Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos þiniaraðèiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDievo Gailestingumo paveikslas pasaulyjeSutvirtinimo šventė Vasario 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje

| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Palaimintojo J. Matulaičio Misijos PILIGRIMINĖ KELIONĖ

Palaimintojo J. Matulaičio Misija

Maloniai kviečia visus
į piligriminę kelionę autobusu į Šiluvos Dievo Motinos koplyčios, esančios Vašingtono bazilikoje,

50-ties metų jubiliejaus minėjimą

Kvietimo plakatas PDF formoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie LietuvosInformacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį

2016 05 12

2016 m. gegužės 11-12 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizacijos bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin etapus bei šio vizito metu garbaus svečio išsakytas mintis.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta neseniai paskelbtam Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodiniam paraginimui Amoris laetitia. Telšių vyskupijos Klaipėdos šeimos centro direktorius kun. A. Vaitkevičius į posėdį susirinkusiems vyskupams pristatė šiame svarbiame Bažnyčios dokumente nagrinėjamą problematiką bei pagrindines mintis, taip pat šio dokumento svarbą šeimų sielovadai. Vyskupai nusprendė jau baigiamą į lietuvių kalbą versti posinodinio paraginimo tekstą paskelbti atskiru leidiniu, kad Popiežiaus mintys pasiektų kuo daugiau skaitytojų.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą

(Vilnius, 2016 m. gegužės 6–8 d.)

2016 m. balandžio 9 d. paskelbta, kad Valstybės sekretorius Jo Eminencija kardinolas Pietro Parolin paskirtas Popiežiškuoju legatu Lietuvos Nacionaliniame Gailestingumo kongrese, vyksiančiame gegužės 6–8 d. Vilniuje.

Jo Eminenciją Popiežiškąjį legatą lydės misija, kurios sudėtyje - šie dvasininkai:
Mons. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, šventovės rektorius; Kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.
Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin:
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sulaukęs 100 metų, JAV mirė kun. Matas Čyvas
Pirmadienį, gegužės 2 d., St. Petersburg Beach, Jungtinėse Amerikos Valstijose, mirė lietuvis kunigas Matas Čyvas, kuriam buvo ką tik sukakę 100 metų.

Kun. Matas Čyvas buvo gimęs 1916 m. balandžio 30 Liliūnų kaime, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Šėtos progimnazijoje ir Ramygalos gimnazijoje, o 1934 m. buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją, 1941 m. sausio 26 d. gavo kunigystės šventimus ir buvo paskirtas vikaru į Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapiją. 1944 m. pradėjo eiti arkivyskupo Juozapo Skvirecko sekretoriaus ir kapeliono pareigas. Rudenį, artėjant frontui, su arkivyskupu yra priverstas pasitraukti į Austriją. Po metų atvyko į Romą ir pradėjo studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kurias baigė bažnytinės teisės daktaro laipsniu. Porą metų pasidarbavęs šv. Kazimiero kolegijoje prefektu, 1949 m. išvyko į JAV, kur Kalifornijoje dirbo San Diego vyskupijos tribunole. 1963 m. paskirtas šv. Jurgio lietuviškos parapijos klebonu Albany mieste, kur visų gerbiamas ir mylimas dirbo 25 metus. 1988 m. apsigyveno St. Pete Beach pas pranciškonus, kur ir mirė, sulaukęs 100 metų.
Iš Vatikano radijo | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Straipsnis apie Šiluvos koplyčią Vašingtone (JAV)
Dienraščio DRAUGAS piede „Lithuanian Heritage“ išspausdintas įdomus Jūratės Maciūnas Landwehr straipsnis apie Šiluvos koplyčios Vašingtone (JAV) istoriją ir laukiamą 50-mečio jubiliejų - kuris bus švenčiamas šį rudenį.

Siūlome paskaityti šį straipnį (anglų kalba)

Kiti straipsniai apie pasiruošimą koplyčios jubiliejui:
Kauno arkivyskupas metropolitas dalyvaus Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejuje
Keturi chorai dalyvaus Šiluvos koplyčios jubiliejuje
INFORMACIJA APIE ŠILUVOS KOPLYČIOS VAŠINGTONE JUBILIEJŲ
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO laiškas
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kviečiame į maldos akciją laukiant Nacionalinio gailestingumo kongreso
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia nuo šio trečiadienio, balandžio 27 d., melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, ruošiantis Nacionaliniam gailestingumo kongresui.

Pasiruošimas Gailestingumo kongresui, pagrindiniam Gailestingumo jubiliejaus renginiui Lietuvoje, vyskupų kvietimu yra lydimas bendros Lietuvos tikinčiųjų maldos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kreipiasi: „Noriu patikėti Jums svarbią misiją – melstis už Gailestingumo kongresą, kad jis būtų Viešpaties malonės metas ir pasitarnautų mūsų visų gilesniam atsivertimui bei Bažnyčios atsinaujinimui.“

Kongresui jau visai priartėjus, ištikimai ir kantriai atsidėkime maldai, kad Dievo Gailestingumas apkabintų kiekvieną žmogų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Todėl likus devynioms dienoms iki kongreso kviečiame visas maldos grupes, parapijų bendruomenes, kunigus ir vienuolius melstis Dievo Gailestingumo devyndienį. Ruošdamiesi Gailestingumo kongresui paveskime begaliniam Dievo Gailestingumui visas tas sielas, kurias Jėzus prašo pas Jį atvesti.

Kiekvienas teįsijungia į šią bendrą maldą pavieniui ar su bendruomene kalbėdamas Dievo Gailestingumo devyndienį ir vainikėlį.

Daugiau informacijos apie kongresą ir registracija www.kongresas.lt
Visas laiško tekstas PDF formoje | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Modernioji vergovė - Ar iki 2030 m. Lietuvoje įmanoma sustabdyti Prekybą žmonėmis?

Jungtinės Tautos, Niujorkas, JAV, balandžio 7d. 2016, Konferencija: “Prekybos žmonėmis sustabdymas iki 2030: globalių partnerių vaidmuo moderniosios vergovės panaikinime”

JT duomenimis šiandien modernioji vergovė yra pasauliniu mastu organizuotas nusikalstamas verslas, kasmet atnešantis 150 mlrd. USD nelegalaus pelno, kuriame įkalinti (įvairiais duomenimis) nuo 21 iki 36 mln žmonių, iš jų 75% dirba prievartinį darbą be jokio atlygio, 25% prievarta išnaudojami seksualiai. Didesniais ar mažesniais mastais neteisėtai, bet kiekvienoje valstybėje į ją įtraukti pažeidžiamiausi žmonės. Lietuva nėra išimtis.

http://thetablet.org/global-effort-needed-to-combat-trafficking/

Pirmiausia reikia keisti mąstymą: žmonių galvojimą apie vienas kitą, ypač apie tuos, kurie skursta, neleisti jų išstumti už visuomenės ribų; ugdyti atjautą ir pagarbą kiekvienam žmogui, socialinę atsakomybę prieš pačius pažeidžiamiausius.

Konferencijoje pasisakė dvi dešimtys pranešėjų. dalyvavo aštuonių valstybių JT misijų atstovai bei keli šimtai klausytojų. Lietuvai atstovavo lietuviai diasporoje Prel. E. Putrimas (Katalikų sielovados delegatas išeivijai, Kanada) ir N.Baumilienė (Kazickų Šeimos Fondas, JAV). Konferenciją kartu su Jungtinėmis Tautomis organizavo šv. Mortos Grupė, įkurta 2014m ir pavadinta pagal Popiežiaus Pranciškaus rezidenciją Vatikane, su tikslu sustiprinti ir kooridinuoti tarptautines pajėgas prekybai žmonėmis ir visokioms vergovės formoms stabdyti.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kanados lietuviai turi aiškias vertybes - 2016.04.08 - XXI Amžius - interviu su Arkiv. S. Tamkevičium

Neseniai Kanadoje pravesti Gavėnios rekolekcijas lietuviams katalikams lankėsi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ. Ta proga ganytoją paprašėme pasidalinti patirtais įspūdžiais ir papasakoti apie toje šalyje gyvenančių lietuvių išeivių sielovados aktualijas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarcho kelionė už Atlanto vadovauti rekolekcijoms yra retas atvejis. Kas Jus ir kodėl būtent Jus į Kanadą pakvietė?

Iš tikrųjų, pareigas einančiam vyskupui būtų nelengva sutikti visą mėnesį vesti rekolekcijas ir palikti savo tiesiogines pareigas. Vyskupui emeritui šitai padaryti žymiai lengviau. Kanados lietuvių parapijos kiekvienais metais ieško, kas galėtų pravesti rekolekcijas, ir dažniausiai surandamas kunigas Lietuvoje. Ne tik rekolekcijų, bet ir kitus užsienio lietuvių sielovados reikalus Lietuvos Vyskupų Konferencija yra pavedusi prel. Edmundui Putrimui. Jis yra atsakingas už lietuvių sielovadą tiek Vakaruose, tiek Rytuose.
„XXI amžius“, 2016 04 08 Nr 14. | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį

2016 04 05

2016 m. balandžio 4 dieną Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito į Lietuvą detales. Numatoma, kad garbusis svečias lankysis Lietuvoje Nacionalinio gailestingumo kongreso, vyksiančio gegužės 6-8 d., metu. Apaštalinis Nuncijus taip pat pristatė sekmadienį, balandžio 3 d., Regina Coeli maldos metu Vatikane paskelbtą Šv. Tėvo Pranciškaus iniciatyvą balandžio 24 d. viso pasaulio katalikų bažnyčiose surengti specialią rinkliavą Ukrainos krikščionims, kenčiantiems nuo ginkluoto konflikto pasekmių. Baigdamas savo pranešimą, Šv. Tėvo atstovas palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Bernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje