Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDievo Gailestingumo paveikslas pasaulyjeKovo 5 – Maldos už lietuvius pasaulyje dienaBrangūs lietuviai, jau ketvirtą kartą kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį kartu melsimės už lietuvius visame pasaulyje. Jūs, lietuviai, pasklidę po visą pasaulį, esate svarbi ir labai reikalinga Lietuvos dalis.

Kviesdamas melstis vieniems už kitus, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Praėjusio amžiaus kankinys arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas kunigas rūpinosi su juo esančiais žmonėmis, sielų gerove. Dvasininkas tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba.

Tapęs vyskupu aplankė lietuvių parapijas JAV, liudydamas giliausią pasitikėjimą Viešpačiu, kurį išlaikė didžiausių kančių metu kalėjimuose. Vėliau vyskupas vėl buvo įkalintas. Susitikimuose su lietuviais JAV vyskupas Teofilius kvietė neapleisti bažnyčios ir dažnai artintis prie Sakramentų, tam ruošti vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tautos reikalais. Vyskupas daug kalbėjo apie lietuviškų mokyklų ir šeimos svarbą išeivijoje. Tad kviečiu visus melstis, kad kuo daugiau lietuvių, pasklidusių po pasaulį, pažintų Dievą, puoselėtų meilę Lietuvai savo darbais ir veiksmais, kurtų šeimas ir jose perduotų vaikams meilę Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai.

Kreipkimės Dievą, prašydami garbingojo arkivyskupo Teofiliaus užtarimo ne tik šiomis intencijomis, bet ir kasdieniuose rūpesčiuose:

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.

Skirtingą laiko tarpą daugelis iš Jūsų gyvenate ne Lietuvoje, esate suradę namus ar ieškote jų svečioje šalyje. Garbingasis Teofilius Matulionis yra sakęs: „Tegu Dievas laimina visus, kuriems pasaulis yra viena meilės ryšiais suburta šeima“. Nepamiršdami, kad esate lietuviai, liudykite priklausymą Kristaus šeimai ir tose daugiatautėse bendruomenėse, kuriose Jums tenka būti.

Šiemet kovo 5 d., Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, šv. Mišias 14 val. Lietuvos laiku iš Londono (Didžioji Britanija) Šv. Kazimiero bažnyčios transliuos Marijos radijas. Šv. Mišioms vadovaus prel. Edmundas J. Putrimas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas Argentinoje
2017 m. sausio 25-29 d. įvyko vienas svarbiausių įvykių Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėms - XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Į jį susirinko daugiau nei 80 jaunuolių iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Lietuvos.

Tuo pat metu, 28 ir 29 d., vyko ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jo metu jaunimas ir bendruomenės atstovai turėjo progą stiprinti tarpusavio ryšius, susipažinti su bendruomenių struktūra, Lietuvos istorija ir dabartine situacija.

Suvažiavimai yra Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos projektas, kuris tampa kasmetine tradicija Pietų Amerikoje.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos iškilmes

2017 02 15

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Beatifikacija – skelbimas palaimintuoju – yra ne tik asmens dorybių pripažinimas, bet ypač Dievo darbų per tą asmenį atpažinimas. Juk kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai mums tampa spindinčiais Evangelijos įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais.

O kuo skiriasi palaimintasis nuo šventojo? Atrodytų, kad palaimintieji mažiau šventi už šventuosius, tačiau taip nėra. Šie titulai reiškia paminėjimo liturgijoje laipsnį. Palaimintieji yra minimi liturgijoje to krašto Bažnyčioje (turima mintyje visa bažnytinė provincija), kurioje gyveno ir veikė, o šventųjų reikšmė pranoksta vietinę Bažnyčią, todėl jie minimi visuotinės Bažnyčios liturgijoje. Tad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus skelbimas palaimintuoju yra visų pirma dovana Lietuvos žmonėms. „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – taip apie Teofilių Matulionį 1936 m. lietuvių maldininkų grupei pasakė popiežius Pijus XI.
Daug medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį visi norintieji jau dabar gali rasti svetainėje www.matulionis.info. | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Sausio 22 dieną Brighton Parko (Čikaga, JAV) parapijoje kardinolas Blase Cupich koncelebruos Šv. Mišias
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, sausio 22 dieną, 10:00 v. r. per lietuviškas Šv. Mišias švęsime 3-čiąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.

Vėliau tą dieną, 12:30 v. p. p. Šv. Mišias koncelebruos kardinolas Blase Cupich. Nors pagrinde šios Šv. Mišios bus laikomos ispanų kalba, kelios dalys bus lietuviškai ir angliškai.

Kviečiame visus dalyvauti.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. sausio 9 d. plenarinį posėdį

2017 01 10

2017 m. sausio 9 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdyje daug dėmesio skirta numatomai Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bei šiam Lietuvos kankiniui pašvęstų metų šventimui. Iškilmių organizaciniams darbams vadovaujantis vysk. J. Ivanauskas papasakojo apie rengiamus pirmuosius komisijų ir darbo grupių susitikimus, joms keliamus uždavinius, taip pat darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Jis pakvietė Lietuvos ir užsienio vyskupijų tikinčiuosius organizuotis į grupes, vykti į Kaišiadoris ir jungtis į bendrą dėkingumo maldą prie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kapo Kaišiadorių katedros kriptoje. Organizuotos piligrimų grupės bus registruojamos nuo vasario 1 d. Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į dėkingumo maldą ne tik visas Lietuvos parapijų bendruomenes, bet ir vienuolijas, krikščioniškas organizacijas bei maldos grupes, visus Lietuvos tikinčiuosius. Posėdyje taip pat pristatyta tiek jau paruošta, tiek dar rengiama gausi ir įvairi informacinė medžiaga apie šį būsimąjį Lietuvos palaimintąjį. Daug medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį visi norintieji jau dabar gali rasti svetainėje www.matulionis.info.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vatikane dirbantis lietuvis 80-meti švencianciam popiežiui papasakoja ir anekdotų
Aštuoniasdešimtmeti švenciantis popiežius Pranciškus laikomas šviežio oro gusiu ir Kataliku bažnycioje, ir pasaulyje. O bene idomiausiai pontifiko asmenybes mozaika delioja žmones, kurie turejo proga su juo susipažinti ir pasikalbeti. Tarp ju – ir lietuviai. Lietuviai, kuriems teko sutikti ar pažinti Romos kataliku bažnycios vadova, žavisi dvasininko sugebejimu sutelkti visa demesi i pašnekova, troškimu isiklausyti i jo žodžius, juos suprasti. Atsakymai, kuriuos popiežius Pranciškus duoda žmonems, lyg ir kažkur girdeti, taciau skamba naujai. Bažnycios reformatoriumi vadinamas pontifikas neperraše Kataliku bažnycios Evangelijos – joks popiežius to nedaro, bet pakeite tona, kuriuo ji skelbiama. Kaip teigia Lietuvos ambasadore prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaite, tai leido jam padidinti klausytoju rata. Vatikanas šiomis dienomis ne tik siuncia žinia tikintiesiems, bet ir kviecia visa pasauli pažvelgti i giliausias žaizdas: tarptautinius konfliktus, skurda, klimato kaita, pabegeliu krize. Ir, nors Šventojo Tevo širdis nešioja viso pasaulio sopulius, jis nepraranda humoro jausmo, optimizmo ir stengiasi išsaugoti savo ankstesnio, daug paprastesnio, gyvenimo ritualus. Apie toki popiežiu, kokio mes nematome, „Lietuvos rytui“ sutiko papasakoti monsinjoras Visvaldas Kulbokas. Šis Telšiu vyskupijos kunigas šiuo metu dirba Šventojo Sosto valstybes sekretoriate ir popiežiui vertejavo ne viename svarbiame susitikime su pasaulio lyderiais.
Jorune Paužiene („Lietuvos rytas“) 2016-12-17 | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Kalėdos Dr. Vinco Kudirkos lituanistinėje mokykloje - Elizabeth, New Jersey (JAV)
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Prisikėlimo parapijos Toronte (Kanada) Piemenėlių mišios - 2016 gruodžio 24 d.
Mindaugo Navicko nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

LKRŠ Kalėdinis sveikinimas / LCRA Christmas greeting
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šv. mišios Sao Paolo (Brazilija) lietuvių Šv. Juozapo parapijoje ir parapijos choro šventė
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Argentinos Lietuvių Bendruomenės posėdis su Prelatu Edmundau Putrimu
2016 m. gruodžio 3 d. Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avellanedoje, įvyko ALB ALOST posėdis kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas kartu su Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB-ALOST) atstovais. Iš ALB-ALOST organizacijų į posėdį atvyko: „Nemuno“ Lietuvių Draugijos, „Mindaugo“ Lietuvių Draugijos, Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA), Argentinos Lietuvių Centro (ALC), Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS), lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania – Lietuvos Aidai“ ir Aušros Vartų parapijos pirmininkai ir atstovai.

Dar buvo kalbėta apie XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, kuris įvyks 2017 m. sausio mėn. 25-29 d. Argentinoje Buenos Aires sostinėje, Berisso, Lanus ir Avellanedoje. Tuo pačiu metu 28 ir 29 d. įvyks Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas ir Garbės Konsulo Suvažiavimas kartu su jaunimu.

Suvažiavime dalvaus LR generalinė konsulė Sao Paule p. Laura Guobužaitė ir URM užsienio lietuvių departamento direktorius p. Vytautas Pinkus.

Posėdyje balsuota ir priimta kad Juan Ignacio Fourment Kalvelis bus Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos Pietu Amerikos atstovo pavaduotoju. Posėdyje buvo aptartas svarbiausias tikslas – stiprinti ryšius tarp Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių ypatingai Argentinos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje