Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisPrelato Edmindo J. Putrimo Kalėdinis sveikinimas

Mus aplankė šviesa

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai gyvenantys visuose žemynuose bei etninėse žemėse.

Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, pranašavo, „Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1: 78-79).

Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai, „Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Mt 4:16).

Evangelijoje pagal Joną apie Jėžaus gimimą: „Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1:4-5,9).

Šie Evangelijų rašytojai skelbė, kad su Jėzaus gimimu, mus aplankė ta tikroji šviesa, kuri atnešė viltį visai žmonijai. Jis yra mūsų širdžių šviesa, kuri padeda mums ieškoti tiesos ir meilės pasaulyje. Mūsų Šv. Tėvas Pranciškus rašo, „Kur Dievas gimsta, gimsta viltis; ir kur gimsta viltis, žmonės atgauna savo orumą. Tačiau net ir šiandien daug žmonių yra praradę savo orumą ir, kaip ir vaikas Jėzus, jie kenčia nuo šalčio, skurdo ir atmetimo.“

Reiškiu didelę pagarbą kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi remia ir padeda lietuvių katalikų sielovados veiklai užsienyje. Ypač dėkoju tiems, kurie kovoja prieš neviltį; kurie padeda bedarbiams, vienišiems, vargšams, abejojantiems savo tikėjimu ar tautiškumu bei šeimos ištikimybe; kurie dirba prieš prekybą žmonėmis arba aplanko vargstančius kalėjimuose tolimuose kraštuose.

Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti Jūsų parapijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose. Šiame šv. Kalėdų laikotarpyje būkime tęsinys Jėzaus Kristaus vilties ir šviesos; dalinkimės su kitais, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria tamsiame ir niūriame pasaulyje.

Dievo palaima telydi jus ir jūsų šeimos narius šv. Kalėdų laikotarpyje ir per visus 2018 metus.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką
Vilnius, 2017 m. gruodžio 12 d.

Adventas – vilties ir pasiruošimo metas. Laukdami atkeliaujančiojo į šį pasaulį dieviškojo Kūdikio, daugiau meldžiamės, mažiau linksminamės, stengiamės dažniau dalintis tuo, ką turime, su stokojančiaisiais. Viena iš Lietuvoje ir Lenkijoje paplitusių tradicijų – pasninkas Kūčių dieną.

Apie pasninką Kūčių dieną – sekmadienį

Šiemet Kūčios švenčiamos ketvirtąjį Advento sekmadienį. „Kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji, pagal Lietuvos tradiciją, tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra“ (2006 m. LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų).

Tikintieji apsisprendžia savarankiškai, ar Kūčių dieną susilaikyti nuo mėsiško maisto, o Kūčių vakarienei tradiciškai valgo patiekalus be mėsos. Prieš Kūčių vakarienę dera su visa šeima pasimelsti.
Pranešimas PDF formoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Oi Kalėda, Kalėda... 32-asis Toronto lietuvių choro Volungė ir Prisikėlimo parapijos kalėdinis muzikos ir maldos vakaras
Ilgamete tradicija tapo, kad užmiršę kasdieninį šurmulį, torontiečiai susirenka į kalėdinės muzikos koncertą Toronto Prisikėlimo parapijoje.
Koncerte gražiai skambėjo dainos ir giesmės atliekamos Toronto Prisikėlimo Parapijos vaikų choro (vadovaujamo Danutės Biskienės, Dalios Viskontienės ir Danguolės Radtkės) ir Prisikėlimo Parapijos kanklininkų ansamblio (vadovaujamo Aleksandros Valaitis ir Žibutės Janeliūnas). Bažnyčios skliautuose aidėjo Volungės choro balsai (vadovaujamo Dalios Viskontienės ir Danguolės Radkės). O kai visi susirinkusieji užtraukė bendrą giesmę, tos giesmės garsai girdėjosi net ir už bažnyčios sienų. Kartu su visais giedojo garbingi svečiai iš Lietuvos - Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Mississauga Kankinių parapijos klebonas Nerijus Šmerauskas, prelatas Edmundas J. Putrimas.Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos Choro XXII Kalėdinis Koncertas gruodžio 10 d. Lemont, IL (JAV)
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Jaunimo centrui Čikagoje 60 metų - Mišios ir pietūs su Jėzuitais
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, Paryžiuje įamžintas lietuvio kunigo Jono Petrošiaus atminimas
Praėjęs lapkričio 19 d. sekmadienis įrėžė naują įrašą į Paryžiaus lietuvių bendruomenės metraštį. Ši diena buvo pažymėta dviem be galo svarbiais ivykiais: memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimu bei PrLB 70-mečio sukaktimi.

Šiandieninę Paryžiaus lietuvių bendruomenę galima drąsiai pavadinti prelato J.Petrošiaus viso gyvenimo puoselėtu ir ugdytu vaisiumi, lietuvybės lopšiu Prancūzijos žemėje. Išties, 1955-ais metais Paryžiaus arkivyskupo paskirtas vadovauti Lietuvių katalikų misijai, kunigas Jonas Petrošius Prancūzijos lietuvių sielovada rūpinosi apie penkiasdešimt metų. Jo šviesus atminimas buvo įamžintas memorialinės lentos atidengimu pačioje Paryžiaus širdyje, jo ilgametės tarnystės Dievui šventoveje, Šv. Augustino bažnyčioje.
Iš Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės interneto svetainės
Video reportažas iš šventės Paryžiuje 2017.11.19 – LRT laidoje “Pasaulio lietuvių žinios”
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Popiežius Pranciškus kitąmet rudenį lankysis Lietuvoje
Arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Gavome žinią iš nuncijaus, kad popiežius išreiškė norą aplankyti mūsų kraštą. Mes labai tuo džiaugiamės. Deja neturime datų, kuriomis galime pasidalinti, nes dabar vyksta derinimas“.

Arkivyskupas taip pat sakė kad popiežiaus atvykimas pirmiausiai yra pastoracinė kelionė aplankyti savo tikinčiuosius – Lietuvos žmones: „Dėmesys visuose popiežiaus vizituose pirmiausiai yra skiriamas žmonėms“. 

Daugiau informacijos rasite BERNARDINAI.LT
Pagal BERNARDINAI.LT pateiktą informaciją | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį
2017 11 23

2017 m. lapkričio 20–22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, P. López Quintana, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas ir vyskupas nominatas D. Trijonis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

USCCB News: U.S. Bishops Mark Nov. 26 as Day of Prayer for Persecuted Christians
November 21, 2017
WASHINGTON—The USCCB in collaboration with the Knights of Columbus, Catholic Relief Services, the Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) and Aid to the Church in Need announce the observance this Sunday, November 26, as A Day of Prayer for Persecuted Christians. The Day of Prayer also initiates "Solidarity in Suffering" a Week of Awareness and Education that runs from November 26-December 3. The Day of Prayer on the Solemnity of Christ the King, is a fitting time to reflect on religious freedom and Christians around the world who are being persecuted in unheard of numbers.

"On the solemnity of Christ the King, I ask that the entire church in the United States come together in a special way for a day of prayer for persecuted Christians to express our solidarity with those who are suffering," says Cardinal Daniel N. DiNardo of Galveston-Houston, President of the U.S. Conference of Catholic Bishops, during his annual address to bishops. In a statement to bishops, the cardinal added, "To focus attention on the plight of Christians and other minorities is not to ignore the suffering of others. Rather by focusing on the most vulnerable members of society, we strengthen the entire fabric of society to protect the rights of all."
United States Conference of Catholic Bishops - News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui | USCCB News

Prancūzijos lietuviai minės bendruomenės 70-metį, pagerbdami prelato J. Petrošiaus atminimą
Prancūzijos lietuvių bendruomenė išaugino ne vieną iškilią asmenybę. Šiemet švenčiame Algirdo Juliaus Greimo metus, minime Oskaro Milašiaus gimimo 140-ąsias metines. Visais laikais Prancūzija, o ypač jos sostinė Paryžius, buvo daugeliui lietuvių, pradedant Adomu Mickevičiumi ir baigiant garsiosiomis XX amžiaus lietuvių šeimomis, tokiomis kaip Bačkiai, Klimai ar Karveliai, prieglobsčio, mokslo, kūrybos, politinės, diplomatinės veiklos vieta.

Šių metų lapkričio 19 dieną senojoje Paryžiaus Saint Augustin parapijoje, lietuviai ir jų draugai prancūzai susirinks pagerbti dar vieno išskirtinio Prancūzijos lietuvio, prelato Jono Petrošiaus (1921-2009) atminimą. Paprastas ir kuklus, niekada nemėgęs būti dėmesio centre, kunigas Jonas Petrošius vis dėlto daugelį metų buvo centrine Prancūzijos lietuvių bendruomenės ašimi.

Gimęs 1921 m. gruodžio 19 d. Reistų kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, pabaigęs Tauragės gimnaziją, Jonas Petrošius mokytojavo Kvėdarnos valsčiuje, studijavo Telšių ir Eichšteto (Eichstätt, Vokietija) kunigų seminarijose. Pasitraukęs į Vakarus, 1947–1955 m. įsitraukė į Strasbūro lietuvių draugijos veiklą, o 1951 m. Miulūzo (Mulhouse, Prancūzija) mieste buvo įšventintas į kunigus. 1955 m. jis, kaip kunigas, buvo pakviestas į valstybės sostinę, kur daugiau lietuvių. Čia prasidėjo didysis prelato J. Petrošiaus veiklos ir darbo laikotarpis, kai jo parapijiečiais tapo visos Prancūzijos lietuviai (po kurio laiko dar prisidėjo Belgijos ir Olandijos lietuvių sielovada).
Iš dienraščio BERNARDINAI.LT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Paskirtas Popiežiškas Šv. Silvestro medalis
Šv. Sostas paskyrė Popiežiškąjį Šv. Silvestro medalį Viktorui Nakui, pasižymėjusiam savo katalikiškumu profesiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Popiežiškasis Šv. Silvestro ordinas buvo įsteigtas popiežiaus Pijaus X 1905 metais pagerbti veiklius katalikus, remiančius visuotinę katalikišką veiklą.

Viktoras Nakas 17 metų dirba The Catholic University of America, Washington, DC. Šalia kitų pareigų jis padėjo suorganizuoti popiežiaus Pranciškaus vizitą The Catholic universitete 2015 metais ir tuo metu buvo universiteto atstovas spaudai bei Lietuvos Respublikos ambasadai JAV-se. Jis pirmininkavo Washington, DC, Nacionalinės katedros Šiluvos lietuvių koplyčios 50 metų jubiliejaus iškilmėms 2016 metais, kuriose dalyvavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas ir Louisville ordinaras arkivyskupas Juozas E. Kurtz, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, keturi chorai iš JAV ir Kanados, daugiau kaip du tūkstančiai dalyvių. Taip pat ta proga bazilikoje buvo surengta pusmetį rodoma paroda apie Šiluvą Lietuvoje ir jos koplyčios istoriją. V. Nakas daug metų dalyvavo ir buvo uolus veikėjas lietuvių bendruomenėje.
Apdovanojimo ceremonijos nuotraukos - fotografas Rimas Cikotas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje