Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisKonferencija - 2019 m. spalio 24-25 dienomis

Migracija yra neatsiejama pasaulio istorijos, o taip pat šiuolaikinio pasaulio dalis, daranti įtaką politikai, ekonomikai, visuomeniniam gyvenimui, o taip pat ir religinėms bendruomenėms.

Geopolitinė Lietuvos padėtis tarp Rytų ir Vakarų, nepriklausomo vystymosi ir daugybės okupacijų laikotarpiai lėmė tai, kad Lietuvos visuomenė ir jos religinės bendruomenės turi turtingą su migracija susijusių patirčių paveldą. 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tapus Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės nare, migracijos keliami iššūkiai tapo neatsiejamais visuomenės diskusijų bei politikos formuotojų priimamų sprendimų objektais.

Šiais vertybinių orientyrų pliuralizmo laikais religinių bendruomenių pozicija migracijos keliamų iššūkių atžvilgiu, jų istorinė patirtis tampa ypač aktuali tiek Lietuvos, tiek kitų šalių plačiosioms, ir akademinėms bendruomenėms.


Konferencijoje kviečiami dalyvauti religijotyrininkai, teologai, istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, viešosios komunikacijos tyrėjai, menotyrinkai, tyrinėjantys Bažnyčios, migracijos ir religinių bendruomenių, diasporų istoriją ir šiuolaikinius procesus.

Konferencijos pranešimų kalbos: anglų ir lietuvių.
Pranešimų trukmė 20 min.

Konferencijai siūloma rengti pranešimus, aktualizuojančius šias tematikas ir jų aspektus:
• Migracijos ir diasporos teologija bei ekleziologija.
• Migracija ir religinių bendruomenių struktūrų raida (istorija ir šiuolaikinės patirtys)
• Religija/religinės praktikos migracijos procese.
• Diasporos sielovada: istorija ir šiuolaikinių technologijų atveriamos galimybės.
• Migrantų religingumas ir etninės tapatybės kaita integracijos procese.
• Religinis menas ir migracijos patirtys.

Pranešimų temas ir tezes siųsti iki 2019 m. birželio 15 d. el. adresu: inga.puidokiene@vdu.lt
Iki susitikimo 2019 m. spalį Kaune!

Kelias į pasaulio kraštą – mes švenčiame kartu su Lietuva!!! Kelionė šv. Jokūbo keliu Ispanijoje.
„Atverkime savo širdis žygiuodami Šv. Jokūbo keliu!“ - sako prelatas E. Putrimas.

Jokūbo kelias arba Camino de Santiago - tai kelias, kuriuo piligrimai keliauja į Santjago de Kompostela miestą Ispanijoje, kur įspūdingoje katedroje ilsisi šv. Jokūbo palaikai. Jokūbo kapas yra piligrimystės tikslas, tačiau kai kurie keliautojai dar keliauja apie 100 km iki Finisterės, kuri iki Amerikos atradimo, buvo žemės kraštas, kad pasiimtų iš jūros piligrimystės įrodymą - kriauklę.

Kelionė dėl savęs, su savimi ir į save. Nuo pasienio iki Atlanto vandenyno, nuo didingųjų Pirėnų iki vaiduokliškų Galicijos miškų. Keliauji aukštyn žemyn kalnais ir kalvelėm, laukais ir gojais, per apleistus kaimus ir ištaigingus, viduramžiais dvelkiančius šiaurinės Ispanijos miestus. Didžiulis srautas piligrimų,kuriuos sutinki kiekvieną dieną, ir kurie tiki, kad šis kelias pakeis jų gyvenimą

Toks tas viliojantis kelias, kuriuo jau ketvirtus metus Ispanijos lietuvių bendruomenė kartu su LR Ambasada Ispanijoje žygiuoja simbolinę atkarpą,paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, ir visus tautiečius, kurie kovojo ir žuvo už ją. Tikime, kad žygiuodami šiuo keliu ne tik garsiname savo gimtosios šalies vardą, bet ir prisidedame prie jos šviesesnės ateities.

Kiekvienas žygis savotiškas ir išskirtinis, bet net ir dargana nesugadina tos pakilios nuotaikos, kuri vyrauja Jokūbo kelyje. Pernai žygiavome drauge su LR Seimo nare Gintare Skaiste bei URM departamento direktoriumi Marijumi Gudynu.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 7-8 d. plenarinį posėdį
2019 03 12
2019 m. kovo 7-8 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana. Penkerius metus nunciatūrai Baltijos šalims vadovavęs arkivysk. P. López Quintana kovo 4 dieną popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Austrijai. Plenarinio posėdžio pradžioje įžvalgomis iš Vatikane vykusio pasaulinio vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimo, skirto nepilnamečių apsaugai, pasidalijo LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas.

Po arkivyskupo L. Virbalo atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupo pareigų atsiradus neužimtoms Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) vicepirmininko ir LVK Liturgijos komisijos pirmininko pareigoms, jas eiti išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Prelatas E.J.Putrimas aplankė Danijoje gyvenančius lietuvius

Nuotraukos:

Prel. Edmundo Putrimo, LR ambasadorės Gintės Damušis, kun. dr. Nerijaus Vyšniausko (Danijos lietuvių katalikų kapelionas) susitikimas Kopenhagos vyskupo Czesław Kozon namuose

Lietuviai šv. Mišiose Kopenhagos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (kovo 3 d.)

Danijos katalikų vyskupo Czesław Kozon sveikinimas lietuviams Kopenhagos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje

Laimos Gimbutienės vadovaujamas lietuvių choras, kuris visada gieda per lietuviškas šv. Mišias
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

2019 Skautų Kaziuko mugė Toronto Prisikėlimo parapijoje


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

2019 m. vasario 25 d. Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pranešimas spaudai
Arkivyskupas G. Grušas: net ir vienas išnaudojimo atvejis yra per daug


Pirmiausiai reikia pasakyti tai, kas svarbiausia – vaikų ir jaunimo saugumas yra ypatingas Bažnyčios rūpestis. Taip spaudos konferencijoje teigė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmadienį grįžęs iš Vatikane vykusio pasaulinio susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje.

Kaip pabrėžė arkivyskupas G. Grušas, vienintelė galima Bažnyčios reakcija į seksualinį vaikų išnaudojimą – sąžiningai ieškoti tiesos ir teisingumo, taip pat veikti jų pagrindu. Net ir vienas atvejis yra per daug, tad privalu padaryti viską, kas įmanoma, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo.

Apžvelgdamas pasaulinį susitikimą, vasario 21–24 dienomis vykusį Vatikane, popiežius Pranciškus išskyrė prioritetus, kurie buvo labiausiai akcentuoti. Visų pirma, kiekvienas vaikas ir pažeidžiamas žmogus bažnytinėje aplinkoje turi būti saugus.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Išvarykime žiemą! Užgavėnės Toronto Prisikėlimo parapijoje


Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas
Vienuolijos – neatsiejama Lietuvos Katalikų bažnyčios ir visuomenės praeities, dabarties ir, turbūt, ateities dalis. Vienas moderniųjų laikų Lietuvos istorijos bruožų – migracija, bendruomenių už Lietuvos ribų kūrimasis. Lietuvių migracijos (laisvanoriškos ir prievartinės) srautus lydėjo ir dvasininkai – kunigai, vienuoliai, vienuolės, teikdami tautiečiams ne tik reikalingiausius dvasinius patarnavimus, bet ir tapdami neatsiejama lietuvių išeivijos sociokultūrinio gyvenimo dalimi.

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2019 m. kovo 27 d. kviečia įvairių sričių tyrėjus (istorikus, teologus, filosofus, literatūrologus, religijotyrininkus, sociologus, kultūrologus, menotyrininkus) į mokslinę konferenciją
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šventadienio mintys per LRT televiziją
Tai žvilgsnis į katalikų bažnyčios vietą šiuolaikiniame pasaulyje, atsigręžimas į šiuolaikinio žmogaus tikėjimo patirtį, religinio gyvenimo aktualijos bei krikščioniška kultūra. Sekmadieniais 7 val. per LRT TELEVIZIJĄ.
Iš LRT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

XXII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas San Paule
Sausio 23-27 dienomis Brazilijoje vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvavo užsienio lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Vokietijos ir Kanados. Renginyje dalyvavo ir Brazilijos bei Urugvajaus lietuvių bendruomenių praktikantai, atvykę iš Lietuvos.

Sausio 23 d. Suvažiavimas prasidėjo atidarymo švente, kurios metu sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos generalinė konsulė San Paule Laura Tupė, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas ir Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Laima Zizas.
Prelato E.J.Putrimo nuotraukos | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Jėzuitų Misijai Lietuvoje 450 m. Jubiliejinių metų šventė - Lemont, IL, JAV - 2019 vasario 3
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje