dėstė tikybą ir lotynų kalbą, patarnavo pabėgėlių stovyklose, rūpinosi Vokietijoje gyvenančių lietuvių sielovada. Po keturių dešimtmečių darbo Vokietijoje, 1992 m. kun. Petras Girčius grįžo Lietuvą ir apsigyveno Telšiuose. Buvo paskirtas dėstytoju kunigų seminarijoje. Pablogėjus sveikatai paskirtas Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos rezidentu, kur gyveno iki mirties.

Laidotuvių šv. Mišios už velionį bus aukojamos rugsėjo 24 d., šeštadienį, 13 val. Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Po šv. Mišių kunigas Petras amžinojo poilsio atguls Šilutės kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoj ir šviesa jam tešviečia!
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

„Sielai tikras penas, širdžiai džiaugsmas!“
Interviu su Šiluvos koplyčios jubiliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klioriene apie pasiruošimus jubiliejaus iškilmingoms Mišioms. Kalbėjosi Viktoras Nakas

VN: Jūs buvote pakviesta būti Šiluvos koplyčios jubiliejinių Mišių muzikos vadove. Prašau paaiškinti, kaip buvo daroma atranka giesmėms. Kas dalyvavo tame procese ir kokiais kriterijais teko vadovautis?

RČK: Dėkoju Šiluvos kolpyčios 50-to jubiliejaus organizaciniam komitetui už pasitikėjimą manimi pakvietus mane vadovauti jubiliejinių Mišių muzikai. Procesas ilgokas ir gana sudėtingas. Pirmiausia, buvo tartąsi su prelatu Edmundu Putrimu, kuris kartu su monsinjoru Rolandu Makricku buvo Šiluvos jubiliejaus organizacinio komiteto iniciatorius. Kartu aptarėme visą Mišių eigą, kaip ir specialiai šiai šventei skirtas maldas ir paminėjimą, kur, kada, ką reikėtų giedoti. Prelatas prašė įtraukti tradicinę giesmę „Marija, Marija“, kaip ir giesmę „Pergalės Kristui III“, kurios melodija iš Bethoveno 9-tos simfonijos. Pirmoji šios giesmės versija buvo parašyta Nijolės Kersnauskaitės dar neatgavus nepriklausomybę. Norėjome baigti šv. Mišias pakilia nuotaika, todėl autorė specialiai sukūrė naujus žodžius tinkančius šiai progai.

Aiškiai norime, kad giedamos giesmės iškilmingai nuskambėtų, kad jos įprasmintų šventę, ją padarytų ypatingą. Didelis dėmesys skirtas giesmėm šv. Mergelės Marijos garbei. Buvo sąmoningai nutarta apsiriboti lietuvių kompozitorių kūriniais, juk tai mūsų lietuvių šventė ir proga didžiausioje Amerikos bažnyčioje prabilti lietuviška giesme.
Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus komiteto informacija
Apie šventėje dalyvaujančius chorus
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Žinutė apie Vysk Kėvalo apsilankymą ir Mišias Šiluvos Koplyčioje Vašingtone DC (JAV)
1966-ų metų rugsėjo 4-tą dieną tūkstančiai lietuvių susirinko į Nacionalinėje Nekalto prasidėjimo šventovėje Vašingtone įkurtos Šiluvos koplyčios pašventinimą. Koplyčia buvo įsteigta išeivijos lietuvių pastangomis, vadovaujant tuometiniam Kauno vyskupui augziliarui išeivijoje Vincentui Brizgiui.

Laimingas sutapimas, kad belikus dviems savaitėms iki tos šventės auksinio jubiliejaus 1966 metais, šių metų rugpjūčio 21-ą dieną laisvosios Lietuvos Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, besilankydamas Vašingtone, Šiluvos koplyčioje aukojo šventas Mišias vietiniams lietuviams. Auksinis koplyčios pašventinimo jubiliejus oficialiai bus minimas iškilmingomis Padėkos Mišiomis šių metų spalio 9-tą dieną.
Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus komiteto informacija | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Pilietinė akcija „Mūsų Metas #DABAR“
Likus lygiai vienam mėnesiui iki rinkėjų registracijos pabaigos, norime pakviesti visus prisidėti prie aktyvaus raginimo registruotis rinkimams. Taip pat dėkojame tiems, kurie jau aktyviai ragina savo klubuose, bendruomenėse bei kraštuose. Štai keletas paprastų žingsnių, kuriais galėtumėte iškart prisidėti:

1) Persiųsti savo klubų/bendruomenių nariams e-laišką (galite koreguoti jį kaip tik norite!), kurį rasite žemiau.
2) Per socialinius tinklus paraginti savo narius sudalyvauti olimpinėse RINKIMŲ varžybose, kuriose pasaulio lietuvių bendruomenės kovoja dėl AUKSO užregistruodamos kuo daugiau rinkėjų:https://survey.fbapp.io/olimpine-rungtis-dabar
Registruokis ČIA:https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo-prasymas-irasyti-ji-i-balsuojanciuju-uzsienyje-rinkeju-sarasus | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Akcija Registruokis ir balsuok
Mieli lietuviai,

Nuo kiekvieno lietuvio priklauso kokia bus Lietuva ateityje. Raginame atlikti ne tik savo pareigą, bet ir įrodyti, kad užsienyje gyvenantys lietuviai yra pilietiški ir mums taip pat rūpi Lietuvos ateitis. Surinkus 30.000 balsų (pereituose rinkimuose dalyvavo 13.000 balsuotojų), galėsime tikėtis vieno Seimo nario LR Seime, kuris bus atsakingas tiesiogei Užsienio lietuvių klausimams spręsti. "Registruokis ir balsuok 2016!" Paraginkite tai padaryti ir savo pažįstamus.

Registracijos terminas iki rugsėjo 14 d.

Registruokis ČIA:https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo-prasymas-irasyti-ji-i-balsuojanciuju-uzsienyje-rinkeju-sarasus

Kas negali atvykti į ambasadą PRIVALO užregistruoti savo adresą INTERNETU ir gaus tada paštu rinkėjo biuletenį su atgaliniu voku! Sėkmės!!!

Pagarbiai,
PLB valdybos vardu
Spec.projektų, teisės ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas
Rolandas Žalnierius

PRAŠOME PAPLATINTI SAVO BENDRUOMENĖSE !!!
Registruokis ČIA:https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo-prasymas-irasyti-ji-i-balsuojanciuju-uzsienyje-rinkeju-sarasus | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

VĖLIAUSIOS ŽINIOS APIE ŠILUVOS KOPLYČIOS JUBILIEJŲ
Skelbiamas Garbės Komitetas Šiluvos Koplyčios Jubiliejui Paminėti
Dažnai užduodami klausimai apie jubiliejų
Susidomėjimas Šiluvos koplyčios paroda

Dažnai užduodami klausimai apie jubiliejų

Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas paruošė „Dažnai užduodamų klausimų“ informacijos lapą. Jį galima rasti Šiluvos koplyčios jubiliejaus svetainėje (http://www.siluva50usa.org ). Vienas klausimas, kuris karts nuo karto iškyla –- ar reikia bilietų į spalio 9 d. jubiliejines Mišias Nekalto prasidėjimo bazilikoje. Atsakymas į tą klausimą yra neigiamas. Mišias galima lankyti nemokamai ir nereikia nė bilietų nė rezervacijų. Bazilikoje yra vietos maždaug 2,500 dalyvių. Po Mišių bus priėmimas salėje netoli bazilikos. Norintiems priėmime dalyvauti reikės įsigyti bilietus. Vėliau bus pateikiama informaciją kaip juos galima nusipirkti.
Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus komiteto informacija | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

LATEST NEWS ABOUT ŠILUVA CHAPEL JUBILEE (anglų kalba)
Honorary Committee for Šiluva Chapel Jubilee Announced
Frequently Asked Questions about Jubilee
Update on the Šiluva Chapel Exhibit

Frequently Asked Questions about Jubilee

The Šiluva chapel jubilee committee has produced a Frequently Asked Questions information sheet. It is posted on the Šiluva chapel jubilee website (http://www.siluva50usa.org ). One question that has come up on several occasions is whether there is any charge for admission to attend the jubilee Mass on October 9 in the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. The answer to that question is “no“. Attendance at the Mass is free and no tickets or reservations are required. The basilica can accommodate about 2,500 people. Following the Mass there will be a reception in a hall near the basilica. That will be a ticketed event. Tickets will be available for purchase at a later date.
News from Siluva Chapel in Washington 50 Year Jubilee Committee | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Mirė seniausias išeivijoje gyvenantis lietuvis dvasiškis, a.a. prel. Kazimieras Dobrovolskis
A†A Prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911-1936-2016)

Šeštadienį, liepos 9 d., eidamas šimtas penktuosius metus, Romoje mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis, prieš mėnesį paminėjęs kunigystės šventimų aštuoniasdešimtąsias metines.

Prelatas Kazimieras Dobrovolskis gimė 1911 metų gruodžio 16 dieną Varnabūdėje, Marijampolės apskrityje.

Baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir 1936 metų birželio 11 dieną buvo pašventintas kunigu.

Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 metais, į Lietuvą artinantis sovietinei armijai, pasitraukė į Vokietiją.

1950 metais persikėlė į Italijos sostinę Romą. Studijavo Popiežiškajame Laterano Universitete, kuriame apsigynė Bažnytinės Teisės licencijato laipsnį.

1954 metais buvo paskirtas Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriumi. Šias pareigas ėjo iki 2003 metų.

Fotografijoje: Msgr. Kazimieras Dobrovilskis, iš jo dešinės Šv. Sosto Kunigų Kongregacijos Prefektas Kardinolas Beniamino Stella ir jubiliato šeimos nariai švenčiant prelato 80-ties metų kunigystės jubiliejų
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

EKUMENINIS PAREIŠKIMAS: ŽMOGAUS GYVYBĖ PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO KONTEKSTE. KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA
Didžiausios Lietuvos krikščionių Bažnyčios pastaruoju metu sulaukia nemažai prašymų išaiškinti, ką krikščionybė moko apie kūriniją, apie gyvybės – ypač prasidėjusios žmogaus gyvybės – vertę bei kokia turėtų būti iš šio mokymo išplaukianti krikščionio laikysena. Ypač daug klausimų užduodama apie šių Bažnyčių mokymą Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Atsiliepdami į šiuos prašymus, Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovai Lietuvoje vieningai primena, kad pagarba gyvybei kyla iš šv. Rašto, atskleidžiančio, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė. Dėl šios priežasties tik žmogui yra būdingas orumas. Būtent dėl to žmogaus gyvybė – neliečiama. Bažnyčių mokymą paremia ir šiandienos medicinos mokslo neginčijamai įrodyta tiesa, jog žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento, kada susikūrus embrionui, pradeda vystytis unikalus žmogaus organizmas. Kiekvienas iš mūsų praėjo šį savo gyvenimo etapą.

Valstybė Konstitucinio Teismo asmenyje taip pat pripažįsta, kad “gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. […] žmogaus gyvybė ir orumas, kaip išreiškiantys žmogaus vientisumą ir jo nepaprastą esmę, yra aukščiau įstatymo. Atsižvelgiant į tai, žmogaus gyvybė ir orumas vertintini kaip ypatingos vertybės. Konstitucijos paskirtis tokiu atveju yra užtikrinti šių vertybių gynimą ir gerbimą. Šie reikalavimai keliami visų pirma pačiai valstybei” (1998 m. gruodžio 9 d. Konstitucinio teismo nutarimas).
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

2016 Ateitininkų Šeimos Šventė - Lemonte/Čikagoje, JAV
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Bernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje