Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDievo Gailestingumo paveikslas pasaulyjeARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS BUS SKELBIAMAS PALAIMINTUOJU
2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Šv. Sostu. Paskutinį kartą Lietuvoje palaimintuoju buvo skelbiamas vyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais. Skelbimas palaimintuoju – tai žingsnis į pripažinimą šventuoju.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis yra sakęs: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį... Širdingai dėkui Jam! Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai.“

Dievo tarnas arkivysk. Teofilius Matulionis patarnavo visiems žmonėms, neatsižvelgdamas į jų tautybę: latviams, lenkams, baltarusiams, lietuviams. Jis pasižymėjo ypatinga ištikimybe Bažnyčiai, sovietmečiu atsisakė kurti nacionalinę Lietuvos Katalikų bažnyčią. Nors buvo nuolat persekiojamas, patyrė įvairių represijų, Dievo tarnas T. Matulionis pasitikėjo Dievu ir atkakliai laikėsi apsisprendimo vykdyti Dievo valią. Tai gyvo krikščioniško tikėjimo pavyzdys kiekvienam. Dievo tarnui ypatingai artima buvo malda į Švč. Jėzaus Širdį, pamaldumas Švč. M. Marijai. Stiprybės jis sėmėsi adoruodamas Švč. Sakramentą.
Daugiau informacijos – www.matulionis.info | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Lietuvos pažanga kovojant su prekyba žmonėmis pristatyta Šv. Mortos grupės konferencijoje Vatikane
Spalio 26–27 d. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kancleris Algirdas Stončaitis kartu su Lietuvos delegacija dalyvauja Vatikane, Romoje vykstančioje Šv. Mortos grupės (Santa Marta Group) organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kovai su prekyba žmonėmis ir šiuolaikine vergove.

Šioje konferencijoje Popiežiui Pranciškui pristatoma ataskaita apie šalių pasiekimus kovojant su šios srities nusikaltimais per dvejus metus nuo Šv. Mortos grupės deklaracijos pasirašymo.

Kartu su VRM kancleriu – tarpžinybinės Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pirmininku – Lietuvai taip pat atstovauja Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas ir policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

Lietuvos pažangą, susijusią su dalyvavimu Šv. Mortos grupės veikloje pirmąją konferencijos dieną pristatė VRM kancleris A. Stončaitis – jis apžvelgė prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje: pateikė informaciją apie prekybos žmonėmis nusikaltimų tendencijas bei ikiteisminius tyrimus šioje srityje, jų statistiką, pasiskirstymą šalies regionuose, tikslo valstybes, taip pat vykdomą veiklą, naujausias iniciatyvas bei pasiekimus, siekiant užkardyti šios srities nusikaltimus. Informuota apie tai, kad stiprinamas kovos su prekyba žmonėmis srities koordinavimas vyriausybiniu lygmeniu, suvienijant įvairių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bažnyčios pajėgas, didinamas savivaldybių vaidmuo. Pristatytas ir Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. veiksmų planas, kuriuo siekiama stiprinti šios srities pastangas, įskaitant Šv. Mortos iniciatyvą.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlis, paruoštas Grasildos Reinytės-Petkienės
Šią knygą parengė Grasilda Reinytė-Petkienė. Prieš 30 metų, gimus sūnui, Grasildai pačiai reikėjo šeimoje ugdyti Dievo pažinimą. Tai buvo ir šios knygos pradžia. Šeimoje prasidėjęs sielovados darbas buvo tęsiamas amerikiečių ir lietuvių tarpe, kur Grasilda ilgus metus darbavosi rūpindamasi jaunimo sielovada ir katechizacija. Knyga parengta pagal Čikagos arkivyskupijos bendras gaires ir yra pritaikyta Lietuvos išeivijos jaunimui.

Redaktorė: Birutė Norvaišaitė O’Brien
Dailininkė: Silvija Knezekytė
Knygos išleidimą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Visą vadovėlį PDF formoje rasite ČIA
Visą vadovėlį PDF formoje rasite ČIA | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

TAIZE Palaimintojo J. Matulaičio Misijoje spalio 21 dieną
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ : Kristaus tikėjimas ir dalelė Tėvynės
Arkivyskupo Liongino Virbalo sveikinimo kalba 2016 m. spalio 9 dieną švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes.

Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, gerbiamieji kunigai, aukštieji svečiai, jubiliejaus minėjimo komiteto nariai, mielieji tautiečiai ir visi šios šventės dalyviai, brangūs Marijos radijo klausytojai, džiugu švęsti Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Mus subūrė Marija – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Šiluva mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių ryžtą išlaikyti savo tikėjimą, kalbą, tradicijas, o kartu skatina prisiminti švelnų Marijos motiniškumą, jos rūpestį dėl savo vaikų, kurį patiria daugybė ir dabar į Šiluvą atvykstančių žmonių.

Lietuvoje išskiriame kelis regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Sūduvą, Dzūkiją. Šiandien turėtume pripažinti, kad yra dar vienas regionas – išeivija. Tai ta ženkli tautiečių dalis, kurie ieško ne tik geresnių galimybių, bet įsiliedami į kitų šalių gyvenimą stengiasi praturtinti tas šalis savo lietuviška kultūra. Ši Šiluvos koplyčia Vašingtone bei pastangos visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.
BERNARDINAI.LT
Nuotraukos autorė Daina Pečulytė Puterienė
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Iš naujo atraskime svetingumą!
Rediscovering the Gift of Hospitality - Final Press Release at the end of CCEE (Council of Bishops‘ Conferences of Europe) meeting on Migration (Madrid, 26-27 September 2016) Photos of the meetings are available here: https://goo.gl/photos/WXNLg2929E6irnSJ9

Mūsų laikais dažnas vaizdas žinių laidose: migrantų bangos, atnešančios nesuskaičiuojamus pabėgėlius. Žinom apie jų žūtbūtinę kovą, dėl kurios rizikuoja viską, kad tik pasiektų Europos kraštus, plaukdami menkais laiveliais per Viduržemio jūrą arba keliaudami per dykumą pavojingiausiais keliais. Tačiau praktiškai nieko nežinom apie migrantus ir pabėgėlius pasitinkantį žmonių dosnumą, dalijimąsi ir tikrai nuoširdų jų priėmimą. Suteikus pabėgėliams būtiniausią paramą, po to sekančiose jų integravimo pastangose labai aktyviai dalyvauja katalikų Bažnyčia. Neseniai Madride Europos vyskupų atstovai ir delegatai svarstė apie geriausius būdus integruoti migrantus į Europos visuomenes. Europos kraštų vyskupų konferencijų atstovus ir delegatus atsakingus už migrantų pastoraciją 2016 rugsėjo 26-27 dienomis priėmė Albacete vyskupas Ciriaco Benavente Mateos, kuris yra Ispanijos vyskupų konferencijos Migrantų komisijos pirmininkas. Lietuvos vyskupų konferencijai susitikime atstovavo delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas.
Vertimas Sauliaus Kubiliaus, Vatikano radijas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Arkivysk. J. E. Kurtz: Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą
Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Iškilmės Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Joseph E. Kurtz, koncelebravo Apaštališkasis nuncijus JAV arkivysk. Christophe Pierre, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vašingtono arkivyskupijos ir užsienyje tarnaujantys lietuviai kunigai.

Arkivyskupas Kurtz padėkojo JAV lietuviams už Šiluvos koplyčios jubiliejaus paminėjimą, paliudytą ištikimybę tautiniam paveldui ir katalikiškam tikėjimui, priminė Marijos apsireiškimus Šiluvoje prieš daugiau kaip 400 metų. Arkivyskupas kvietė įsidėmėti Šiluvos Dievo Motinos žinios reikšmę ir svarbą, ypač jos graudaus verksmo priežastį.
Vatikano radijas
Šios šventės pilnas vaizdo įrašas
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šiluvos koplyčios Vašingtone (JAV) 50-mečio jubiliejaus šventė / 50th Anniversary of the Chapel of Our Lady of Siluva (VIDEO)
Ši šventė ir malda buvo už visus lietuvius - čia ir visame pasaulyje. Gerasis Dievas neliks neatsilygines už paaukotą laiką, darbą bei rūpestį ruošiant šią šventę ir toliau dirbant kilnius darbus.

Su dėkingumu ir malda,
Kun. Rolandas Makrickas


Šios šventės pilnas vaizdo įrašas
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Lietuvoje
Rugsėjo 12-14 dienomis LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas sukvietė susitikti Lietuvoje Europos lietuvių dvasininkus į kas beveik antri metai vykstantį jų suvažiavimą, kurio metu ne tik susitinkama ie pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje.

Šįkart kaip ir paprastai suvažiavimą pradėjo suvažiavusių dvasininkų bendra malda - Eucharistijos šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivysk. Gintaru Grušu ir jo padėjėju vysk. Arūnu Poniškaičiu.

Antrają dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje . Suvažiavimas buvo pradėtas bendra Valandų liturgijos Rytmetine malda, jo jos sekė posėdžiai. Europos lietuvių sielovadai atstovavo dvasininkai iš jiems priskirtų šalių: kun. Egidijus Arnašius iš Airijos, kun. Petras Gucevičius iš Seinų, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Oskaras Volskis iš Norvegijos, kun. Petras Tverijonas ir kun. Ramūnas Gerdauskas iš Jungtinės Karalystės, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos, kun. Juan Carlos Escutero iš Islandijos, t. Algis Gudaitis SJ iš Latvijos, kan. Anupras Gauronskas iš Karaliaučiaus krašto Tilžės. Kartu dalyvavo broliai pranciškonai: kun. Gediminas Numgaudis OFM ir kun. Paulius Vaineikis OFM, vykdantys misijas Švedijoje, t. Antanas Saulaitis SJ, lankantis Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas – gyvenančius Danijoje.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

PRIEŠRINKIMINIS GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS
Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi. Pagal krikščioniškąją sampratą pilietinė pareiga prilygsta pareigoms artimui ir bendrajam gėriui. Dėl šios priežasties kviečiame šią pareigą atlikti ir nepasiduoti nuogąstavimams, kad vienas balsas nieko nepakeis.

Verta priminti, kad pagal rinkimų į Seimą tvarką daugiamandatėse apygardose kiekvienas iš mūsų galime pasirinkti kandidatus juos reitinguodami. Reitinguodami pareikšime savo nuomonę apie tai, kuriems kandidatams labiausiai dera patikėti itin atsakingas valstybės įstatymų leidėjų pareigas. Partijų sąrašuose galime rasti žmonių, kurie vadovaujasi bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis, būtinomis pilnaverčiam bet kurios demokratinės visuomenės egzistavimui.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje