Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos þiniaraðèiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDievo Gailestingumo paveikslas pasaulyjeEKUMENINIS PAREIŠKIMAS: ŽMOGAUS GYVYBĖ PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO KONTEKSTE. KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA
Didžiausios Lietuvos krikščionių Bažnyčios pastaruoju metu sulaukia nemažai prašymų išaiškinti, ką krikščionybė moko apie kūriniją, apie gyvybės – ypač prasidėjusios žmogaus gyvybės – vertę bei kokia turėtų būti iš šio mokymo išplaukianti krikščionio laikysena. Ypač daug klausimų užduodama apie šių Bažnyčių mokymą Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Atsiliepdami į šiuos prašymus, Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovai Lietuvoje vieningai primena, kad pagarba gyvybei kyla iš šv. Rašto, atskleidžiančio, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė. Dėl šios priežasties tik žmogui yra būdingas orumas. Būtent dėl to žmogaus gyvybė – neliečiama. Bažnyčių mokymą paremia ir šiandienos medicinos mokslo neginčijamai įrodyta tiesa, jog žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento, kada susikūrus embrionui, pradeda vystytis unikalus žmogaus organizmas. Kiekvienas iš mūsų praėjo šį savo gyvenimo etapą.

Valstybė Konstitucinio Teismo asmenyje taip pat pripažįsta, kad “gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. […] žmogaus gyvybė ir orumas, kaip išreiškiantys žmogaus vientisumą ir jo nepaprastą esmę, yra aukščiau įstatymo. Atsižvelgiant į tai, žmogaus gyvybė ir orumas vertintini kaip ypatingos vertybės. Konstitucijos paskirtis tokiu atveju yra užtikrinti šių vertybių gynimą ir gerbimą. Šie reikalavimai keliami visų pirma pačiai valstybei” (1998 m. gruodžio 9 d. Konstitucinio teismo nutarimas).
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

2016 Ateitininkų Šeimos Šventė - Lemonte/Čikagoje, JAV
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Msgr. Kazimieras Dobrovolskis - vyriausias išeivijos kunigas
Romoje Šv. Kazimiero kolegijoje buvo atšvęsta Msgr. Kazimiero Dobrovolskio 80 metų kunigystės jubiliejus. Jis buvo išventintas kunigu 1936 m. birželio mėnesio 11 dieną Vilkaviškio vyskupijoje.

Fotografijoje: Msgr. Kazimieras Dobrovilskis, iš jo dešinės Šv. Sosto Kunigų Kongregacijos Prefektas Kardinolas Beniamino Stella ir jubiliato šeimos nariai.

Šventėje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Kun. Audrius Arstikaitis ir Romos lietuviai.

Jubiliatas gimęs 1911 m gruodžio mėnesio 16 dieną

Šventė vyko dėka Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir Šv. Kazimiero Kolegijos, kurie globoja Msgr. Kazimierą Dobrovolskį.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kviečiame prisijungti prie „Misija Sibiras” atminties išsaugojimo akcijos!

Ištark vardą, išgirsk likimą, išsaugok istoriją
#Ištark #Išgirsk #Išsaugok


Prabėgus 75-iems metams po masinių Lietuvos piliečių trėmimų pradžios, projekto „Misija Sibiras“ organizatoriai birželio 14 d. kviečia ištarti vardą, išgirsti likimą ir išsaugoti istoriją tremtinių atminimo išsaugojimo akcijoje, kurioje per visą naktį bus skaitomi tremtinių vardai, pavardės bei likimai.

1941 metų, birželio 14 dieną prasidėjo masinis Lietuvos piliečių trėmimas. Sovietų Sąjungos okupacijos metais į Sibirą buvo ištremta daugiau nei 120 tūkst. žmonių. Tai palietė visus – valstybės tarnautojus, ūkininkus, mokytojus, jų tautybė neturėjo reikšmės – iš Lietuvos tremiami buvo lietuviai, lenkai, rusai, žydai. Gyvuliniais vagonais vežami buvo vyrai, moterys, net ir mažamečiai vaikai. Prabėgus trims ketvirčiams amžiaus po šios tragedijos pradžios, mes vis dar skausmingai prisimename tremtį, bet dažniausiai apie šį laikotarpį esame linkę kalbėti tik skaičiais, tokiu būdu asmenybių likimus paversdami tik statistika.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Arkivyskupas Kurtz aukos šv. Mišias ir sakys pamokslą Šiluvos koplyčios auksinio jubiliejaus proga
Šiluvos koplyčios Vašingtone 50-mečio jubiliejaus komitetas praneša, jog jo ekselencija Joseph E. Kurtz, Louisville arkivyskupas ir Jungtinių Valstijų Katalikų Vyskupų Konferencijos pirmininkas, priėmė kvietimą aukoti šventas Padėkos Mišias ir sakyti pamokslą spalio pradžioje, minint Šiluvos koplyčios pašventinimo auksinį jubiliejų.

„Esu itin pagerbtas, kad galiu svęsti Šiluvos koplyčios 50-ies metų jubiliejų Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone,“ sakė arkivyskupas Kurtz, toliau pastebėdamas: „Ši koplyčia , primenanti stebuklingą Švenčiausios Mergelės Marijos pasirodymą konfiskuotos ir uždarytos bažnyčios griuvėsiuose 1608-ais metais Šiluvoje, gražiai liudija tvirtai išlikusį lietuvių katalikų tikėjimą nepaisant didelių sunkumų ir kančių. Šiluvos Marija tesaugo mus.“
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sutvirtinimo šventė Vasario 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje

| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Palaimintojo J. Matulaičio Misijos PILIGRIMINĖ KELIONĖ

Palaimintojo J. Matulaičio Misija

Maloniai kviečia visus
į piligriminę kelionę autobusu į Šiluvos Dievo Motinos koplyčios, esančios Vašingtono bazilikoje,

50-ties metų jubiliejaus minėjimą

Kvietimo plakatas PDF formoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie LietuvosInformacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį

2016 05 12

2016 m. gegužės 11-12 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizacijos bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin etapus bei šio vizito metu garbaus svečio išsakytas mintis.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta neseniai paskelbtam Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodiniam paraginimui Amoris laetitia. Telšių vyskupijos Klaipėdos šeimos centro direktorius kun. A. Vaitkevičius į posėdį susirinkusiems vyskupams pristatė šiame svarbiame Bažnyčios dokumente nagrinėjamą problematiką bei pagrindines mintis, taip pat šio dokumento svarbą šeimų sielovadai. Vyskupai nusprendė jau baigiamą į lietuvių kalbą versti posinodinio paraginimo tekstą paskelbti atskiru leidiniu, kad Popiežiaus mintys pasiektų kuo daugiau skaitytojų.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą

(Vilnius, 2016 m. gegužės 6–8 d.)

2016 m. balandžio 9 d. paskelbta, kad Valstybės sekretorius Jo Eminencija kardinolas Pietro Parolin paskirtas Popiežiškuoju legatu Lietuvos Nacionaliniame Gailestingumo kongrese, vyksiančiame gegužės 6–8 d. Vilniuje.

Jo Eminenciją Popiežiškąjį legatą lydės misija, kurios sudėtyje - šie dvasininkai:
Mons. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, šventovės rektorius; Kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.
Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin:
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sulaukęs 100 metų, JAV mirė kun. Matas Čyvas
Pirmadienį, gegužės 2 d., St. Petersburg Beach, Jungtinėse Amerikos Valstijose, mirė lietuvis kunigas Matas Čyvas, kuriam buvo ką tik sukakę 100 metų.

Kun. Matas Čyvas buvo gimęs 1916 m. balandžio 30 Liliūnų kaime, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Šėtos progimnazijoje ir Ramygalos gimnazijoje, o 1934 m. buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją, 1941 m. sausio 26 d. gavo kunigystės šventimus ir buvo paskirtas vikaru į Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapiją. 1944 m. pradėjo eiti arkivyskupo Juozapo Skvirecko sekretoriaus ir kapeliono pareigas. Rudenį, artėjant frontui, su arkivyskupu yra priverstas pasitraukti į Austriją. Po metų atvyko į Romą ir pradėjo studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kurias baigė bažnytinės teisės daktaro laipsniu. Porą metų pasidarbavęs šv. Kazimiero kolegijoje prefektu, 1949 m. išvyko į JAV, kur Kalifornijoje dirbo San Diego vyskupijos tribunole. 1963 m. paskirtas šv. Jurgio lietuviškos parapijos klebonu Albany mieste, kur visų gerbiamas ir mylimas dirbo 25 metus. 1988 m. apsigyveno St. Pete Beach pas pranciškonus, kur ir mirė, sulaukęs 100 metų.
Iš Vatikano radijo | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Bernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje